งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ ผู้ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ ผู้ดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ ผู้ดำเนินงาน PMQA ของกรมอนามัย รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรมมาการ์เด้น กทม. รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

2 2) ต้องดำเนินการ ตามเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของ ก. พ. ร. ตาม “ คำรับรอง ” 3) ต้องพัฒนา ระบบบริหาร จัดการภาครัฐให้ ได้ตาม เกณฑ์ PMQA เรื่องที่กรมอนามัย ต้องดำเนินการ 1) ต้องบรรลุ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย KPI 12 Fast Track

3 หา ความ ต้องกา ร กระตุ้น ให้เกิด การ ปรับปรุง ประเมิ น องค์กร แผน กล ยุทธ์ แผนปฏิบัติ การ เสริม ศักยภา พ ปฏิบัติ ตาม แผน วัดและ ประเมิ นผล ปรับปรุ งอย่าง ต่อเนื่อ ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมวด 3 (สลก.) กพร. -คณะกรรมการ -หมวด7 หมวด 2 (กอง แผน) -หมวด2 (กองแผน) -ทุกหน่วยงาน -หมวด 5,6 (กอง จ./สส.สว.) -ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน -หมวด 4 (กองแผน) -ทุกหน่วยงาน คณะกรรมการ (หมวด 1) KPI 12 คณะกรรมการ Fast track (PMQA) การพัฒนาองค์กร ปี 51 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) กรมอนามัย KPI 1 ศูนย์บริการร่วม KPI 1 KPI 2 KPI 3 มิติที่ 1 KPI 9 KPI 8 KPI 11 KPI 10 มิติที่ 3 KPI 13 KPI 12 มิติที่ 4 KPI 6 ทุจริต,ธรรมาภิบาล KPI 7 KPI 4 KPI 5 มิติที่ 2 กองแผน สลก./กพร. กอง จ./กตส. สลก. กองคลัง กพร. ศกม. คณะกรรมการ PMQA (Fast tracK) คณะกรรมการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1-13 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี 51 กพร. กอง ค/จ./ ผ./กตส.

4 ภาพรวม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

5  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้กรม อนามัยไปสู่ความเป็นเลิศ High Performance Organization (HPO) คะแนนการประเมิน องค์กรตามเกณฑ์ PMQA ดำเนินการพัฒนา องค์กรให้ได้คะแนน 350 – 650 คะแนน ภายในปี 2552 “ - ประเภทที่ 1 รางวัล“คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (650 คะแนน) - ประเภทที่ 2 รางวัล “ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ” (350 คะแนน) - ประเภทที่ 3 รางวัล “ความใส่ใจพัฒนาคุณภาพด้าน.... (80%ของ คะแนนเต็มของแต่ละหมวดนั้น) Fast Track หมาย เหตุ

6 (1) ต้องสร้างระบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน (2) ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน ระหว่าง - หมวด 1 ถึงหมวด 7 - ระดับกรม กับ ระดับหน่วยงานย่อย ?? (3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงานและ บุคลากรของหน่วยงานย่อยให้มีความรู้และ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ PMQAอย่างเป็นระบบ ?? (1) ต้องสร้างระบบกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน (2) ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน ระหว่าง - หมวด 1 ถึงหมวด 7 - ระดับกรม กับ ระดับหน่วยงานย่อย ?? (3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงานและ บุคลากรของหน่วยงานย่อยให้มีความรู้และ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ PMQAอย่างเป็นระบบ ?? กลวิธีที่สำคัญ ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการ PMQA ให้กลมกลืนไปกับ งานประจำที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาแบบทั่วทั้งองค์กร จำต้องดำเนินการด้วยกลวิธี 3 เรื่อง ดังนี้

7 คณะกรรมการ กพร. กรมอนามัย คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) ทีม PMQA ( KPI 12) ทีม Audit PMQA พัฒนา PMQA ใน หน่วยงานย่อย บรรลุ KPI 12 Self Assessment Reportระดับกรม ประกวดปลายปี ดำเนินการโครงการเฉพาะ / โครงการบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานย่อย คณะ กก. PMQA หมวด 1234.164.25 7 ทีม PMQAของ หน่วยงานย่อย บรรลุ KPI ตามแผน ยุทธศาสตร์กรมฯในมิติ ด้าน System & Driver แก้ปัญหา OFI คณะกรรมการ ติดตามกำกับ ตัวชี้วัด กพร.(1-13) หน่วยงานเจ้าภาพ (กองแผน/กอง จ./ กอง ค./สลก./ สทป./ กพร.) ลงสู่งานประจำ บรรลุ KPI ตาม เกณฑ์ประเมินของ ก.พ.ร. (1-13) สนับสนุน/ช่วยเหลือ คณะกรรมการอำนวยการ ผ ล ลั พ ธ์ กลไกการ ดำเนินการ

8 สถานการณ์การดำเนินงาน PMQA คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1234.164.25 7 คณะกรรมการอำนวยการ สำนัก / กอง / ศูนย์ฯ ทีม PMQAของ หน่วยงานย่อย ประเมิน ตนเอง ราย หมวด (รอบ 1) ปรับปรุง OFI ภาพรวม ตาม หมวด ดำเนิน การตาม KPI 12 (RM/ICT/ KM/ HRP) ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 2) การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 ประเมิน ตนเอง การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-7 ทีม PMQA ( KPI 12) ทีม Audit PMQA สนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ /ร่วมประชุม ผลลัพธ์การ พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ทั่วทั้ง องค์กร

9 ความเชื่อมโยงของ OFI ในแต่ละหมวด OFI หมวด 3 OFI หมวด 3 ระบบรับ ฟังความ ต้อง การ/ คาด หวัง ของ C/SH ทบทวน/ ปรับปรุง การรับ ฟัง OFI หมวด 1 OFI หมวด 1 ระบบแผน + การ ถ่ายทอด ระบบข้อมูล สารสนเทศ วัฒนธรร มองค์กร OFI หมวด 2 OFI หมวด 2 ขาดการมี ส่วนร่วมทำ แผน ระบบ รายงาน + ศูนย์ข้อมูล กลาง ประเมินผล แผน 4 ปี อย่าง ครอบคลุม OFI หมวด 4 OFI หมวด 4 ระบบวัด ผล KPI ระบบ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบ ติดตาม ประเมิน ผล OFI หมวด 5 OFI หมวด 5 ระบบการ ประเมินผล บุคคล ระบบการพัฒนา บุคลากรที่สอดคล้อง กับเป้าประสงค์ความ ต้องการ ความก้าวหน้า กำหนด KPI และ วิธีประเมินความ ผาสุก ความพึง พอใจ แรงจูงใจ บุคลากร OFI หมวด 6 OFI หมวด 6 การถ่ายทอด องค์ความรู้ แบบมือ อาชีพ ระบบข้อมูล ระบบการเผยแพร่ และเปลี่ยนผล การปรับปรุง กระบวนการสร้าง คุณค่า การนำความ ต้องการของ C และ SH มา จัดทำ ข้อกำหนดที่ สำคัญ การกำหนด เกณฑ์ในการ จัดทำ กระบวนการ สนับสนุน ไม่มีข้อมูล สนับสนุนการ ปฏิบัติให้บรรลุ ข้อกำหนดที่ สำคัญ ระบบการ เรียนรู้รับฟัง ความ ต้องการของ C/SH ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ ระบบการ จัดทำแผน/ การ ถ่ายทอด HRM ระบบวัด/ ประเมินผ ล ปรับปรุง กระบวนก ารจัดการ ข้อ ร้องเรียน

10 สถานการณ์การดำเนินงาน PMQA คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1234.164.25 7 คณะกรรมการอำนวยการ สำนัก / กอง / ศูนย์ฯ ทีม PMQAของ หน่วยงานย่อย ประเมิน ตนเอง ราย หมวด (รอบ 1) ปรับปรุง OFI ภาพรวม ตาม หมวด ดำเนิน การตาม KPI 12 (RM/ICT/ KM/ HRP) ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 2) การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 ประเมิน ตนเอง การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-7 ทีม PMQA ( KPI 12) ทีม Audit PMQA สนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ /ร่วมประชุม ผลลัพธ์การ พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ทั่วทั้ง องค์กร

11 แบบฟอร์ม 1 – 8 ตาม KPI 12 1. การทบทวนลักษณะสำคัญขอบององค์กร 2. การประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ กำหนด (Checklist) 3. ผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองค์กร รายหัวข้อ 4. รายงงานจุดแข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง 5. รายงานการจัดลำดับความสำคัญของ โอกาสในการปรับปรุง 6. แผนการปรับปรุงองค์กรตาม OFI 7. แบบแสดงหลักฐานที่สำคัญ ( ประกอบการดำเนินการแต่ละหมวด ) 8. รายงานผลระดับคะแนนระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

12 สถานการณ์การดำเนินงาน PMQA คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1234.164.25 7 คณะกรรมการอำนวยการ สำนัก / กอง / ศูนย์ฯ ทีม PMQAของ หน่วยงานย่อย ประเมิน ตนเอง ราย หมวด (รอบ 1) ปรับปรุง OFI ภาพรวม ตาม หมวด ดำเนิน การตาม KPI 12 (RM/ICT/ KM/ HRP) ประเมินตนเองรายหมวด(รอบ 2) การจัดทำแบบฟอร์ม 1-8 ประเมิน ตนเอง การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-7 ทีม PMQA ( KPI 12) ทีม Audit PMQA สนับสนุน/ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ /ร่วมประชุม ผลลัพธ์การ พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ทั่วทั้ง องค์กร

13 สำนัก / กอง / ศูนย์ฯ ทีม PMQAของ หน่วยงานย่อย การสนับสนุน / ช่วยเหลือ อบรมเครื่องมือSelf Ass....(สทป.+FT) อบรมกระบวนการพัฒนา...(กพร.+FT) PMQA ระดับ หน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติ.........(กพร.+FT) ติดตามนิเทศสนับสนุน.......(กพร.+FT) ประกวด/ประเมินผล..(สทป.กพร.+FT) คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-8 ระดับกรม

14 สำนัก / กอง / ศูนย์ฯ ทีม PMQAของ หน่วยงานย่อย ให้ความร่วมมือ / มีส่วนร่วม ดำเนินการปรับปรุง OFI กรมอนามัย พัฒนาการนำระดับกลาง/การ..(หมวด 1) สื่อสารภายในองค์กร เรียนรู้ความต้องการ SH/C.......(หมวด 3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบ มีส่วนร่วมและแผน RM............(หมวด 2) จัดทำแผน HRD plan.............(หมวด 5) จัดทำแผน KM กรมอนามัย....(หมวด 4.2) จัดทำบัญชีคลังข้อมูลกลาง....(หมวด 4.1) จัดทำ SOP กระบวนงานหลัก.....(หมวด 6) /สนับสนุน คณะกรรมการ PMQA (Fast Track) (26คน) คณะ กก. PMQA หมวด 1234.164.25 7 สนับสนุน/ช่วยเหลือ การจัดทำ แบบฟอร์ม 1-8 ประเมินตนเองภาพกรม รายหมวด(รอบ 2) บรรลุการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัล PMQA (350-650 คะแนน) เกิดทั่วทั้ง องค์กร

15 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51) หมวดการดำเนินงานวันที่  ภาพรวม1. ส่งผู้แทนกรมเข้ารับการอบรม 7 คน 2. ทบทวนและแต่งตั้ง คกก./คทง.ระดับ กรม 3. ประชุมชี้แจง ผบ.ครั้งที่ 1 และศึกษาดู งานโรงแยกก๊าซระยอง 4. จัดส่งสำเนา CD วีดิทัศน์ และ CD ข้อมูลการอบรม PMQA ให้ ผบ.กรม และทุกหน่วยงาน 21-24 ม.ค.51 - 8-10 ม.ค.51 21 ธ.ค.50, 28 ม.ค.51  ลักษณะ สำคัญของ องค์กร 1. ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร15 ก.พ.51  หมวด 11. ประชุม “การเสริมสร้างศักยภาพและ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้นำในยุค PMQA” ครั้งที่ 1 และศึกษาดูงานโรง แยกก๊าซระยอง 8-10 ม.ค.51

16 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51) หมวดการดำเนินงานวันที่  หมวด 2 1. ประชุมการบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย 2. ประชุมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 3. จัดให้มีการลงนามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน 4. ประชุมประเมินผลตนเอง (หมวด 2) 26 ธ.ค.50 4-6 ก.พ.51 20 ก.พ.51 26-28 มี.ค.51  หมวด 3 1. ส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงานวิเคราะห์ C/SH ของหน่วยงานตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ประชุมวิเคราะห์ C/SH ของกรมอนามัยตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานพิจารณาให้ ความเห็นอีกครั้ง 10 ม.ค.51 14-15 ก.พ.51 15 ก.พ.51  หมวด 4 1. ประชุมการพัฒนาโครงสร้างบัญชีข้อมูลกรม 2. ประชุมพิจารณา TOR โครงการจัดทำแผน แม่บทเทคโนโลยีฯ กรม 3. ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน ‘51 และ การประเมินตนเอง 4. ประชุมประเมินผลตนเอง (หมวด 4) 12 ธ.ค.50 28 ม.ค.51 7 ก.พ.51 26-28 มี.ค.51

17 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51) หมวดการดำเนินงาน วันที่  หมวด 5 1. ประชุมให้ความรู้และทำการประเมินตนเอง (หมวด 5) 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานทำการ ประเมินหมวด 5 ในภาพกรม 19-20 ก.พ.51 28 ก.พ.51  หมวด 6 1. ประชุม ลปรร. กระบวนการสร้างคุณค่า 2. ประชุมทำ SOP 4 กระบวนการสร้างคุณค่า 3. ประชุมปรับปรุง SOP 4 กระบวนการสร้าง คุณค่า 4. ประชุมพิจารณาร่าง SOP 4 กระบวนการ สนับสนุน 24-26 ต.ค.50 2-4 ธ.ค.50 7-8 ก.พ.51 6 มี.ค.51  หมวด 7 1. ประชุมชี้แจงเกณฑ์ KPI 12 (PMQA) และ ให้หมวด 1-7 ทำการประเมินผลตนเอง 23-25 มี.ค.51

18 ผลการประเมินตนเองรายหมวด ครั้งที่ 1/2551 ประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

19 แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51) หมวดการดำเนินงาน หมวด 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพ และปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของผู้นำในยุค PMQA” ครั้งที่ 2 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำใน ยุค PMQA” 3. ประเมินผลระบบการสื่อสารภายในของกรม หมวด 21. ประชุมถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสู่การปฏิบัติ (แผน OFI) 2. ติดตามผลการรับรู้และเข้าใจในแผนที่ยุทธศาสตร์กรม 3. ประชุมถอดบทเรียน/ความรู้ของการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ กรม

20 แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51) หมวดการดำเนินงาน หมวด 31. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแบบฟอร์มการหาความต้องการของลูกค้า ตาม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตามภารกิจ 2. จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และทำแผน ปรับปรุง 3 ครั้ง 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมวด 3 หมวด 41. จัดจ้างที่ปรึกษา 2. ประชุมทำแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ ปี 2553-2556 (รายงานเบื้องต้น) 3. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและการเตรียมพร้อมให้ข้อมูลของ หน่วยงาน 4. ที่ปรึกษาส่งรายงานการวิเคราะห์ และสำรวจความต้องการด้านระบบ สารสนเทศและข้อมูลของกรมฯ 5. ประชุมวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้ งบประมาณ 6. ที่ปรึกษาส่งรายงานและร่างแผนแม่บทฯ 7. ที่ปรึกษาส่งรายงานร่างการวิเคราะห์โครงสร้างบัญชีข้อมูลที่สำคัญตาม ภารกิจของกรมฯ 8. ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (แผนแม่บทฯ และโครงสร้างบัญชีข้อมูล)

21 แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนต่อไป (เม.ย. – ก.ย.51) หมวดการดำเนินงาน หมวด 51. ประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯตาม แนวทาง PMQA” 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน หมวด 61. ประชุมวิพากษ์ SOP ของ 4 กระบวนงานหลัก 2. ประชุมวิพากษ์ และปรับปรุง SOP ของ 4 กระบวนงานสนับสนุน 4 ครั้ง 3. สื่อสาร SOP ให้ทุกหน่วยงาน หมวด 71. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงหมวด 2 ครั้ง (29-30 พ.ค.51 และ 26-27 มิ.ย.51) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่าง PMQA 2 ครั้ง (4-5 ก.ค.51 และ 18-19 ก.ย.51) 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมิน (20-11 พ.ค.51)

22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาองค์กร กรมอนามัย เรื่อง PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ ผู้ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google