งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake Dr. Nantika Soonthornchaikul Faculty of Public Health Thammasat University Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake Dr. Nantika Soonthornchaikul Faculty of Public Health Thammasat University Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake Dr. Nantika Soonthornchaikul Faculty of Public Health Thammasat University Thailand http://www.codexalimentarius.org/

2  เราได้ข้อคิดอะไร จากการประเมิน ความเสี่ยงด้วย ค่า - HQ และ - Cancer risk

3 สิ่งที่เราคำนวณได้คือคำตอบสุดท้ายหรือไม่

4 มีวิธีประเมินแบบอื่นหรือไม่ สำหรับสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

5 Chemical risks in food  Industrial chemicals  Agricultural chemicals  food manufacturing and processing  Household chemicals  veterinary drug residues  others 1. การ ปนเปื้อน 2. ตั้งใจ ใส่ลงไป ไม่ อนุญา ต ควบคุม

6 Food additive intake (JECFA)

7 Contaminants  Pesticides (JMPR)  Veterinary drugs  pollutants

8 Safe levels of intake Food additives  Acceptable daily intake : ADI, ARfD Food additives  Tolerable intake Contaminants  Tolerable daily intake (TDI)  Provisional tolerable weekly intake (PTWI)

9 การประเมินความเสี่ยง  คำนวณค่า Dietary exposure  เปรียบเทียบกับค่า Safety level C i = concentration of chemical in food item (µg/g) F i = food consumption (g/day) BW = Body weight (kg)

10 Codex  ปริมาณที่บริโภค (Food consumption)  ความเข้มข้นของสารเคมีที่ ปนเปื้อนในอาหาร / น้ำดื่ม  น้ำหนักตัว US EPA HQ Cancer risk ADI,ARfD PTWI

11 ข้อแนะนำสำหรับ Dietary exposure assessment  ต่างจาก Dietary intake  Toxicology endpoint, type of chemical, possible population subgroups, data used  ถ้าจะใช้ค่า International dietary exposure ค่านั้นต้องเท่ากับหรือ สูงกว่าค่า National level  ควรใช้ Consumption data และ concentration ของประเทศ ตนเอง

12 1. Acceptable daily intake (ADI)  generally estimated by dividing the no-observed-effect level (NOEL)  expressed in mg additive per kg (mg/kg) body weight of humans.  To protect against the most sensitive adverse effect, it also protects against other adverse effects

13 Toxicity studies in animals NOAEL (mg/kg/day) x uncertainty factor ADI (mg/kg)

14 ตัวอย่าง  Chlopyrifos  ADI 0–0.01 mg/kg bw  ARfD 0.1 mg/kg bw

15 2. Acute reference dose (ARfD)  ปริมาณสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม  ต่อน้ำหนักตัว  ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง  หน่วย mg/kg BW

16 3.Tolerable Daily Intakes (TDI)  the total intakes by ingestion, to which it is believed that a person can be exposed daily over a lifetime without deleterious effect.  They are based on non-carcinogenic effects.  expressed on a body weight basis (e.g., mg/kg/day)

17 4. Provisional tolerable weekly intake (PTWI)  Expressed on a weekly basis to emphasize that long- term exposure is important (for contaminants that cumulate in the body)  Provides a “bright line” for the risk manager against which intake can be compared  Adverse effects are seen with many contaminants in the range of exposure for some population groups - difficult to separate risk assessment from risk management  Ex: Methyl mercury =1.6 mcg/kg/wk

18 คำถาม  การได้มาซึ่ง safety levels  ผลการคำนวณมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติหรือไม่  ข้อมูลปริมาณอาหารที่บริโภคสะท้อนความเป็นจริง หรือไม่  อาหารปนเปื้อนด้วยสารเคมีมากกว่า 1 ชนิด ได้รับ สัมผัสมากกว่า 1 ช่องทาง และสามารถออกฤทธิ์ต่อ อวัยวะตำแหน่งเดียวกัน..............  ปริมาณรวม ????  ความรุนแรง ???? Aggregate exposure cummulative exposure

19 ข้อมูลการบริโภค..... ใช้อันไหนดี

20 Potential uses of food consumption surveys Nutrient adequacy estimation Food pattern analysis Food consumption surveys Exposure assessment Diet-disease relationships Additional indicators e.g. : - anthropometry - health indicators Food insecurity

21 Dietary Assessment data types  FFQ  24-hour recall  Duplicate diet  Food records  Diet history

22 Dietary vs. exposure assessment Dietary assessmentExposure assessment PurposeTo determine -nutritional adequacy - dietary-disease relationship - RDI - dietary guidelines - population groups at risk - basis of nutrition policies and programmes, incl. fortification To determine - if dietary exposure is below toxicological thresholds - main contributing foods or food group(s) - population groups at risk -basis for risk managers to take action -basis of national regulatory and food control systems Data needed- food consumption/supply data - food composition data - food consumption/supply data - occurrence data FormulaI = ∑(W1C1 + W2C2 +...WnCn) i where: I = intake of the nutrient, W1 = weight consumed of food 1, C1 = content of the nutrient in food 1, i=individual E = ∑(W1C1 + W2C2 +.... WnCn) i where: E = Dietary exposure, W1 = weight consumed of food 1, C1 = content of the e.g. contaminant in food 1, i=individual

23 Dietary vs. exposure assessment Dietary assessmentExposure assessment Expressed in g/mg/mcg per dg/mg/mcg per d/week/month per kg bodyweight Compared to RDI, ULMPL, ML, ADI Concern UL> MPL/ML/ADI Special methodology Total diet Studies (TDS): selection of foods based on food consumption survey data representing a large portion of a typical diet, preparation of food as consumed and pooling of related foods into distinct food groups before analysis. Model diets: screening methods to assess if ‘worse case scenarios’ are still under toxicological thresholds, e.g. budget method, model diet for veterinary drug residues: 500 g meat: (300g muscle, 100g liver, 50g kidney, 50g fat) +1.5 liter milk +100g egg per day

24 ตัวอย่าง  พบข้าวปนเปื้อนแคดเมี่ยม 2 ไมโครกรัม / กรัม  บริโภคข้าวเฉลี่ยวันละ 500 กรัม / วัน, สัปดาห์ละ 5 วัน  น้ำหนักตัวเฉลี่ย 60 กก  ค่า PTWI Cd = 1 ไมโครกรัม / กก / สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt Risk assessment of chemicals in food: Human based tolerable intake Dr. Nantika Soonthornchaikul Faculty of Public Health Thammasat University Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google