งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการ ดำเนินงาน โครงการและงบประมาณให้มีความครบถ้วน และ ทันสมัย ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย ประเด็น การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย (รอการกำหนดตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดที่ 9

2 การพัฒนาองค์การกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 23 มกราคม 2556 ประเด็นนำเสนอ 1.ที่มาของการกำหนดแนวทางดำเนินการ 2.ผลการประเมินจาก Survey Online 3.แนวทางการดำเนินงานต่อไป 4.การรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

3 ที่มาของการกำหนดแนวทางดำเนินการ ปี 2556 ปี 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินออนไลน์ เกณฑ์การประเมิน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ปี 2556 กรมอนามัย ไม่กำหนดตัวชี้วัด เรื่องการพัฒนาองค์การ ระดับหน่วยงาน คณะกรรมการ พัฒนาระบบ ราชการกรมอนามัย 1 2 1

4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ให้มีการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย อย่างจริงจัง โดยใช้หลักเกณฑ์/ข้อกำหนด ตามมาตรฐานของ PMQA เป็นเครื่องมือ ระบบงานตามหมวดต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาแล้ว ให้หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ หลักในเรื่องนั้น ๆ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป ได้แก่  การนำองค์กร และการสื่อสาร  กพร.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  กองแผนงาน  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สลก.  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้  กองแผนงาน  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  การจัดการกระบวนการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองคลัง นโยบาย แนวทาง (11 พฤษภาคม 2555) 1

5 การดำเนินงานของ เจ้าภาพหมวด 1-6 การดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหมวดดำเนินการ ในส่วน ที่ต้องดำเนินการในภาพรวมของ กรมอนามัย แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนที่ 1 ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7-11 มิติการพัฒนาองค์การ ร่วมกับกรมอนามัย ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร ภายในหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วม ดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน

6 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ Joint KPI (27) 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10)  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12  การรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. งานตามเป้าหมายผลผลิต (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การปราบปรามการทุจริต (กรม อ.กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานเพิ่มเติม) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) 2

7 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร -ประเมินโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรผ่าน ระบบออนไลน์ จำนวน 10 ข้อคำถาม ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.55 – 4 ม.ค.56) ครั้งที่ 2 (16-30 ก.ย. 56) 8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการ พัฒนาบุคลากร 8.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 โดย ครบถ้วนตามประเด็นใน แบบฟอร์ม สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัย นำเข้า และผลการสำรวจ -ส่งรายงานลักษณะสำคัญขององค์การภายใน 31 ม.ค.56 และรายงานมีความครบถ้วน ทันสมัย เกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. 2556

8 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - การประเมินจากข้อมูลเชิง ประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศ โดยใช้ การตรวจประเมินจาก หลักฐาน ณ กรมอนามัย 9.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความ พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 9.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ -ประเมินโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานสารสนเทศผ่านระบบ ออนไลน์ จำนวน 6 ข้อคำถาม ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.55 – 4 ม.ค.56) ครั้งที่ 2 (16-30 ก.ย. 56) เกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. 2556

9 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ 10.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึง พอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 10.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ -ประเมินโดยใช้แบบสำรวจบรรยากาศ ภายในองค์การ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 14 ข้อคำถาม ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.55 – 4 ม.ค.56) ครั้งที่ 2 (16-30 ก.ย. 56) -จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2556 โดย ครบถ้วนตามประเด็นใน แบบฟอร์ม สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัย นำเข้า และผลการสำรวจ เกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. 2556

10 เกณฑ์การให้คะแนน : Survey Online (ตัวชี้วัด 8.2 9.1 10.1) พิจารณาจากส่วนต่าง (GAP) ระหว่างความคิดเห็นและการให้ ความสำคัญต่อปัจจัยต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์การ จากผลการ สำรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกลาง ดังนี้ GAP ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าเฉลี่ยกลาง GAP ครั้งที่ 1 มากกว่า ค่าเฉลี่ยกลาง กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 เกณฑ์ เกณฑ์ระดับกรม

11 ระดับ คะแนน กรณีที่ 1 สูตรการคำนวณ กรณีที่ 2 สูตรการคำนวณ 1 X 2 ≥ X max 2 3 X 2 = X 1 4 5 X 2 ≤ X 1 X 2 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง โดยที่ : X 1 คือ GAP จากการประเมินครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค.56 ) X 2 คือ GAP จากการประเมินครั้งที่ 2 (16-30 ก.ย.56) 5 - { 4 x [ ]} ( X 2 - X 1 ) (X max - X 1 ) เกณฑ์การให้คะแนน : ตัวชี้วัด 8.2 9.1 10.1 3 - { 2 x [ ]} ( X 2 - X 1 ) (X max - X 1 ) 3 + { 2 x [ ]} ( X 1 - X 2 ) (X 1 - ค่าเฉลี่ย กลาง GAP ครั้งที่ 1 ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง GAP ครั้งที่ 1 > ค่าเฉลี่ยกลาง เกณฑ์ระดับกรม 

12 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1ดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีการ รายงานผลความก้าวหน้าครบถ้วนตามที่กำหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารส่ง สำนักงาน ก.พ.ร.) 2 คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 3 4 5 เกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. 2556

13 13 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย = 3.3-3.5 คะแนน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย10 คะแนน คะแนน 5 10 0 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและประกาศนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ให้ส่วนราชการ 159 หน่วยงาน 76 จังหวัด จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ ความเป็นมา ข้อ 1.3 ป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

14 14 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กพร. ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและร่วมดำเนินการแล้ว ตามหนังสือเลขที่ สธ 0926/ว5301 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และที่ สธ 0926/ ว6774 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555

15 15 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กระบวนงานศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านเงิน ด้าน คุณภาพ ใช้งบประมาณ ผิดประเภท/ ผิดระเบียบ จัดจ้างในราคา สูงเกินจริง ไม่ดำเนินการ จริง แต่มีการ เบิกจ่าย ไม่มีการ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ไม่มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ ปัญหาหลักของ กระบวนการ ศึกษาวิจัยฯ จ้างเก็บข้อมูล จ้างวิเคราะห์ สร้างเอกสารเท็จ

16 แนวทางการ ดำเนินงาน เสริมพลัง ประชาชน/ ผู้รับบริการ พัฒนา เครื่องมือ กฎหมาย กฎระเบียบ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่ายงบประมาณและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย ลงโทษผู้กระทำ ความผิด สร้างระบบตรวจสอบ ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ สร้างระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล กระบวนการวิจัย และการนำผลงาน ไปใช้ประโยชน์ กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยมีช่องทาง เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ส่งเสริมนโยบายป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่นของกรมอย่างจริงจัง ทุกหน่วยงาน : ร่วมดำเนินการและรายงานผลโครงการศึกษาวิจัยของหน่วยงาน กองคลัง กตส. กอง จ. กตส. กพว.ก รม สลก. กพร. สลก.

17 ผลการสำรวจครั้งที่ 1 (17ธ.ค.55 – 4 ม.ค.56) เป้าหมาย จำนวนตัวอย่างที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ไม่น้อยกว่า 331 คน ผลการสำรวจของกรมอนามัย มีผู้ตอบแบบสำรวจ 541 คน ร้อยละ 163 ของเป้าหมาย และร้อยละ 28.4 ของข้าราชการกรมอนามัย (1,905 คน) การประเมินผลจาก Survey Online ผู้ตอบแบบสำรวจ ปี 2555 ครั้งที่ 1 = 752 คน ครั้งที่ 2 = 718 คน 1

18 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนร้อยละ เพศ ชาย 6612.20 หญิง 475 87.80 อายุ 20 - 30 ปี 43 7.95 31 - 40 ปี 150 27.73 41 - 50 ปี 140 25.88 51 ปีขึ้นไป 208 38.45 ตำแหน่ง ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 24 4.44 ทั่วไประดับชำนาญงาน 79 14.60 ทั่วไประดับอาวุโส 0 0.00 วิชาการระดับปฏิบัติการ 72 13.31 วิชาการระดับชำนาญการ 267 49.35 วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 73 13.49 วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 14 2.59 วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 1 0.18 อำนวยการระดับต้น 4 0.74 อำนวยการระดับสูง 3 0.55 บริหารระดับต้น 3 0.55 บริหารระดับสูง 1 0.18 สถานที่ ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง 170 31.42 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 371 68.58 ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสำรวจ 541 คน

19 การพัฒนา บุคลากร ความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน สารสนเทศ ความพึงพอใจในการ พัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ ค่าเฉลี่ยกลาง1.71.41.2 X max 4.84.23.6 กรมอนามัย2.01.71.6 ค่าเฉลี่ยกลาง คือ ค่าเฉลี่ยของผลสำรวจส่วนต่างระหว่างความเห็น และความสำคัญ (GAP) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกส่วนราชการ X max คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็น และความสำคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกส่วนราชการ เปรียบเทียบค่า GAP ของกรมอนามัยกับค่าเฉลี่ยของทุกส่วนราชการ KPI 8.2 KPI 9.1KPI 10.1

20 คำถามความเห็นความสำคัญGAP HRM 1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและ เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 6.28.32.1 2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วน ราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 6.58.41.9 3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการ โยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก ความรู้ ความสามารถ และผลงาน 5.98.42.5 4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าใน สายงานของตนเอง 6.48.42.0 5. ส่วนราชการมีแนวทางในการเสริมสร้าง แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้ อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 5.48.22.8 เฉลี่ย HRM 2.3 กลุ่มวิชาการ กลุ่มอำนวยการ ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร – Human Capital Survey ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.7

21 คำถามความเห็นความสำคัญGAP HRD 6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ ดีขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 6.58.41.9 7. แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับ ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 6.48.21.8 8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตาม ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ ต้องการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 6.58.31.8 9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับ ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชำนาญ และสามารถ ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 7.38.51.2 10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามี ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุ ภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 6.88.51.7 เฉลี่ย HRD 1.7 ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร – Human Capital Survey GAP เฉลี่ย Human Capital Survey =2.0 ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.7

22 คำถามความเห็นความสำคัญGAP ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-System 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วน ราชการมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 6.68.51.9 12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการ แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่ เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 6.68.41.8 ข้อมูลและสารสนเทศ-Database 13. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการ ของข้าพเจ้าได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 6.68.31.7 14. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ สามารถใช้ งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหา ข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว 6.38.32.0 15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถ สนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการ ปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) 6.48.21.8 ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ – Information Capital Survey ผู้บริหาร / ว. ปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.4 ว. ชพ. / ว. ผู้ทรงฯ

23 คำถามความเห็นความสำคัญGAP เครือข่ายคอมพิวเตอร์-Network 16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของ ส่วนราชการ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการ ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 6.98.41.5 ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ – Information Capital Survey GAP เฉลี่ย Information Capital Survey = 1.7  ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.4

24 คำถามความเห็นความสำคัญGAP ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ Alignment 17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วน ราชการ 6.98.41.5 18. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหาร จัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม ยุทธศาสตร์ 7.08.51.5 19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการ พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 6.68.51.9 20. สภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันทำ ให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างมีความสุข 6.68.62.0 21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มี ความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 6.88.41.6 22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ 7.08.51.5 เฉลี่ย Alignment 1.7 ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ–Organization Climate Survey ชำนาญงาน / ว. ปฏิบัติการ ว. ปฏิบัติการ / ว. เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.2

25 คำถามความเห็นความสำคัญGAP ความสำเร็จขององค์การ Execution 23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการ บรรลุเป้าหมาย 8.59.00.5 24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัล หรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่ องค์การอย่างเหมาะสม 6.28.42.2 25. ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจาก ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทำงาน ประสบความสำเร็จ 6.98.51.6 26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้า มักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 6.88.41.6 27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทำงานที่มีคุณภาพดี 7.08.71.7 เฉลี่ย Execution 1.5 กลุ่มทั่วไป / กลุ่มวิชาการ  ว. ปฏิบัติการ ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ–Organization Climate Survey ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.2

26 คำถามความเห็นความสำคัญGAP Renewal การสร้างสิ่งใหม่ 28. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ 6.78.41.7 29. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความ ท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมี ประสบการณ์มากขึ้น 7.48.41.0 30. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนำการเรียนรู้ จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทำงานให้ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง 6.78.41.7 เฉลี่ย Renewal 1.5 GAP เฉลี่ย Organization Climate Survey = 1.6 ว. เชี่ยวชาญ  ระดับความเห็น ความสำคัญและส่วนต่าง (GAP) ความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ–Organization Climate Survey ค่าเฉลี่ยกลาง = 1.2

27 - ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เช่น ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การอัพเดทข้อมูลสม่ำเสมอ ระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของผู้ใช้งาน การสำรองข้อมูล สิ่งที่กรมอนามัยจะต้องดำเนินการ -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 โดย ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้า และ ผลการสำรวจ Survey Online -จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2556 โดย ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนำเข้า และผลการ สำรวจ Survey Online KPI 8.3 KPI 9.2 KPI 10.2 เพื่อให้ GAP 2 < GAP กลาง

28 แนวทางการดำเนินการ คณะทำงานหมวด 2-6 หน่วยงานในสังกัด ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหมวดดำเนินการ ในส่วน ที่ต้องดำเนินการในภาพรวมของ กรมอนามัย จัดทำแผนที่สอดคล้องกับข้อมูล ปัจจัยนำเข้า และผลการสำรวจ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการ ดำเนินงาน ส่วนที่ 1 ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7-11 มิติการพัฒนาองค์การ ร่วมกับกรมอนามัย ส่วนที่ 2 ดำเนินการพัฒนาองค์กร ภายในหน่วยงาน โดยนำผลการสำรวจออนไลน์ มาพิจารณากำหนดแนวทาง ส่วนที่ 2 ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วม ดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน

29 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการ ดำเนินงาน โครงการและงบประมาณให้มีความครบถ้วน และ ทันสมัย ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย ประเด็น การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย (รอการกำหนดตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดที่ 9 ส่วนที่ 1

30 ส่วนที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน แนวทาง : ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพัฒนาองค์กร โดยมีอิสระที่จะ เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงานให้กรมอนามัยทราบ หลักการ กรมอนามัยมีเจตนารมณ์ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (กลมกลืนไปกับการ ปฏิบัติงานปกติ) ไม่ควรกำหนดเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัด และมีการ ประเมินผลแบบให้คะแนน เพราะจะทำให้เป็นภาระงานเอกสารและอาจ ไม่ได้ข้อมูลการพัฒนาองค์กรตามความเป็นจริง การสนับสนุน :  กพร.จะสอบถามเป้าหมายการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน และ ความต้องการสนับสนุน เพื่อจัดทำแผนสนองความต้องการ  กพร. ร่วมกับเจ้าภาพหมวดจัดกิจกรรม เพื่อให้การสนับสนุน สร้าง ความเข้มแข็งให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การทบทวนความรู้ การ เยี่ยมชม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด ฯลฯ

31 การประเมินผล : ให้เขียนรายงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการทำงาน และผลที่เกิดขึ้น ตามประเด็นการพัฒนาที่หน่วยงานดำเนินการ เช่น  การนำองค์กรและการสื่อสาร  การวางแผนของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม อนามัย  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศและความรู้  การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบรรยากาศการทำงาน  การจัดการกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและส่งผลต่อการ บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย (จำนวนประเด็นที่รายงาน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน) ส่วนที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน (ต่อ)

32 รายงานการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน แนวทางการเขียนรายงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการพัฒนาองค์กร ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้อย่างไร (อธิบายให้เห็นภาพการดำเนินการ หากมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมที่สำคัญ นำไปไว้ในภาคผนวก) หมวด 1 การนำองค์การ 1. การกำหนดทิศทางขององค์กร ครอบคลุมวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และ สร้างการรับรู้เข้าใจให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ 2. มอบอำนาจการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ 3. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความผูกพัน ร่วมมือและสร้าง แรงจูงใจ 4. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและมีการติดตาม กำกับประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5. มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการกำกับดูแลองค์การที่ดี 6. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 7. มีมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก การทำงานตามภารกิจ

33 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่นำ ปัจจัยภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (SP1 2 7) 2. การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผน 4 ปีและ แผน 1 ปี (SP3) 3. การสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ผู้เกี่ยวข้องนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (SP4) 4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล(SP5) 5. การติดตามและประเมินผล (SP6) แนวทางการเขียนรายงาน

34 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 1. การกำหนดมาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการ และติดตามคุณภาพการ ให้บริการ (CS9 CS10) 2. ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีประสิทธิภาพ (CS1 CS2) 3. ระบบจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เพื่อสนองตอบความต้องการได้อย่าง ทันท่วงที(CS3 CS4) 4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CS5) 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (CS6) 6. มีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ (CS7 CS8) แนวทางการเขียนรายงาน

35 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 1. มีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย (IT1) 2. มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ กระบวนการสนับสนุน (IT2 IT3) 3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และงานบริการ (IT4) 4. มีระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (IT5) 5. มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT6) 6. มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ และนำแผนไปปฏิบัติ แนวทางการเขียนรายงาน

36 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1.มีระบบการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรมและ แจ้งผลให้บุคลากรทราบ 3. มีการพัฒนาบุคลากรโดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม และสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อภาพรวม การพัฒนาบุคลากร (HR3) 4. มีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของ การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร (HR4) 5. มีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากร (HR5) แนวทางการเขียนรายงาน

37 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 1. กำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ จาก ยุทธศาสตร์ พันธกิจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PM1) 2. จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ ออกแบบและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (PM2 PM3 PM5) 3. สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องนำกระบวนการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน และการให้บริการดีขึ้น (PM3) 4. มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผลการดำเนินการดีขึ้น ป้องกันข้อผิดพลาด การ ทำงานซ้ำและสูญเสีย (PM6) 5. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ กระบวนการ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การส่งรายงาน : จัดทำเป็นเอกสาร หรือเป็นไฟล์ข้อมูล พร้อมนำไฟล์หลักฐานที่ อ้างอิงหรือตัวอย่างการดำเนินการ Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระบุ URL ที่เก็บข้อมูลในระบบ DOC รายงานผลตามคำรับรองฯ กำหนดส่งรายงาน : ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 แนวทางการเขียนรายงาน

38  การรายงาน : ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม Self Assessment Report - SAR (ไฟล์ Excel ที่ประกอบด้วยผลงานแต่ละตัวชี้วัด เพื่อใช้แนบ ไฟล์ในระบบ DOC และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอารบิค)  ช่องทางการรายงาน : ผ่านศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรม อนามัย (DOC) พร้อมทั้งนำหลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จอัพโหลด (Upload) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง  ระยะเวลาการรายงาน - รอบ 6 เดือน ส่งรายงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 - รอบ 9 เดือน ส่งรายงาน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - รอบ 12 เดือน ส่งรายงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 เมื่อพ้นกำหนดการรายงานแต่ละรอบ ระบบจะปิด 5 วันทำการ เพื่อให้ข้อมูลนิ่ง และเจ้าภาพเข้าประเมินผล การรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4

39  ผู้ทำหน้าที่รายงานผล ต้องมี User name และ Password ตามที่ ผู้ดูแลระบบ DOC กำหนดให้  การเข้าดูผล : บุคลากรของกรมอนามัยทุกคนสามารถเข้าดูผลได้ โดยไม่ต้องใช้ User name และ Password  กพร.จัดทำคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ในระบบ DOC Down load จากเว็บไซต์ กพร. 4

40 เข้าศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย

41 การเข้าดูผล : บุคลากรของกรมอนามัยทุกคน สามารถเข้าดูผลได้ โดยไม่ต้องใช้ User name และ Password

42 หน้ารายงานผลการปฏิบัติงาน

43 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต้องมี User name และ Password

44


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google