งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2555 ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เอกสารหมายเลข 3

2 ทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง กรมอนามัย การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ 1 2 3 สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2555

3 ทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง กรมอนามัย เพื่อให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 โครงสร้างการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 1

4 กรมอนามัย ที่ปรึกษา กลุ่มภารกิจด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจบริหาร กลยุทธ์ระดับพื้นที่ กลุ่มภารกิจ อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ กองประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1-12 กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน สำนักงานเลขานุการ กรมอนามัย กลุ่มบริหารกฎหมาย สาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552 ศูนย์ห้องปฏิบัติการ เป็นกลุ่มตามกฎกระทรวงไม่มี บก. แบ่งโครงสร้างภายในกรม ศูนย์พัฒนาอนามัย พื้นที่สูง กลุ่มพัฒนาความ ร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ หน่วยงานเดิม ยกฐานะเป็นสำนัก

5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกรมอนามัย พ.ศ. 2554-2556 กรมอนามัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 2554-2556 ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของกรมอนามัย การวิเคราะห์ความ เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญ เป้าหมายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ และ ข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกรมอนามัย กรมอนามัยมีมติ (11พ.ค.55) ให้จัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการภายในกรมอนามัย เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของกรมอนามัย เป็นการภายในคู่ขนานไป ระหว่างรอการรับรองแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาหน่วยงานจากสำนักงาน ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ครม. มีมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้ส่วนราชการวางแผนในการพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุม :-บทบาทภารกิจโครงสร้าง ระบบ กระบวนการทำงานและกรอบอัตรากำลัง ตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ ความเป็นมา กรมอนามัยทำอะไร จะทำอะไรต่อไป

6 เพื่อสร้างระบบราชการที่มี ประสิทธิภาพ ความพร้อม รับผิดชอบ และโปร่งใส นายกรัฐมนตรี และ ค.ร.ม. ร.ม.ต. ปลัดกระทรวง รองปลัด หน.กลุ่มภารกิจ อธิบดี การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด โดยสร้างระบบความรับผิดชอบ ต่อผลงานในแต่ละระดับไว้อย่าง เป็นรูปธรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ และ การพัฒนาองค์กร 2

7 กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2548-2554 มิติที่ 1 มิติประสิทธิผล ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน กระทรวง ร่วมระหว่างกระทรวง งานนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจ ส่วนราชการ งานตามเป้าหมายผลผลิต มิติที่ 2 มิติคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การป้องกันปราบปรามการทุจริต มิติที่ 3 มิติประสิทธิภาพ อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ดำเนินการ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การประหยัดพลังงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย มิติที่ 4 มิติพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคลากร การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) (2551-2554)

8 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 1. ให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความ เป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนและภาระงานเอกสาร ให้ส่วนราชการ มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจำเป็น โดยมีกรอบการ ประเมินผล 2 มิติคือ มิติภายนอกน้ำหนักร้อยละ 70 มิติภายใน น้ำหนักร้อยละ 30 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2. ให้ยกเลิกตัวชี้วัดที่ไม่จำเป็น เช่น 1) การพัฒนาศูนย์บริการร่วม 2) การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 4) การดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย 5) การตรวจสอบภายใน เป็นงานประจำ รายงานตรง ต่อหน่วยงาน กลาง เช่น สตง. คตป.

9 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)  ประเมินผลลัพธ์/ ผลผลิต ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 1. ระดับกระทรวง (20) 2. ร่วมระหว่างกระทรวง (10) 3. กลุ่มภารกิจ (10) 4. กรมอนามัย (20) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (7) 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้กำหนดนโยบาย (3) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (5) 8. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณตามแผน (5) 9. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำ ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (5) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร (5) 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ (5) 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (5) กรอบการประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30)

10 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 3. การกำหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ สะท้อนการบรรลุตามยุทธศาสตร์ และ ภาพลักษณ์ความเป็นกรมอนามัย การวัดความสำเร็จของตัวชี้วัด ควรวัดระดับผลลัพธ์ที่ส่งผล กระทบถึงประชาชน ไม่ใช่วัดกระบวนการทำงาน หน่วยวัด แสดงให้เห็นความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ร้อยละ อัตรา มากกว่าวัดที่จำนวน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ผ่านเกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับความสำเร็จของ สสจ.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรไร้พุง ร้อยละของ รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ (HPH + ) ร้อยละของ รพ.สายใยรักษ์แห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  Ex.

11 ปี 2552-2554 ปี 2549-2551 การดำเนินงาน PMQA ของกรมอนามัย ให้ความรู้ แก่ทีมนำ ของ หน่วยงาน 200 คน 8 ครั้ง 27 วัน ปี 2548 เป็นKPIของกรม พัฒนาเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เป็นกรอบในการประเมิน ให้เลือกปีละ2 หมวด - ปี2552 หมวด 3 6 - ปี2553 หมวด 1 4 - ปี2554 หมวด 2 5 มุ่งเน้นให้ปรับปรุงองค์การ โดยการวัดความสำเร็จของ การดำเนินการและผลลัพธ์ ของ แผนพัฒนาองค์การ หน่วยงานร่วมทำบางส่วน เป็นKPIของกรม ให้ความรู้แก่ทีมนำ ของหน่วยงาน อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน มีหน่วยงานต้นแบบ 7 หน่วย ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทุกหน่วยงานทำเต็ม รูปแบบ และส่ง แผนพัฒนาองค์กร 2 แผน/ปี 3

12 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตัวชี้วัด PMQA ไม่ประเมินกระบวนการ หรือแผนปรับปรุง แต่ประเมินระดับผลผลิต ผลลัพธ์ :- 1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (KPI 10) 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (KPI 11) 3) บรรยากาศภายในองค์กร ซึ่งสะท้อนจากความคิดเห็นและการให้ ความสำคัญของคนในองค์กรต่อปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5 เรื่อง (KPI 12) สำนักงาน ก.พ.ร.เชิญชวนให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป เพื่อมุ่งสู่ การเสนอเข้ารับรางวัล และเตรียมความพร้อมของหน่วยงานราชการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Survey Online

13 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางของ ประเทศ และฐานข้อมูลของส่วนราชการเข้าไว้ในฐานข้อมูลร่วมกัน โดย... ส่วนราชการ นำเข้าข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตัวชี้วัดตามระบบ การประเมินผล หน่วยงานกลาง ประมวลผลข้อมูลผ่านทางระบบ StatXchange ประชาชน สามารถดึงข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้งานได้

14 ฐานข้อมูลกลาง ของประเทศ ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ 14นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ประมวลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ Stat Xchange ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ Database กลาง เช่น GFMIS, e-Budgeting Database อื่น ๆ ระบบ GES กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม แต่ละส่วนราชการมีหน้าที่ที่จะต้องนำเข้า ข้อมูลพื้นฐานของตนไว้ในระบบ เพื่อพร้อม ต่อการรายงานและการตรวจสอบสาธารณะ (Public Accountability) Accountability Report หน่วยงานกลางสามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้

15 ปีคะแนนลำดับเงินรางวัล (บาท) 25474.7718113,546,779.35 25484.4287313,038,607.83 25494.8265113,479,486.38 25504.5515113,473,272.17 25514.2960312,350,118.68 25524.216662,429,358.58 มีเงินเหลือจ่าย 1,079,200.00 25534.6549112,126,265.71 ไม่มีเงินเหลือจ่าย 2554 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ตั้งงบประมาณเงินรางวัล วงเงินปีละ 5,500 ล้านบาท ค.ร.ม.อนุมัติวงเงินรางวัล 1,000 ล้านบาท โดยให้ใช้เงินเหลือจ่าย - ค.ร.ม.ไม่ให้ตั้งงบประมาณ แต่ให้ใช้เงินเหลือจ่ายเป็น เงินรางวัล - กระทรวง สธ.ไม่มีนโยบาย ให้กันงบประมาณเป็นเงิน เหลือจ่ายสำหรับรางวัล 5 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการกับเงินรางวัล รอผลการประเมิน

16 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เกิดจากผู้มีบทบาทสำคัญ 4 กลุ่มคือ (1) ผู้บริหารของกรมอนามัย ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี ผู้นำการบริหาร การเปลี่ยนแปลง(CCO) ผู้บริหารของหน่วยงาน ให้ความสำคัญต่อ การพัฒนาระบบราชการ และได้กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบ ราชการกรมอนามัยไว้ชัดเจน (2) เจ้าภาพตัวชี้วัดจัดทำเกณฑ์ระดับหน่วยงาน กำกับติดตามจัดทำ รายงาน และหลักฐานครบถ้วน (3) บุคลากรของกรมอนามัยให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม นโยบายและแนวทางของกรมอนามัยเป็นอย่างดี (4) เครือข่าย กพร.กรมอนามัย แสดงบทบาทเป็นผู้ประสาน ถ่ายทอด ผลักดันและร่วมดำเนินการให้เกิดการพัฒนาระบบราชการ ภายในหน่วยงาน บทเรียนจากการดำเนินงาน

17 กรอบการพัฒนาระบบราชการ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผล มาเป็นเรื่อง ๆ และสร้างหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียด เอกสารจำนวนมากเพื่อง่ายต่อการประเมิน ทำให้เกิดการดำเนินการ แบบแยกส่วนเพื่อตอบโจทย์การบ้านส่งสำนักงาน ก.พ.ร. และเป็น ภาระในการจัดทำเอกสาร ใช้เวลาและกำลังคนมาก เช่น PMQA การ ป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็นต้น ซึ่งกรมอนามัยสามารถ ดำเนินการได้ครบถ้วน บทเรียนจากการดำเนินงาน กรมอนามัย เป็นองค์กรที่เป็นเลิศหรือยัง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google