งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล ยุทธ Strat egy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ Syste m โครงส ร้าง Str uctur e ทักษะ Skills บุคลา กร Staff รูปแบ บ Styles Source: McKinsey 7-S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล ยุทธ Strat egy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ Syste m โครงส ร้าง Str uctur e ทักษะ Skills บุคลา กร Staff รูปแบ บ Styles Source: McKinsey 7-S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กล ยุทธ Strat egy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ Syste m โครงส ร้าง Str uctur e ทักษะ Skills บุคลา กร Staff รูปแบ บ Styles Source: McKinsey 7-S

2 กล ยุทธ Strate gy ระบบ Syste m โครงส ร้าง St ructu re ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value

3 ความคาดหวังต่อ... ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน ของ กสธ. “ ศักยภาพของคน ” (Human) Potential “ การมีส่วนร่วม ”Participation “ การทำงานร่วมกัน ”Partnership “ การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ”(Healthy) Living “ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ”Learning for development “ มาตรการทางกฎหมาย ”Law enforcement

4 ความคาดหวังต่อ... กลยุทธ์ใน การทำงาน ของ กสธ. Key chang es Strate gic advan tages Strate gic challe nges Critical Success Factors

5 ความคาดหวังต่อ... กลยุทธ์ใน การทำงาน ของ กสธ. Public engage ment Partner engage ment Politica l engage ment Societa l Engage ment

6 ความคาดหวังต่อ... กลยุทธ์ใน การทำงาน ของ กสธ. นโยบาย กฎหมาย และ มาตรฐาน บริการสนับสนุน ระยะสั้น vs. ระยะยาว กสธ. vs. ประเทศ ทันสมัย บังคับใช้ อย่างมี ประสิทธิผล กำกับทิศทาง ทำในสิ่งใน คนอื่นไม่ทำ หรือ ทำไม่ได้ ทำ เพราะต้อง ใช้อำนาจ ทางกฎหมาย ร่วมกันทำ ช่วยทำ เอื้ออำนวย ให้แนวทาง

7 การจัดการด้านทรัพยากร มนุษย์ ฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อ การจัดการ แผนกำลังคนของประเทศที่ ครอบคลุม การกระจายทรัพยากรบุคคล ทางสาธารณสุข ที่คำนึงถึง โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ สังคม มีความยืดหยุ่น และมี จุดเน้นของการจัดการ คุณภาพของบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt กล ยุทธ Strat egy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ Syste m โครงส ร้าง Str uctur e ทักษะ Skills บุคลา กร Staff รูปแบ บ Styles Source: McKinsey 7-S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google