งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hazardous Waste Management ดร. ขวัญฤดี โชติ ชนาทวีวงศ์ สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย 8 สิงหาคม 2546 โด ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hazardous Waste Management ดร. ขวัญฤดี โชติ ชนาทวีวงศ์ สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย 8 สิงหาคม 2546 โด ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hazardous Waste Management ดร. ขวัญฤดี โชติ ชนาทวีวงศ์ สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย 8 สิงหาคม 2546 โด ย

2 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ. ศ.2544 ภาค จำนวนโรงงาน ( โรงงาน ) จำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 จำพวกที่ 3 รวม กลาง 4,93510,92133,854 49,710 ตะวันออกเฉียงเหนือ 26,202 4,040 9,205 39,447 เหนือ 6,673 2,896 8,402 17,971 ใต้ 2,764 1,467 6,279 10,510 ตะวันออก 1, ,693 6,441 รวมทั้งประเทศ 41,59220,05462, ,079 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม รายจังหวัด 10 ลำดับแรก จังหวัด จำนวน ( แห่ง ) จำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 จำพวกที่ 3 รวม กรุงเทพมหานคร 2,679 7,14610,448 20,273 นครราชสีมา 4, ,971 7,183 สมุทรปราการ ,825 6,887 ขอนแก่น 3, ,676 อุดรธานี 2, ,042 4,320 ร้อยเอ็ด 2, ,553 สมุทรสาคร ,166 3,388 นครปฐม ,294 2,714 มหาสารคาม 2, ,565 เชียงใหม่ ,244 2,501 รวม 10 จังหวัด 19,35011,00027,710 58,060 รวมทั้งประเทศ 41,59220,05462, ,079 ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545

4 กากของเสียอันตราย หมายถึง ของเสีย ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ที่มีลักษณะเป็นอันตราย กล่าวคือ ติดไฟง่าย กัดกร่อน เมื่อทำปฏิกริยาแล้วเกิด อันตรายง่าย และสารพิษต่างๆ รวมทั้งกากของ เสียอันตราย ที่บำบัดแล้ว

5

6 ประเภท ( ตัน / ปี ) น้ำมัน 124, , , ,358 กากสารอินทรีย์เหลว ตะกอนและของแข็งสารอินทรีย์ 3,737 6,674 11,951 21,533 ตะกอนและของแข็งสารอนินทรีย์ 11,698 19,254 32,043 54,080 ตะกอนและของแข็งโลหะหนัก 421, ,837 1,269,3912,194,373 ตัวทำละลาย 19,783 36,163 66, ,306 ของเสียที่เป็นกรด 81, , , ,714 ของเสียที่เป็นด่าง 21,952 34,235 54,024 86,198 น้ำเสียล้างอัดรูป 8,820 16,348 30,398 57,809 ขยะชุมชน 7,231 11,787 19,090 31,093 ขยะติดเชื้อ 46,674 76, , ,699 รวม 747,2161,277,8492,192,124 3,770,183

7 ปริมาณของเสีย อันตราย : กรณีศึกษาของ JICA (2545) คาดการณ์ 33,092 โรงงาน ใน 33 ประเภทโรงงาน

8 การคาดการณ์ปริมาณกากของเสีย อันตราย ตัน ปี

9 การคาดการณ์ปริมาณของเสีย อุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทของเสีย ประเภท ปริมาณ ( ตันต่อปี ) ของเสียอันตราย Acid 1,881 1,966 2,000 Alkali 2,956 3,003 3,044 Heavy metal compound 4,555 4,687 4,724 Liquid inorganic compounds 51,774 54,797 57,590 Solid inorganic compounds Organic compounds 14,579 15,636 16,632 Polymer material 18,331 19,850 21,286 Fuel, oil and grease 159, , ,340 Fine chemicals and biocides Picking waste 1,419 1,502 1,565 Filter, materials, treatment sludge 180, , ,057 Other toxic Substance 121, , ,394 รวมทั้งสิ้น 557, , ,278

10 จำนวนโรงงานที่รับกำจัดของเสีย อุตสาหกรรมในปี 2545 โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน โรงงาน ( โรงงาน ) ประเภทที่เป็นของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) โรงงานลำดับที่ 101 ปรับคุณภาพของเสียรวม 7 โรงงานลำดับที่ 105 คัดแยก และ / หรือฝังกลบของเสีย 1 โรงงานลำดับที่ 106 นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 3

11 ตัน ปี

12 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขาดข้อมูลปริมาณกากของเสียที่ ชัดเจนและถูกต้อง ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ค่อนข้างสูง การนำของเสียอันตรายไปทิ้งหรือ กำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป การลักลอบนำของเสียอันตรายไปทิ้ง ในที่สาธารณะ วิธีการขนส่งไม่เหมาะสม การจัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอการ กำจัด

13 ข้อจำกัดของประเภทโรงงานแปร รูปใช้ใหม่ อัตราการนำกากของเสียใช้ซ้ำ / นำ กลับมาใช้ใหม่มีสูง แต่การจัดการยังไม่เป็นระบบ เทคโนโลยีในการผลิตไม่เหมาะสม การขาดความร่วมมือจากสถาน ประกอบการ การขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดบุคลากรและงบประมาณ

14 การจัดการปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การกำจัด / บำบัด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการ Recycle ยังมีไม่มากนัก ขาดงานวิจัยด้านการรีไซเคิลเฉพาะ ประเภท ของเสียที่สามารถนำมาลงทุนใน เชิงพาณิชย์ ปัญหาการรั่วไหล หกหล่นของ สารเคมีและกากของเสียอันตรายยัง เกิดขึ้นให้เห็นเสมอๆ ขาดมาตรการ ควบคุม ตั้งแต่การเก็บ การขนส่ง การนำ กลับไปใช้ใหม่ และ การกำจัด / บำบัด ที่เป็นระบบและใช้ ได้ผลในทางปฏิบัติ

15 แนวทางการลดและกำจัดของเสีย ลดที่แหล่งกำเนิด  มาตรการระหว่างประเทศ  การจัดการภายในโรงงาน CT, EMS for SMEs, recycle, LCA ลดของเสียที่เกิดขึ้นก่อนส่งไปกำจัด  waste exchange  การส่งไปปรับปรุงคุณภาพและนำกลับมา ใช้ใหม่  recycling การกำจัด

16 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Hazardous Waste Management ดร. ขวัญฤดี โชติ ชนาทวีวงศ์ สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย 8 สิงหาคม 2546 โด ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google