งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQ A ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประชุม การพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ในการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการระดับพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQ A ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประชุม การพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ในการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการระดับพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQ A ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประชุม การพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ในการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการระดับพื้นฐาน 9 เมษายน 2556

2 1.รู้จัก PMQA 2.สาระสำคัญของเกณฑ์ PMQA 3.กรมอนามัยดำเนินการตามแนวทาง PMQA อย่างไร 4.สรุปผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) 5.เราจะร่วมกันพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA ต่อไปอย่างไร หัวข้อการนำเสนอ 2

3 PMQA PMQA คืออะไร PMQA เป็นเครื่องมือตรวจประเมินองค์กร และปรับปรุง องค์กร โดยมองภาพองค์รวมทั้ง 7 หมวด เพื่อ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มี ระบบที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และมี ความเป็นมาตรฐาน PMQA มาจาก “Public Sector Management Quality Award” : การพัฒนาคุณภารการบริหารจัดการภาครัฐ 1 3 1 2

4 PMQA ทำไมต้องทำ PMQA ภาครัฐ การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เป้าหมาย เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA ทำให้องค์กรสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอ แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ ขีดความสามารถขององค์กร เกิดการเรียนรู้ขององค์กรและระดับบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4

5 PMQA สาระสำคัญของเกณฑ์ PMQA 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์การ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ PMQA Model 2 5

6 คำอธิบาย PMQA Model ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร ลักษณะสำคัญขององค์กร เป็นการอธิบายภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ ราชการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และระบบการปรับปรุงผลการ ดำเนินการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการ การดำเนินการของ องค์กรโดยรวม ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ลักษณะองค์กร และ 2) ความท้า ทายต่อองค์กร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ หากแต่ส่วนราชการต่าง ๆ มีภารกิจและกระบวนการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เข้าใจถึงส่วนราชการนั้น ๆ และสิ่งที่ ส่วนราชการนั้นเห็นว่ามีความสำคัญเพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสม คือ ลักษณะสำคัญขององค์กร ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 6

7 2.1 ส่วนที่เป็นกระบวนการ สามารถแบ่งตามลักษณะการปฏิบัติการได้ 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มการนำองค์กร ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เกณฑ์เหล่านี้ถูกจัดเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่าในการนำองค์กร ผู้บริหาร ของส่วนราชการต้องกำหนดทิศทางของส่วนราชการ โดยต้องมีการมุ่งที่ยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์ และการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากรูปข้างบน จะเห็นว่า ทั้ง 3 หมวดนี้มีลูกศร 2 ข้างซึ่งแสดงว่าทั้ง 3 หมวดนี้ ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอยู่ ตลอดเวลา กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ กลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งบุคลากรและกระบวนการมีบทบาท ในการทำให้การดำเนินงานสำเร็จ และนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินการ ของส่วนราชการ ดังจะเห็นได้จากรูปว่า มีลูกศร 2 ข้างเชื่อมโยงกันอยู่ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยสามารถอธิบายเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คำอธิบาย PMQA Model 7

8 กลุ่มพื้นฐานของระบบ ได้แก่ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กลุ่มนี้ส่งผลให้ส่วนราชการมีการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการ ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็น แรงผลักดัน จากรูปจะเห็นว่ามีลูกศร 2 ข้าง เชื่อมโยงกับหมวด 1 การนำองค์กร ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้บริหารของส่วนราชการจำเป็นต้องมี ข้อมูลจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ส่วนลูกศร 2 ข้างที่เชื่อมโยงกับหมวด 7 ผลลัพธ์การ ดำเนินการ แสดงให้เห็นว่าต้องมีการวัด การ วิเคราะห์เพื่อให้สามารถรายงานผลลัพธ์การ ดำเนินการของส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังมี ลูกศรใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างหมวด 4 กับหมวด อื่น ๆ ทุกหมวด แสดงให้เห็นว่าในการบริหาร จัดการนั้นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอยู่ ตลอดเวลา 2.2 ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ส่วนนี้เป็นการตรวจประเมินใน 4 มิติ ที่สอดคล้องกับ คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตาม พันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ และ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพ แสดงการเชื่อมโยงของกลุ่มการนำ องค์กรและกลุ่มปฏิบัติการ กับส่วนที่ เป็นผลลัพธ์ และชี้ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหมวด 1 การนำองค์กรกับหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ คำอธิบาย PMQA Model 8

9 ลักษณะสำคัญขององค์กร 1.ลักษณะขององค์กร -พันธกิจ หน้าที่ตามกฎหมาย -วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก -ค่านิยม วัฒนธรรม -ลักษณะโดยรวมของบุคลากร -เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก 2. ความท้าทายต่อองค์กร ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร สภาพการแข่งขัน ความท้าทาย เชิงยุทธศาสตร์ ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ -การจัดโครงสร้างองค์กร -ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ใคร -การให้บริการ การสื่อสารระหว่าง องค์กร -ประเด็นการแข่งขัน -จำนวนคู่แข่งขัน -ผลการดำเนินการเมื่อ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน -ความท้าทายตามพันธกิจ -ความท้าทายด้านปฏิบัติการ -ความท้าทายด้านทรัพยากร บุคคล -วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีอย่าง ต่อเนื่อง -การเรียนรู้ขององค์กร 9

10 สื่อสาร สร้าง ความเข้าใจ แก่บุคลากร ติดตาม ประเมินผลและ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน กำหนดทิศทางการนำที่ชัดเจน :- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ วัฒนธรรมองค์กร/เป้าประสงค์ ผลการดำเนินการที่คาดหวัง - ความต้องการ/ คาดหวัง C/SH - การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย -ผลกระทบต่อชุมชน -ข้อมูลบุคลากร -ผลการดำเนินงาน ระบบเตือนภัย Data Center จัดลำดับตัวชี้วัด ที่สำคัญ สร้าง บรรยากาศ -มอบอำนาจ การตัดสินใจ ทบทวน ผลการ ดำเนินการ LD 1 LD 4 -ตัวชี้วัดงานตาม ยุทธศาสตร์ -ตัวชี้วัดในการบรรลุ พันธกิจหลัก -ตัวชี้วัดของ แผนงาน/โครงการ -ส่งเสริมกิจกรรม การ เรียนรู้ -สร้างความผูกพัน -สร้างแรงจูงใจ LD 2 LD 3 การนำองค์การ หมวด 1 10

11 การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย การทำงานที่มีผลกระทบต่อสังคม เชิงรับ- แก้ไข เชิงรุก - คาดการณ์ ป้องกัน LD 7 การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง LD 5 LD 6 หมวด 1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 11

12 ทิศทางองค์กรความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผน ยุทธศาสตร์ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์หลัก การจัดทำยุทธศาสตร์ ความท้าทายของ องค์กร ความต้องการ C/SH หมวด 2 12 ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา SP 1SP 2

13 ถ่ายทอดแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน สื่อสาร สร้างความเข้าใจ แผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน บริหารความเสี่ยง แผนงาน/โครงการ ที่สำคัญ จัดสรรทรัพยากร ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล เพื่อนำไปปฏิบัติ แผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคล การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หมวด 2 ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์หลัก แผนงานแผนคน ติดตาม ผลการ ดำเนินงาน SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP 7 13

14 การเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Customer Needs Develop products Service products After sales End-User Customer หมวด 6 วัดความพึงพอใจ /ไม่พึงพอใจ จำแนก กลุ่ม C/SH รับฟังความ คิดเห็น - ต้องการ - คาดหวัง แปลง ความ ต้องการ ให้เป็น บริการ สร้างความ สัมพันธ์ สร้างการมี ส่วนร่วม ผู้รับบริการ การจัดการข้อ ร้องเรียน ให้บริการตาม มาตรฐาน หมวด 2 หมวด 3 CS 1CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 CS 6 CS 7 14

15 ฐานข้อมูล เลือกข้อมูลสารสนเทศ ตัวชี้วัดสำคัญ สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สื่อสารผลการวิเคราะห์ IT 1 หมวด 4 สนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT 2 IT 3 วางระบบ การจัดการ ข้อมูล สารสนเทศ ที่ประชาชนเข้าถึง การบริหารความเสี่ยง ระบบรักษาความปลอดภัย แผนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การรักษาความ มั่นคงปลอดภัย IT 6 การจัดการความรู้ IT 7 องค์ความรู้ รวบรวม/จัดเป็นระบบ ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน นำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลส่วนราชการ งานบริการ ผลการดำเนินงาน ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ระบบติดตาม เฝ้าระวังเตือนภัย IT 4 IT 5 การวัด วิเคราะห์ผลการดำเนินการ การจัดการสารสนเทศและความรู้

16 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล สร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากร ระบบการประเมินผล แผนกลยุทธ์ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล การประกันคุณภาพ การฝึกอบรม การจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ HR 2 HR 3 HR 5 HR 4 HR 1 กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์การ 16 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และ เป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน SP3 เพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ ฝึกอบรมบุคลากร มีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 16

17 กำหนดกระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ ออกแบบกระบวนการ จัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ หมวด 6 - สอดคล้องยุทธศาสตร์และพันธกิจ - ความต้องการของ C/SH (หมวด3) - ความต้องการของ C/SH (หมวด3) - ประสิทธิภาพของกระบวนการ - ความคุ้มค่าและลดต้นทุน - ข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ - องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป - ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติที่เหมาะสม - ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างคุณค่า สนับสนุน ประกาศใช้ เผยแพร่ ปรับปรุง ประเมินผล นำไปปฏิบัติ ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ที่อาจ เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การจัดการกระบวนการ เพื่อให้ ส่วนราชการจะสามารถ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง PM 1 PM 2 PM 3 PM 5 PM 4 PM 6 17

18 การนำ องค์การ การจัดการองค์การตามแนวทาง PMQA การจัดทำ ยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด กลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตอบสนองความ ต้องการและความ พึงพอใจ C/SH การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการ การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ความผาสุก และความ พึงพอใจ ของบุคลากร การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้าง แรงจูงใจ การนำองค์การเชิงยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศผลลัพธ์การดำเนินงาน ระบบงาน กระบวนการ สนับสนุน มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติด้านการ พัฒนาองค์การ กระบวนการสร้างคุณค่า 18

19 ลักษณะสำคัญของเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้คะแนนสูง หรือได้รับรางวัล เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการเฉพาะกิจ เกณฑ์แต่ละหมวดมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน การประเมินผล ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้หน่วยงานทำการปรับปรุง ทั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างก้าวกระโดด 19

20 กรมอนามัยดำเนินการ ตามแนวทาง PMQA อย่างไร 3 20

21 ปี 2552-2554 ปี 2549-2551 การดำเนินงาน PMQA ของกรมอนามัย ให้ความรู้ แก่ทีมนำ ของ หน่วยงาน ปี 2548 เป็นKPIของกรม ให้ความรู้แก่ทีมนำ ของหน่วยงาน มีหน่วยงานต้นแบบ 7 หน่วย ตรวจเยี่ยม หน่วยงาน ปี 2555 ใช้ Survey Online ความพึงพอใจต่อ การพัฒนาองค์การ เป็น KPIกรม เจ้าภาพหมวด กำกับดูแลให้มีการ ดำเนินการ ระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นKPIของกรม ใช้เกณฑ์ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เป็นกรอบการประเมิน เลือกปีละ2 หมวด - ปี2552 หมวด 3 6 - ปี2553 หมวด 1 4 - ปี2554 หมวด 2 5 วัดความสำเร็จของ การดำเนินการและ ผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ เป็นKPI หน่วยงาน โดยร่วมทำส่วนที่ เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องให้ หน่วยงานร่วม ดำเนินการ ใช้การ ประสานงานตาม ระบบราชการ โดย ไม่กำหนดเป็น KPI เป็นKPI หน่วยงาน ทำเต็มรูปแบบ และ ส่งแผนพัฒนา องค์กร 2 แผน/ปี

22 เจ้าภาพหลักในการดำเนินการ  ลักษณะสำคัญขององค์การ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  การนำองค์การ และการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  กองแผนงาน  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สำนักงานเลขานุการกรม  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้  กองแผนงาน  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  การจัดการกระบวนการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองคลัง กำหนดให้หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลักในเรื่องนั้น ๆ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแล ให้มีการดำเนินการ 22

23 ขั้นตอนการดำเนินการ PMQA จัดทำลักษณะ สำคัญขององค์กร ประเมินองค์กร ตนเอง (ADLI) หาส่วนขาด (OFI) * จัดลำดับ ความสำคัญ ของโอกาส ในการ ปรับปรุง จัดทำแผน ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง ตามแผน ประเมินผล การดำเนิน งานและ ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง * OFI= Opportunity for Improvement : โอกาสในการปรับปรุง 23

24 มิติ/ ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน ระดับของผลการดำเนินการ อัตรา/ แนวโน้มในการ เปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบผลการดำเนินการ ความเชื่อมโยงของตัววัดผล แนวทางหรือวิธีการดำเนินการที่ เป็นระบบ การนำแนวทางหรือวิธีการไปปฏิบัติ มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง ระบบมีการบูรณาการสอด ประสานกัน กระบวนการ (หมวด 1-6) ผลลัพธ์ (หมวด 7) AA DD LL II Le TT CC Li 24

25 รู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาองค์กรมีคุณภาพแล้วหรือยัง Approach Deploy Learning Integration มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมหัวข้อส่วนใหญ่ การนำไปปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งแนวดิ่งและแนวนอน มีการทบทวนและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ระบบมีบูรณาการสอดประสานกัน ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 25

26 สรุปผลการตรวจรับรอง คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ของกรมอนามัย โดย ผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 4 26

27 เป็นการตรวจรับรองเพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีแนวทางหรือ ระบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การ มีการ บริหารจัดการตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน และมีความพร้อมในการ ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในโอกาสต่อไป วัตถุประสงค์ของการตรวจ Certified FL พิจารณาผลการดำเนินการ 2 ปี คือ ปี 2554 ดูว่ายังคงมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามเกณฑ์ ปี 2555 เพื่อดูความต่อเนื่องหรือการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น แนวทางการตรวจประเมิน 27

28 จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ ลักษณะสำคัญขององค์กร เริ่มจากการสัมภาษณ์ลักษณะสำคัญขององค์กร แต่ละข้อคำถามเกี่ยวกับ แนวคิดระบบบริหารจัดการ การกำกับดูแลตนเองที่ดี ความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่างกัน เป็นการถามถึงความต้องการขององค์กรที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐาน สำคัญในการกำหนดระบบการบริหารจัดการในหมวดต่างๆ หมวด 1 การนำองค์การ เน้นบทบาทของผู้บริหารในการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อทำให้นำไปปฏิบัติและกำกับดูแลใหัดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล 28

29 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของ แต่ละกลุ่ม และการจัดลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกับพันธกิจ รวมทั้ง การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ โดยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 29 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เน้นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับความท้าทายของ องค์การ มีการกำหนดตัวชี้วัด ติดตามทบทวนผลการดำเนินการเพื่อให้มี การนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ

30 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เน้นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้ง ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งานและปลอดภัย ที่นำมาใช้ในสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่า ได้นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหรือ บริหารจัดการอย่างไร 30 จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์ ทางยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และความ ผูกพันกับส่วนราชการ รวมทั้งสอดคล้องกับความท้าทายด้าน บุคลากรตามลักษณะสำคัญขององค์กร

31 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สนองตอบต่อความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุต่อ ข้อกำหนดของกระบวนการ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการ ตรวจสอบผลลัพธ์ของกระบวนการของการดำเนินการตาม หมวด 1-6 ว่ามีระดับผลการดำเนินการเป็นอย่างไร 31 จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ

32 ผลการตรวจประเมินกรมอนามัย หมวด 1 ได้คะแนน100 หมวด 2 ได้คะแนน100 หมวด 3 ได้คะแนน 92.22 หมวด 4 ได้คะแนน 80.95 หมวด 5 ได้คะแนน 93.33 หมวด 6 ได้คะแนน100 หมวด 7 ได้คะแนน 95.84 ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95 (อย่างไม่เป็นทางการ) 32

33 เราจะร่วมกันพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง PMQA ต่อไปอย่างไร 5 33

34 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ให้มีการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย อย่างจริงจัง โดยใช้หลักเกณฑ์/ข้อกำหนด ตามมาตรฐานของ PMQA เป็นเครื่องมือ ระบบงานตามหมวดต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาแล้ว ให้หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ หลักในเรื่องนั้น ๆ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป ได้แก่  การนำองค์กร และการสื่อสาร  กพร.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  กองแผนงาน  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สลก.  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้  กองแผนงาน  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  การจัดการกระบวนการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองคลัง นโยบาย แนวทาง (11 พฤษภาคม 2555) 34

35 การดำเนินงานของ เจ้าภาพหมวด 1-6 การดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหมวดดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ในส่วน ที่ต้องดำเนินการใน ภาพรวมของกรมอนามัย แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ส่วนที่ 1 ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7-11 มิติการพัฒนาองค์การ ร่วมกับกรมอนามัย ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กรภายใน หน่วยงานโดยนำผลการสำรวจ ออนไลน์มาพิจารณากำหนด แนวทาง ส่วนที่ 2 ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วม ดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ หน่วยงาน ส่วนที่ 3 นำผล Survey Online มาจัดทำแผน พัฒนาปรับปรุงและดำเนินการตามแผน ผลการสำรวจครั้งที่ 1 (17ธ.ค.55 – 4 ม.ค.56) เพื่อให้ GAP 2 < GAP กลาง 35

36 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการ ดำเนินงาน โครงการและงบประมาณให้มีความครบถ้วน และ ทันสมัย ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย ประเด็น การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย (เฉพาะสำนัก ส. สอ. อพ.) หน่วยอื่นดำเนินการตาม SOP ฉบับปี 2556 ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดที่ 9 ส่วนที่ 1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 36

37 ส่วนที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน แนวทาง : ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพัฒนาองค์กร โดยมีอิสระที่จะ เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงานให้กรมอนามัยทราบ หลักการ กรมอนามัยมีเจตนารมณ์ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (กลมกลืนไปกับการ ปฏิบัติงานปกติ) จึงไม่กำหนดเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัด และมีการประเมินผล แบบให้คะแนน เพราะจะทำให้เป็นภาระงานเอกสารและอาจไม่ได้ข้อมูล การพัฒนาองค์กรตามความเป็นจริง 37

38 การประเมินผล : ให้เขียนรายงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการทำงาน และผลที่เกิดขึ้น ตามประเด็นการพัฒนาที่หน่วยงานดำเนินการ เช่น  การนำองค์กรและการสื่อสาร  การวางแผนของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม อนามัย  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและความรู้  การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศการทำงาน  การจัดการกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและส่งผลต่อการ บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย (จำนวนประเด็นที่รายงาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน) ส่วนที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน (ต่อ) 38

39 PMQA ใครเกี่ยวข้องกับ PMQA บ้าง ผู้บริหาร ผู้นำ ทีมพัฒนาองค์กร /เจ้าภาพ /คณะกรรมการ เครือข่าย กพร. /ทีมพัฒนาองค์กรของ หน่วยงาน บุคลากรทุกคนในองค์กร 39

40 สิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ มุมมองว่า PMQA คือ การเดินทางเพื่อปรับปรุง ที่ไม่มีจุดจบ (อย่าใจร้อน อย่าเบื่อที่จะปรับปรุง) การทำความเข้าใจเกณฑ์ (ทั้งตัวเอง ทีมงาน ทั่วทั้งองค์กร) การบูรณาการระบบต่างๆ อย่างสมดุล การติดตาม/ประเมินผลการดำเนินการ บนฐานข้อมูลจริงเพื่อตัดสินใจ ผู้บริหารเป็นที่พึงให้แก่บุคลากร (การปรับปรุงไม่ได้สำเร็จโดยที่ปรึกษาหรือ คณะทำงานกลุ่มหนึ่ง หรือผู้ตรวจประเมิน) 40

41 เราจะร่วมมือร่วมใจ พัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ด้วยกันนะ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม อนามัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQ A ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประชุม การพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย ในการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการระดับพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google