งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาอุบลบุรี เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาอุบลบุรี เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาอุบลบุรี เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก 3 ด้าน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ เราจะให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เครือข่ายในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นเข้มแข็ง คนไทยแข็งแรง” อุบล บุรี พัฒ นา งาน พัฒ นา ระบ บ พัฒ นา คน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ.2556-2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ.2556-2559

2 1.เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 2. เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก 3 ด้าน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ 3. เราจะให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เครือข่ายในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นเข้มแข็งคนไทยแข็งแรง” ปฏิญญาอุบลบุรี

3 ๑. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการ เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ๒. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรม กลุ่มวัย ๓. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายสามารถทำ บทบาทหน้าที่ของตนในระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมอนามัย ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา องค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี DOH : The New Mission / Roles

4 กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ How to Meet New Mission & Roles ให้ความรู้ ดำเนินการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้/ เทคโนโลยี มาตรฐาน กฏเกณฑ์ สื่อสารความเสี่ยง สร้างพลัง รวมพลัง เฝ้าระวัง กรม อนามัย ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ Deal with Policy Maker Deal With Provider Deal with Civic Society

5 How to Meet The New Mission/Roles Deal With Providers. – จุดเน้นใหม่ - ให้ สสอ. เป็นตัวเชื่อมในการทำให้ ท้องถิ่นเข้มแข็ง คนไทยแข็งแรง – Provider Supports (Key Actors Analysis & Support) Deal With Providers. – จุดเน้นใหม่ - ให้ สสอ. เป็นตัวเชื่อมในการทำให้ ท้องถิ่นเข้มแข็ง คนไทยแข็งแรง – Provider Supports (Key Actors Analysis & Support) Deal With Policy Makers. – ระบบข้อมูลสนับสนุนที่แน่น (สถานการณ์ปัญหา ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา) – Think tank ในการคิดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา(Global,National, local level) – หา Linking Pin (ผู้โน้มน้าวที่ทรงพลังในการ Advocate Policy Makers) Deal With Policy Makers. – ระบบข้อมูลสนับสนุนที่แน่น (สถานการณ์ปัญหา ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา) – Think tank ในการคิดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา(Global,National, local level) – หา Linking Pin (ผู้โน้มน้าวที่ทรงพลังในการ Advocate Policy Makers) Deal With Civic Societies. – Surveillance),M&E เพื่อ เฝ้าระวัง และ สะท้อนปัญหา – Risk Communication (สื่อสารความเสี่ยง) – Population Protection - ประชาชน/ชุมชน รู้สิทธิ ได้รับการคุ้มครอง หรือได้รับ บริการที่มีมาตรฐานหรือคุณภาพจาก Providers.

6 ยุทธศาสตร์พัฒนากรมอนามัย พัฒนาระบบ พัฒนางาน พัฒนาคน ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา

7 เป็นตัวแทนของ กสธ.ในการเป็นผู้อภิบาลอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพ และ อนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ

8 อภิบาลระบบ (WHO) กำหนดนโยบาย ออกแบบระบบ กำกับดูแล ประสานงานสร้างความร่วมมือ สังเคราะห์ความรู้ ต้องมีความรับผิดชอบ

9 Health Promotion (HP) & Environmental Health (EH) System

10

11 พัฒนาระบบงาน (3 Key Functions) พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย (3 KF) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาบุคลากร/ระบบข้อมูล วิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างความ เชื่อมั่น Outlet ที่ส่งผลต่อการ จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม สมรรถนะบุคลากร คิดเป็น ทำได้ ใส่ใจภาคี ใช้ข้อมูล จัดการความรู้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์พัฒนากรมอนามัย “ ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา” Human /Information/Organization Capital

12 พัฒนาระบบ ภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ ภาคีเครือข่าย ยั่งยืน Sustainable มีมาตรฐาน Accreditation ทำได้ (Service) ความคาดหวัง กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎหมาย ประเมินรับรอง วัดผล ความสามารถใน การจัดบริการ SOP S. M. E. Km ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ เน้น How To SOP = Standard Operating Precedure ที่สอดคล้องกับ วิชาการ / มาตรฐาน / Regulation & Law

13 เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ การอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์พัฒนางาน “ประชาชนสุขภาพดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”

14 พัฒนางาน Global Level International Level National level ความคาดหวัง Local level MDGs+ Rio+20 Climate Change Etc. Free Trade Area AEC, BIMST, CSEP Etc. แผนพัฒนาฯฉบับที่11 แผน NEHAP สถานะสุขภาพประเทศ ปัญหาและปัจจัยเสี่ยง ในพื้นที่ S. M. E. Km. ยุทธศาสตร์พัฒนางาน How To

15 กลุ่มวัย อนามัย สิ่งแวดล้อม อนามัย สิ่งแวดล้อม พัฒนาการเด็ก เด็กไทยสูงใหญ่ Healthy life style Teenage preg. Long Term Care Oral Health ตลาดสดค้าส่ง การสุขาภิบาลที่ยั่งยืน HIA น้ำสะอาด ประเด็นงานที่ต้องขับเคลื่อน

16 พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคลากรสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตน ในระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์พัฒนาคน

17 การกำหนด Competencies ให้เชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ขององค์กร เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ งานที่ต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุ เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ Competencies ที่ ต้องการสำหรับปฏิบัติงาน แปลงกลยุทธ์สู่งานแปลงงานสู่ Competency ผลการปฏิบัติงาน โดยรวมเป็นไปตาม เป้าประสงค์ที่กำหนด บุคลากรมี Competency สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

18 การสร้างความก้าวหน้า ประเภทกลุ่มเป้าหมายแนวทางการ พัฒนา ตำแหน่งที่จะเติบโต Talent Manage ment บุคลากรที่มี ผลงานดี มี ทัศนคติที่ดี เป็นที่ยอมรับ - Coaching - การ มอบหมาย โครงการ ใหม่ๆ ไม่มีกำหนด ตายตัว Manage ment Trainee บุคลากรใหม่ ที่มีพื้นฐาน การศึกษาดี - Job Rotation ไม่มีกำหนด ตายตัว Successi on Plannin g ผู้บริหาร ระดับกลางหรือ ระดับสูง ที่อยู่ ในตำแหน่ง สำคัญๆ - Coaching - การเรียนรู้ ด้วยการ ลงมือทำ จริง เช่น การ รักษาการ กำหนดไว้ ชัดเจน

19


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาอุบลบุรี เราจะร่วมผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google