งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลกลางและบูรณาการ. รายการข้อมูลใน ระบบ 1. ข้อมูลผลการ ดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการ 2. ข้อมูลตามประเด็น ยุทธศาสตร์ 3. ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลกลางและบูรณาการ. รายการข้อมูลใน ระบบ 1. ข้อมูลผลการ ดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการ 2. ข้อมูลตามประเด็น ยุทธศาสตร์ 3. ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลกลางและบูรณาการ

2 รายการข้อมูลใน ระบบ 1. ข้อมูลผลการ ดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการ 2. ข้อมูลตามประเด็น ยุทธศาสตร์ 3. ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลกรมอนามัย 2. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น 5. กรมการปกครอง ขั้นตอนการทำงานของระบบฐานข้อมูลกลางและ บูรณาการข้อมูล แหล่งข้อมูล การจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง รายงาน ผู้ใช้

3 ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจาก สนย.

4 ข้อมูลที่ได้จาก สนย. ดาวน์โหลดเป็น Excel File ดาวน์โหลดข้อมูลจาก http://203.157.10.11/pds และ http://203.157.10.11/report

5 แยก column เพิ่ม column วันที่ ปรับ Excel File ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้ > โดยการตั้งชื่อ Column > แยก Column pcucode และ pcuname > เพิ่ม Culumn ช่วงเวลาของข้อมูล

6 Database

7 Import File Excel เข้าฐานข้อมูล ใช้ SQL 2005 เป็นฐานข้อมูล

8 Cognos 8

9 ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเก็บไว้ที่ Framework Manager โดยข้อมูลที่ได้ออกมาจาก Framework Manager จะ อยู่ในรูปของ Package ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ และกำหนดรูปแบบของ ข้อมูล

10 นำ Package มาสร้างโครงสร้างใน Transformer ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างของข้อมูลและพร้อมที่จะ นำไปออกรายงาน ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของ Cube

11 นำ Cube มาสร้าง Report

12 ตาราง

13 กราฟ

14 กราฟเปรียบเทียบ

15 แผนที่

16 แผนที่ (drill down)

17 User สามารถสร้าง Report ได้เองจากข้อมูลที่สร้างไว้

18 สร้าง Report จากข้อมูลที่สร้างไว้

19 SPSS Data Collection

20 Login เข้าสู่ระบบ

21 หน้าจอการนำเข้าข้อมูล

22 การนำเข้าผลการดำเนินงาน

23

24 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลกลางและบูรณาการ. รายการข้อมูลใน ระบบ 1. ข้อมูลผลการ ดำเนินงานด้านบริหาร และวิชาการ 2. ข้อมูลตามประเด็น ยุทธศาสตร์ 3. ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google