งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Transition Matters® ผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้นำ และการจัดการภาครัฐแนว ใหม่ ดร. สุรพงษ์ มาลี สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Transition Matters® ผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้นำ และการจัดการภาครัฐแนว ใหม่ ดร. สุรพงษ์ มาลี สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Transition Matters® ผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้นำ และการจัดการภาครัฐแนว ใหม่ ดร. สุรพงษ์ มาลี สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก. พ. surapong@ocsc.go.th

3 ยุทธศาสตร์ (Strategic Development) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ Strategic Implementation กิจกรรมและงานปฏิบัติ (Operational/Transactional Task) Vision ระดับความไม่ แน่นอน บทบาทของผู้บังคับบัญชาAction Dream Activity HIMM

4 จะเกิดอะไรขึ้น หาก “ หมู ” บินได้ ?

5 หมูบินได้ การจราจรทางอากาศ สุขอนามัยและ การสุขาภิบาล การเกษตร อาหารการกิน ของคน อื่นๆ ???????????? จะเกิดอะไรขึ้นหากหมูบินได้ สำนักงาน ก. พ.

6 § การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นสมรรถนะสำคัญ ของการเป็นผู้บังคับบัญชาและนักบริหาร l สมรรถนะของข้าราชการระดับสูง SES/ บริหารระดับกลาง § ความหลากหลายหรือข้อจำกัดของการ คิดเชิงกลยุทธ์ ขึ้นอยู่กับ l มุมมอง : Where you stand is where you sit l การใส่ใจต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง (Attention) l ประสบการณ์ l สิ่งแวดล้อม l ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดเชิงกล ยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ สำนักงาน ก. พ.

7 เหลือผ้าขาวม้าผืนเดียวทำ อะไรได้ ? ชายคนหนึ่งโดยสารเรือเดินสมุทรพร้อมครอบครัว เกิดเรือแตก สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเสียชีวิตทั้งหมด ตนเองรอดตายได้เพราะพยุงตัวตามกระแสคลื่น ไปติดเกาะแห่งหนึ่ง ทั้งเนื้อทั้งตัว..... เหลือผ้าขาวม้าอยู่ผืนเดียว สำนักงาน ก. พ.

8 การคิดเชิงกลยุทธ์ กับ การคิด เชิงสร้างสรรค์  ความคิดเชิงสร้างสรรค์เน้นการคิดนอก กรอบและนวัตกรรม  การคิดเชิงกลยุทธ์เน้นการมีวิสัยทัศน์ ซึ่ง จะนำไปสู่การดำเนินการอย่างเป็น รูปธรรม  Vision without action is just a dream  Action without vision is just an activity สำนักงาน ก. พ. การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

9 Management Paradigm Shift §Win-Lose §Boss §Control §Discontinuity §Hierarchical Organization §Corporate Planning §Manager §Low skills  Win – Win §Customer §Empowerment / Trust §Creative Continuity §Network Organization §Strategic Architecture §Leader §High Competencies Traditional 21th Century

10 ใคร คือ ผู้นำที่ท่านชื่นชม :

11 หน้าที่หลักสี่ประการของผู้นำและ ผู้บริหาร

12 สามมุมมองเกี่ยวกับผู้นำและ ผู้บริหาร Distinct Overlapping Two- Dimensional Leadership ManagementLeadership Management Leadership/Management

13 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ § ไม่ใช่สิ่งที่ทำต่อคน แต่เป็นสิ่งที่ทำ ร่วมกับคน Not something to do to people, but something you do with people § เป็นกระบวนการของการโน้มน้าวชักจูง และการทำเป็นตัวอย่าง A process of persuasion & example § ความสามารถในการสร้างความมุ่งมั่น ผูกพันและฉันทามติ Ability to gain commitment & consensus § เมื่องานชิ้นสำคัญของผู้นำสิ้นสุดลง คน ทั้งหลายจะพูดว่า เราทำสำเร็จแล้ว When best leader’s work is done, the people will say, “We did it ourselves!”

14 YOUR LEADERSHIP STYLE

15 การแสดงภาวะผู้นำ Formally Influence Authority Informally

16 ฐานหรือแหล่งที่มาของ อำนาจ §Reward Power §Coercive Power §Legitimate Power §Referent Power §Expert Power §Information Power §Connection Power

17 เครื่องมือและกลยุทธ์การ เป็นผู้นำ §Communication §Rewards §Building trust §Building coalitions §Strategies for influence

18 ผู้นำ คือ คนที่ : § ก§ กล้าเสี่ยง Takes risks § ม§ มีคุณธรรมและจริยธรรม Is ethical § ก§ กล้าตัดสินใจ Is decisive § ส§ สามารถสอนและพัฒนาผู้อื่น Coaches and develops staff § ส§ สร้างความเชื่อถือศรัทธา Creates trust

19 What is a Team? A small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable.

20 Fostering Team Behavior

21 Continuum in Decision-Making Directive Assertive Persuader Consultative Collaborative Leader Centered Group Centered Area of Freedom of the Group Use of authority by Leader

22 Primary Decision Procedures Autocratic Consultation Group decision-making

23 Decision Making AUTOCRATICCONSULTATIVE GROUP CENTERED (A) Decides and Announces (B) Sells decision to group (C) Announces and permits questions (D) Presents possible one, gets input, then decides (E) Presents problem, gets ideas, then decides (F) Presents problem, and boundaries, group decides (G) Gives group freedom to define problem and decide

24 Interest-Based Negotiating §P§People §I§Interests §O§Options §C§Criteria

25 Modes of Conflict Resolution §Competing §Collaborating §Compromising §Avoiding §Accomodating

26 Goals of Mediation §Vent feelings and reduce hostilities §Clear up misunderstandings §Determine underlying interests or concerns §Find areas of agreement §Incorporate areas of agreement into the solution(s) devised by the parties

27 Effective Negotiation §Establish and enforce ground rules §Determine if a written mediation agreement is necessary §Determine if the parties have authority to settle

28 Negotiating Like: §Sharks §Carp §Dolphins

29 A Consultant has: Some influence... No direct power...

30 The Expert Consultant’s Role  CONSULTANT -Develops the Solution -Solves the Problem  CLIENT -Passive -Accepts the Solution - Judges if problem is solved

31 The Pair of Hands Role  CONSULTANT -Carries out Client’s Solution  CLIENT -Makes all decisions -Maintains control

32 The Collaborative Role  CONSULTANT -Shares all Phases -Collaborates and Negotiates -Provides Expertise  CLIENT -Equal partner -Knows the organizational problem -Learns how to solve future problems

33 Equal Employment Opportunity Affirmative Action Diversity in the Workplace

34 ความแตกต่างของช่วงอายุ : Peter Sheahan ประเด็นความ สนใจ Baby BoomersGeneration XGeneration Y นักร้องชรินทร์ นันท นาคร ธงไชย แม็คอินไตย ฟิล์ม รัฐภูมิ / บี้ ดนตรีวิทยุ / แผ่นเสียง เทป / แผ่นซีดี iPods, MP3 คอมพิวเตอร์ เกมส์ ? PackmanRockNarak เงินต้องหาไม่ใช่ทุก อย่าง เอามาซิ ความ จงรักภักดีต่อ องค์กร ทำงานเพื่อไป ถึงจุดสูงสุด Live to Work หาเส้นทาง ลัดสู่จุดสูงสุด ถ้าไม่ให้หยุดวัน เสาร์ ผมขอ ลาออก Work to Live การเคารพ ผู้ใหญ่ อัตโนมัติสุภาพยังไงก็ได้ Sex หลังแต่งงานหลังรถ ( เบาะ หลัง ) ออนไลน์ การ เปลี่ยนแปลง ต่อต้านยอมรับต้องการ เทคโนโลยีไม่สนใจไม่มีปัญหาอยู่ในลม หายใจ

35 Ethical Behavior is doing what is Right What is Right?

36 Ethics §Ethics is a management responsibility & human resources should assume a leadership role in assisting managers §Principles for managing ethics developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) §Asian Development Bank (ADB) & OECD anti- corruption initiative for Asia & Pacific §Additional information available at www.oecd.orgwww.oecd.org

37 คุณ มองเห็นอะไร ?

38 การสร้างคุณค่าและความ แตกต่างในผลงาน Practical Needs Personal Needs

39 The Power of Engaged Employees Say Consistently speak positively about the organization to co-workers, potential employees, and customers. Stay Have an intense desire to be a member of the organization Strive Exert extra effort and engage in behaviors that contribute to business success

40 บทบาทใหม่ของการบริหารทุนมนุษย์ Relationship Builder Human Capital Steward Rapid Deployment Specialist Knowledge Facilitator ผู้ดูแลทุนมนุษย์ ผู้ประสานสัมพันธ์ มืออาชีพที่ฉับไว ผู้อำนวยความรู้

41 การเป็นหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ (4 ก.) กู๊ด (Good) : การเป็นคนดี ไกด์ (Guide) : เป็นที่พึ่งแนะนำสั่งสอนได้ กีฟ (Give) : การให้อย่างเหมาะสม การ์ด (Guard) : ปกป้องคุ้มครองตามควร

42 “It takes only a solitary light to guide a thousand ships in from the night” Stephen Covey Leadership Center Leader


ดาวน์โหลด ppt Transition Matters® ผู้บังคับบัญชา ภาวะผู้นำ และการจัดการภาครัฐแนว ใหม่ ดร. สุรพงษ์ มาลี สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google