งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

2 กำหนดการประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการกระชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่2/2555 วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย 3.2 รายงานผลการประเมินตนเองกรมอนามัย ปี 2555 3.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2556 3.4 การดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 3.5 การดำเนินงานควบคุมภายใน วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การกำหนดตัวชี้วัด มิติประสิทธิผล 4.2 การกำหนดตัวชี้วัด มิติที่ 2-4 ระดับหน่วยงาน 4.3 การเลือกกระบวนงานบริการเพื่อประเมินความพึงพอใจ 4.4 การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA ระดับกรมและหน่วยงาน 4.5 กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการปี 2556 4.6 พิธีลงนามคำรับรองฯ ระหว่างกรมกับหน่วยงาน วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3 วัตถุประสงค์การประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการกระชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่2/2555 วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย 3.2 รายงานผลการประเมินตนเองกรมอนามัย ปี 2555 3.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2556 3.4 การดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 3.5 การดำเนินงานควบคุมภายใน วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การกำหนดตัวชี้วัด มิติประสิทธิผล 4.2 การกำหนดตัวชี้วัด มิติที่ 2-4 ระดับหน่วยงาน 4.3 การเลือกกระบวนงานบริการเพื่อประเมินความพึงพอใจ 4.4 การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA ระดับกรมและหน่วยงาน 4.5 กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการปี 2556 4.6 พิธีลงนามคำรับรองฯ ระหว่างกรมกับหน่วยงาน วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ทราบการดำเนินงาน ที่ผ่านมา พิจารณาสื่งที่จะ ดำเนินการต่อไป

4 3.1 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 267/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ (เอกสารหมายเลข 3) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัยได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการทราบแล้ว วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

5 3.2 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองฯ ปี 2555 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ตัวชี้วัดเป้าหมาย (ระดับ 5) ผลงานคะแนน 3. ระดับความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจ 3.1 ร้อยละของ รพ.ใน/นอกสังกัด กท.สธ. ผ่านเกณฑ์ HPH+ 75.7573.34 3.2 ร้อยละความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นต่อองค์ความรู้ 8594.16 4. ระดับความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลักของกรม 4.1 ร้อยละของ รพ.สายใยรักผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 9295.50 4.2 จำนวน รร.ผ่านเกณฑ์ระดับเพชร101105 4.3 จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการ สาธารณสุขลดโลกร้อน 7672 การประเมินประสิทธิผล คะแนนรวม 3.4000 4.0360 5.0000 4.5000

6 การประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัดเป้าหมาย (ระดับ 5) ผลงานคะแนน 5. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 85รอผลการ ประเมิน จาก สนง.กพร. 1.0000 6. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย 85รอผลการ ประเมิน จาก สนง.กพร. 1.0000

7 การประเมินประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ระดับ 5) ผลงานคะแนน 7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต 55 8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งปม.ตามแผน9594.32 9. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งปม.รายจ่ายลงทุน7465.1 10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งปม.รายจ่ายภาพรวม9589.73 11. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 11.1 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ (20 โครงการ) ร้อยละ 100 20 โครงการ 11.2 ปชช.และภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด ความรู้ (77,000 คน) ร้อยละ 100 77,280 คน 11.3 นมผงได้รับการจัดหาเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ HIV (268,800 กิโลกรัม) ร้อยละ 100 268,800 กิโลกรัม 12. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานประหยัด พลังงาน 5 - น้ำมันเชื้อเพลิง ประหยัดได้ 15.11% - ไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 8.24 % 5.0000 4.7280 1.0000 3.5000

8 การพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดเป้าหมาย (ระดับ 5) ผลงานคะแนน 13. ระดับความสำเร็จของพัฒนา สมรรถนะ 5 รอผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ผลการประเมินครั้ง แรก=73.58 14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ 3.0000 14.1 ส่วนต่างของความเห็นและ ความสำคัญ (ประเมิน online) 5 รอผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ผลการประเมินครั้ง แรกส่วนต่าง=0.3 14.2 จำนวนข้อมูลด้าน ประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ 10 ข้อ 15. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 5 รอผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ผลการประเมินครั้ง แรกส่วนต่าง=0.4 1.0000 5.0000 ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนเข้าประเมินออนไลน์ 15-30 พฤศจิกายน 2555

9 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ ภารกิจหลักของกระทรวง (30) 2. ภารกิจหลักของกรมและ Joint KPI (27) 3. ASEAN (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 5. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 6. ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ (5) 7. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 8. ประสิทธิภาพของกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 9. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (5) 10. การใช้ประโยชน์จากระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) 11. วัฒนธรรมองค์การ (3) 12. ความโปร่งใส (4) 3.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

10 ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 6570758085 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกณฑ์ 1. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับ บริการจากกรมอนามัย 2. ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 3. การประเมินผล พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ กรมอนามัย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ผล เงื่อนไขการประเมิน เกณฑ์การประเมิน

11 ตัวชี้วัดที่ 5 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS 2จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 4 จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผน ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 5สามารถดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และได้รับ ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ ส่งเอกสารหลักฐานถึงสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดเวลา

12 ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 85.0087.5090.0092.5095.00 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 7071727374 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 9192939495 เกณฑ์

13 ตัวชี้วัดที่ 7 มาตรการประหยัดพลังงาน ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 - จัดตั้ง “คณะทำงานลดใช้พลังงาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามใน คำสั่ง - จัดทำ “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล 2 ครั้ง 2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2555 และ 2556 ครบถ้วน 3ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เปลี่ยนแปลง 4ประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ได้ มากกว่าร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 5 5ประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ได้ มากกว่าร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 ขึ้น ไป * กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องประหยัดไฟฟ้าให้ ได้ร้อยละ 15 ขึ้นไป

14 ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพของกระบวนงาน 1.เลือกกระบวนงานสร้างคุณค่าของกรม 3 กระบวนงาน 2.ประเมินความสำเร็จตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดในกระบวนงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร - ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะ หลัก (Core competency) ตามแนวทางของ ก.พ. - การประเมินผล พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรของ กรมอนามัย ครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน -กันยายน 2555) เปรียบเทียบกับ ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2556)

15 ตัวชี้วัดที่ 10 การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ(User Satisfaction) โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการสำรวจแบบ ออนไลน์ โดยจะมีการประเมิน 2 ครั้ง ใช้การเปรียบเทียบ Gap ครั้งที่ 1 วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2555 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2556 2) การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การตรวจประเมินจากหลักฐาน ณ กรมอนามัย

16 ตัวชี้วัดที่ 11. วัฒนธรรมองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา (Knowledge Management) ประเมินพฤติกรรมเชิงลบ 2 เรื่อง - การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) - ความโปร่งใส ประเมินโดยใช้แบบสำรวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ วัฒนธรรม (Culture) ผู้นำ (Leadership) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทำงาน (Personal Contribution) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ประเมินปัจจัย 5 เรื่อง ประเมิน 2 ครั้ง ใช้การเปรียบเทียบ Gap ครั้งที่ 1 (วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2555) และ ครั้งที่ 2 (วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2556)

17 ตัวชี้วัดที่ 12 ความโปร่งใส ประเมินตาม “ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” กระบวนงานศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

18 18 3.4 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กพร. ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและร่วมดำเนินการแล้ว ตามหนังสือเลขที่ สธ 0926/ว5301 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และที่ สธ 0926/ ว6774 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

19 19 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย = 3.3-3.5 คะแนน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย10 คะแนน คะแนน 5 10 0 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและประกาศนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ให้ส่วนราชการ 159 หน่วยงาน 76 จังหวัด จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ ความเป็นมา ข้อ 1.3 ป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

20 20 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กระบวนงานศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านเงิน ด้าน คุณภาพ ใช้งบประมาณ ผิดประเภท/ ผิดระเบียบ จัดจ้างในราคา สูงเกินจริง ไม่ดำเนินการ จริง แต่มีการ เบิกจ่าย ไม่มีการ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ไม่มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ ปัญหาหลักของ กระบวนการ ศึกษาวิจัยฯ จ้างเก็บข้อมูล จ้างวิเคราะห์ สร้างเอกสารเท็จ

21 แนวทางการ ดำเนินงาน เสริมพลัง ประชาชน/ ผู้รับบริการ พัฒนา เครื่องมือ กฎหมาย กฎระเบียบ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่ายงบประมาณและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย ลงโทษผู้กระทำ ความผิด สร้างระบบตรวจสอบ ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ สร้างระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล กระบวนการวิจัย และการนำผลงาน ไปใช้ประโยชน์ กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยมีช่องทาง เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ส่งเสริมนโยบายป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่นของกรมอย่างจริงจัง ทุกหน่วยงาน : ร่วมดำเนินการและรายงานผลโครงการศึกษาวิจัยของหน่วยงาน กองคลัง กตส. กอง จ. กตส. กพว.กรม สลก. กพร. สลก.

22 3.5 การดำเนินงานควบคุมภายใน วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) ส่วนราชการมีหน้าที่ ประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอต่อ คตง. - กำหนดแผนดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ปี 2555 - กำหนดแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 2556 การดำเนินงานของกรมอนามัย

23 ส่ง สตง. ภายใน 30 ธ.ค.55 รายงาน ปย.1 ประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 1 ปย.2 งวดก่อน การประเมินผลและ การปรับปรุง การควบคุมภายใน รายงาน ปย.2 2 รายงาน ปอ.2 ประเมินองค์ประกอบ 3 รายงาน ปอ.3 แผนการปรับปรุง 4 รายงาน ปอ.1 5 รายงาน ปส. 6 แผนการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2555 การปรับปรุงการควบคุม ภาคผนวก ก ประเมินด้วยเครื่องมือ/ เทคนิค ต่างๆ เช่น แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) ส่งกองคลัง ภายใน 31 ต.ค.55 ระดับกรม ระดับหน่วยงาน รายงานผลการติดตาม การปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุง (31มี.ค. และ 30 ก.ย.)

24 แนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. การควบคุมภายในเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ คตง.เป็นการประจำทุกปี  ไม่กำหนดเรื่องการควบคุมภายในเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 2. หน่วยงานต้องจัดทำรายงานเสนอต่อกรมอนามัย ดังนี้ รายงานผลตามแผนปรับปรุงของกรมงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.3) ปีละ 2 งวด ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี รายงานผลการประเมิน 5 องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงตามแบบ ปย.2 3. การรายงานตามแบบ ปย.2 ให้เลือก โครงการ/กระบวนการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 กระบวนการ กระบวนการตามภารกิจสนับสนุนอย่างน้อย 1 กระบวนการ และหากความเสี่ยงตามรายงานงวดก่อน (ปี2554) ยังแก้ไขไม่หมดให้นำ กระบวนการนั้น มาประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มด้วย ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน ที่มีความเสี่ยงสูง มาประเมินการ ควบคุม

25 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

26 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ ภารกิจหลักของกระทรวง (30) 2. ภารกิจหลักของกรมและ Joint KPI (27) 3. ASEAN (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 5. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 6. ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ (5) 7. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 8. ประสิทธิภาพของกระบวนงาน (4) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 9. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (5) 10. การใช้ประโยชน์จากระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) 11. วัฒนธรรมองค์การ (3) 12. ความโปร่งใส (4) 3.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

27 ประเด็นพิจารณา การกำหนด Joint KPI Joint KPI เป็นตัวชี้วัดระดับกรม ที่มีการ ดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ไม่จำกัดเฉพาะกรมในกลุ่มภารกิจเดียวกัน ประเมินผลด้วยตัวชี้วัดเดียวกันและได้รับผล คะแนนเท่ากัน แต่น้ำหนักไม่จำเป็นต้องเท่ากัน การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (30) 2. เป้าหมายตามภารกิจหลักของกรม และ Joint KPI (27) 3. ASEAN Readiness (3) สนย.สธ. กองแผนงานเป็นหลักในการเข้า ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เลือกตัวชี้วัด เพื่อ เสนอต่อกระทรวง สาธารณสุข เลือกแผนงาน/ โครงการ

28 4.1 กำหนดตัวชี้วัดมิติประสิทธิผล แผนงาน/โครงการ/ ประเด็นงาน ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายเจ้าภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ/ ปลอดโรค *** ร้อยละวัดส่งเสริมสุขภาพ/ปลอดโรค ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 20สำนัก ส. อำเภอ 80 ยังแจ๋ว **จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกระบวนการ อำเภอ 80 ยังแจ๋ว 1 จังหวัด 1 อำเภอ 80 ยังแจ๋ว สำนัก ส. ส่งเสริมสุขภาพสตรีและ เด็ก ปฐมวัย อย่างองค์ รวม ** ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. สายใยรักแห่งครอบครัว ร้อยละ 35 ของ อำเภอๆ ละ 1 ตำบล (364 ตำบล) สำนัก ส. คนไทยไร้พุง ปี 2556 (วัยทำงานไม่อ้วน) ** จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ ไร้พุง 152 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง สำนักโภชฯ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัย เรียนวัยรุ่น ** รพ.สังกัด กท.สธ.(รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรอง รพ. ตาม มฐ.บริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ร้อยละ 20สำนัก อพ. ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก ** ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดผลไม้เป็น อาหารว่างให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 85สำนักทันตฯ โรงเรียนเด็กไทยฟันดี ** ร้อยละ รร.ประถมศึกษาไม่มีการ จำหน่ายหรือจัดน้ำอัดลมให้แก่เด็ก ร้อยละ 80สำนักทันตฯ พัฒนาคลินิกปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ** -ร้อยละของสถานบริการในสังกัด กท.สธ. ดำเนินงานคลินิก DPAC ตาม เกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย -ร้อยละ 100 -รพ.สต.ร้อยละ 50 ของทุกอำเภอ กองออกฯ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 (เอกสาร4)

29 แผนงาน/โครงการ/ ประเด็นงาน ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย เจ้าภาพ สธ.รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ** จำนวนสถานบริการ สธ.สังกัด สป. เป็น สถานบริการ สธ. ที่ดำเนินกิจกรรม GREEN ครบ 200สำนัก ว. พัฒนาระบบการจัดการ สอ. ของ อปท. ** จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบ การจัดการ สอ.ระดับพื้นฐาน 24 แห่งสำนัก สอ. ตลาดนัดน่าซื้อ **จำนวนตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด)ผ่าน มฐ.ตลาดนัดน่าซื้อระดับพื้นฐาน จังหวัดละ 1 แห่ง สำนัก สอ. พัฒนาระบบการจัดบริการน้ำ บริโภคระดับพื้นฐานสำหรับ อปท. * จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการมีระบบ การจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน 24 แห่งสำนัก สอ. น้ำประปาดื่มได้ *จำนวนระบบประปาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ 150 แห่งสำนัก สอ. อาหารสะอาด รสชาติอร่อย *ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหารที่ได้ มฐ. CFGT ร้อยละ 85สำนัก สอ. ตลาดสดน่าซื้อ *ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสด) ที่ได้ มฐ.ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 80 อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง สำนัก สอ. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 2 3 4 5 6 7 (เอกสาร4) 4.1 กำหนดตัวชี้วัดมิติประสิทธิผล

30 พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด มิติที่ 1 ระดับกรมและหน่วยงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละวัดส่งเสริมสุขภาพ/ปลอดโรคผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน *** จำนวนสถานบริการ สธ.สังกัด สป. เป็นสถาน บริการ สธ. ที่ดำเนินกิจกรรม GREEN ครบ** จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกระบวนการ อำเภอ 80 ยัง แจ๋ว ** จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบการ จัดการ สอ.ระดับพื้นฐาน ** ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.สายใยรัก แห่งครอบครัว ** จำนวนตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด)ผ่าน มฐ. ตลาดนัดน่าซื้อระดับพื้นฐาน ** จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง **จำนวน อปท. ที่เข้าร่วมโครงการมีระบบการ จัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน * รพ.สังกัด กท.สธ.(รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์ การประเมินและรับรอง รพ.ตาม มฐ.บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ** จำนวนระบบประปาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผ่าน เกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ * ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดผลไม้เป็นอาหารว่าง ให้เด็ก 3-5 วัน/สัปดาห์ ** ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่ได้ มฐ. CFGT * ร้อยละ รร.ประถมศึกษาไม่มีการจำหน่ายหรือจัด น้ำอัดลมให้แก่เด็ก ** ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสด) ที่ได้ มฐ.ตลาดสดน่าซื้อ * -ร้อยละ 100 ของ รพท. รพศ. รพช. ดำเนินการ คลินิกDPAC ** -ร้อยละ 50 ของ รพ.สต.ของทุกอำเภอ ดำเนินการ คลินิก DPAC ** 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

31 ตัวชี้วัดมิติที่ 1 (ประสิทธิผล) ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานปี 2555 ตัวชี้วัด 4.1ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 4.2จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 4.3จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 4.4จำนวนตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 4.5 จำนวนหน่วยงานภาครัฐจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน 4.6จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 4.7จำนวนชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 4.8 ระดับความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน 4.9จำนวนตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตัวชี้วัด ระดับ กรม ข้อมูลเดิม

32 ASEAN

33 พิจารณาตัวชี้วัด มิติที่ 2-3 เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดเจ้าภาพ เจ้าภาพ ดำเนินการ เอง กำหนดเป็น ตัวชี้วัด หน่วยงาน การประเมินคุณภาพ 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการกพร. การประเมินประสิทธิภาพ 5. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกองคลัง 6. ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง 7. มาตรการประหยัดพลังงานสลก. 8. ประสิทธิภาพของกระบวนงานหมวด 6 ข้อพิจารณา : เห็นด้วยตามที่เสนอหรือไม่ ประเด็นที่ขอเสนอให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กอง จ.) ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต เอกสารงบประมาณรายจ่าย (กอง ผ.)

34 ตัวชี้วัดเจ้าภาพ กำหนดเป็นตัวชี้วัด หน่วยงาน การพัฒนาองค์การ 9. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกอง จ. ตัวชี้วัดหมวด 5 10. การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ กอง แผนงาน ตัวชี้วัดหมวด 4 11. วัฒนธรรมองค์การกพร. ไม่เป็นตัวชี้วัด แต่ให้ หน่วยงานร่วมดำเนินการ 12. ความโปร่งใสกพร. ไม่เป็นตัวชี้วัด แต่ให้ หน่วยงานร่วมดำเนินการ ตัวชี้วัด มิติที่ 4 เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน พิจารณาในวาระที่ 4.4

35 ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ (1) เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ (2) เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน  พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยผู้ประเมินภายนอก  ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5 6570758085 กรมอนามัยต้องเสนองานบริการตามหลักเกณฑ์ ไม่เกิน 3 งานบริการ 4.3 การเลือกกระบวนงานบริการเพื่อประเมินความพึงพอใจ

36 งานบริการที่เสนอรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. 1. การบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 2. การบริการงานแผนครอบครัว 3. การบริการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการของอาหารและผลิตภัณฑ์ 4. การพัฒนาและรับรองมาตรฐาน รพ. ส่งเสริมสุขภาพ 5. การพัฒนาและรับรองมาตรฐานตลาด สดน่าซื้อ 1. การบริการส่งเสริมสุขภาพวัยทอง 2. การบริการส่งสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค 4. การบริการหญิงตั้งครรภ์ 5. การรับรองมาตรฐานการสร้างเสริม สุขภาพ ”อาหารเมนูชูสุขภาพ” 1. งานบริการรับรองมาตรฐานการสร้าง เสริมสุขภาพ “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่” 2. งานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.งานบริการโครงการฟันเทียมพระราชทาน 2.งานบริการโครงการส่งเสริมคนไทยไร้พุง ในหน่วยงานภาครัฐ 3.งานบริการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ การเข้าถึงระบบรายงานผลการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ 1.งานบริการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์อนามัยที่ 1-12 สำนักงาน ก.พ.ร.พิ จารณาให้ปรับเปลี่ยน งานบริการ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

37 1. งานบริการโครงการฟันเทียมพระราชทาน 2. งานบริการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงระบบรายงานผลการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการ 3. งานบริการโครงการส่งเสริมคนไทยไร้พุงในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งานบริการส่งเสริมสุขภาพใน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 งานบริการส่งเสริมสุขภาพใน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 งานบริการที่เสนอรับการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.(ต่อ) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 งานบริการส่งเสริมสุขภาพใน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สำนักงาน ก.พ.ร.พิจารณา ให้ปรับเปลี่ยนงานบริการ ข้อพิจารณา  ปี 2556 จะเสนองาน บริการเรื่องอะไร การรับรองมาตรฐานด้าน วิชาการของกรมอนามัย เช่น CFGT น้ำบริโภค เมนูชูสุขภาพ โรงพยาบาลสายใยรักษ์

38 1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ ให้มีการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยอย่างจริงจัง โดยใช้ หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดตามมาตรฐานของ PMQA เป็นเครื่องมือ 4.4 การพัฒนาองค์กรกรมอนามัยตามแนวทาง PMQA 1) ให้เจ้าภาพหมวด 1-หมวด 6 ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ในส่วนที่ ต้องดำเนินการในภาพรวมของกรม และจัดทำรายงานเสนอต่อ กรมอนามัย 2) ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ ให้เจ้าภาพกำหนดเป็น ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 3) วิธีการขับเคลื่อนดำเนินงาน ให้กรมอนามัยแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นใหม่แทนชุดเดิม โดยให้ เจ้าภาพเสนอรายชื่อคณะทำงานหมวดให้ กพร.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานพร้อมกัน 2. การประชุมหน่วยงานเจ้าภาพหมวด 1-6 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2555 กำหนดแนวทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ข้อเสนอจากผู้บริหารและเจ้าภาพหมวด

39 การนำองค์การ 1) การนำองค์กรต้องเริ่มก่อน โดยผู้บริหารมีส่วนร่วม กองแผนงานจัดประชุมผู้บริหาร ประกาศปฏิญญาอุบลบุรี นำ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์” 2) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในกรมอนามัย 3) ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 4) ให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากกรม ถึงหน่วยงาน และจากหน่วยงานถึงบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 2. ถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมทั้งหมด มากำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ครอบคลุมเนื้องานของกรม การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1.ให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยแผนงานแผนเงิน แผนพัฒนา บุคลากร และแผนพัฒนาองค์กร โดยหัวหน้าหน่วยงานมีส่วนร่วม ข้อเสนอสำคัญที่ควรดำเนินการในหมวด

40 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1) ให้ทุกหน่วยงานพิจารณางานบริการที่เป็น Core Process ของหน่วยงาน รวมถึงงานบริการที่ตอบสนองลูกค้าภายในกรมด้วย  ทำมาตรฐานการให้บริการ (SOP) และประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ  งานบริการที่มีอยู่แล้ว ให้ทบทวนและปรับปรุง 2) ให้เจ้าภาพรวบรวมมาตรฐานงานบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้าภายนอกและ ภายในอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ 3) ให้พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของศูนย์อนามัย ให้ได้มาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ภายในปี 2556 โดยมีเป้าหมายที่ ศอ. 1 4 5 6 8 10 และ 12 ข้อเสนอสำคัญที่ควรดำเนินการในหมวด

41 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 1) ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามยุทธศาสตร์หรือพันธ กิจของหน่วยงาน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานในปีต่อไป ให้ทำอย่างน้อยหน่วย ละ 1 เรื่อง 2) ให้จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางงานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 3) มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกลาง และระบบ DOC ให้ รับรู้และใช้ประโยชน์ 4) ในฐานข้อมูลกลางควรมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลการพัฒนาทรัพยากร บุคคล เพื่อให้ทราบผู้ที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น เรื่องส้วมมีใครเก่งหรือศูนย์ฯไหนมีงานเด่นเรื่องอะไร ข้อเสนอสำคัญที่ควรดำเนินการในหมวด

42 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1) การพัฒนาบุคลากร ควรเน้นให้เกาะกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง พัฒนาต่อยอด โครงการที่เคยทำมาแล้วและมีผลดี เช่น นสส. และ นสก. ซึ่งมีความ หลากหลายของวิชาชีพในแต่ละรุ่น 2) บุคลากรด้าน back office เป็นกลุ่มสำคัญที่ควรพัฒนาศักยภาพด้วย โดยเฉพาะบุคลากรที่ศูนย์อนามัย 3) การศึกษา ดูงานต่างประเทศ เพื่อให้ก้าวล่วงหน้า 1-2 ก้าวเป็นเรื่องสำคัญ กรมควรสนับสนุนทุนการศึกษา / ดูงานต่างประเทศ 4) การพัฒนาบุคลากร ไม่ควรมองแค่ให้มีความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ ควรพัฒนาเพื่อให้บุคลากรสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมได้ด้วย ข้อเสนอสำคัญที่ควรดำเนินการในหมวด การจัดการกระบวนการ 1) ควรมีการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ของกรมอนามัยและปรับปรุงให้ ทันสมัยครบถ้วนตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญเพิ่มเติมด้วย 2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม SOP ที่กรมกำหนด

43 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 3 หมวด 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่ สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนของกรมอนามัย ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลตามประเด็น ยุทธศาสตร์ ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล (แผน/ผลการดำเนินงาน โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณกรมอนามัย) ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและความ คาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (C/SH) ของกรมอนามัย (KPI 9) (KPI 10) (KPI 8) ส่วนที่ 1

44 1มีกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับ กรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 2มีแผนภาพ (Flow Chart) แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 3มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบการประเมินผล 4มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงาน ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด 5มีการสรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามกรอบแนวทางที่กำหนด ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล หมวด 2

45 ส่วนที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน แนวทาง : ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพัฒนาองค์กร โดยมีอิสระที่จะ เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงานให้กรมอนามัยทราบ หลักการ กรมอนามัยมีเจตนารมณ์ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (กลมกลืนไปกับการ ปฏิบัติงานปกติ) ไม่ควรกำหนดเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัด และมีการ ประเมินผลแบบให้คะแนน เพราะจะทำให้เป็นภาระงานเอกสารและอาจ ไม่ได้ข้อมูลการพัฒนาองค์กรตามความเป็นจริง การสนับสนุน :  กพร.จะสอบถามเป้าหมายการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน และ ความต้องการสนับสนุน เพื่อจัดทำแผนสนองความต้องการ  กพร. ร่วมกับเจ้าภาพหมวดจัดกิจกรรม เพื่อให้การสนับสนุน สร้าง ความเข้มแข็งให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การทบทวนความรู้ การ เยี่ยมชม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด ฯลฯ

46 การประเมินผล : ให้เขียนรายงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการทำงาน และผลที่เกิดขึ้น ตามประเด็นการพัฒนาที่หน่วยงานดำเนินการ เช่น  การนำองค์กรและการสื่อสาร  การวางแผนของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม อนามัย  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและความรู้  การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศการทำงาน  การจัดการกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและส่งผลต่อการ บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย (จำนวนประเด็นที่รายงาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน) ส่วนที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน (ต่อ) ข้อพิจารณา : เห็นด้วยตามที่เสนอหรือไม่

47 กลไกการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 เครือข่าย กพร. ข้อเสนอ คณะทำงาน หมวด 2 คณะทำงาน หมวด 3 คณะทำงาน หมวด 4 คณะทำงาน หมวด 5 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 5 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 8 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 9 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 10 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 12 คณะทำงาน หมวด 6 หน่วยงานย่อย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ วาระ 4.5

48 (ร่าง) คำสั่งกรมอนามัย ที่..../2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค์ประกอบของคณะกรรมการ (1) คณะทำงานหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) คณะทำงานหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) คณะทำงานหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (4) คณะทำงานหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (5) คณะทำงานหมวด 6 การจัดการกระบวนการ เอกสารหมายเลข 5 ข้อพิจารณา  ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะทำงาน

49 อำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน 1.ทบทวนผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 2.จัดทำแผนพัฒนาองค์การเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ และกำหนด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงกระบวนการดำเนินงานตามหมวดที่รับผิดชอบ 3. กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลระดับหน่วยงาน ในส่วนที่ต้องการให้ หน่วยงานร่วมดำเนินการ 4.ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ และ ติดตามประเมินผล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ 5. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และรายงานผลสำเร็จของตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามหมวด ที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย รอบ 6 และ 12 เดือน 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารหมายเลข 5 ข้อพิจารณา  ความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่

50 ปฏิทินดำเนินการ เจ้าภาพกำหนดประเด็นที่ให้ หน่วยงานร่วมดำเนินการ เสนอประเด็นตัวชี้วัดให้ คณะกรรมการ กพร.กรมอนามัย พิจารณาให้ความเห็น เจ้าภาพจัดทำ เกณฑ์การประเมิน ชี้แจงเกณฑ์การ ประเมินให้หน่วยงาน ลงนามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 12 พ.ย.55 26 พ.ย.55 20-21ธ.ค.55 ประชุมกรม ม.ค.56 12 ต.ค.-8 พ.ย.55

51 4.6 การจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 ระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานในสังกัด ช่วงเวลา : ในการประชุมผู้บริหารกรมอนามัย ประจำเดือนมกราคม 2556 สถานที่ : ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย จะจัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองฯ หรือไม่ ? ข้อพิจารณา :


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google