งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hazardous Waste Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hazardous Waste Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hazardous Waste Management
ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 8 สิงหาคม 2546 โดย

2 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2544
ภาค จำนวนโรงงาน (โรงงาน) จำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 จำพวกที่ 3 รวม กลาง 4,935 10,921 33, ,710 ตะวันออกเฉียงเหนือ 26, , , ,447 เหนือ 6, , , ,971 ใต้ 2, , , ,510 ตะวันออก 1, , ,441 รวมทั้งประเทศ 41,592 20,054 62, ,079 ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมรายจังหวัด 10 ลำดับแรก
จังหวัด จำนวน (แห่ง) จำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 จำพวกที่ 3 รวม กรุงเทพมหานคร 2, ,146 10, ,273 นครราชสีมา 4, , ,183 สมุทรปราการ , ,887 ขอนแก่น 3, ,676 อุดรธานี 2, , ,320 ร้อยเอ็ด 2, ,553 สมุทรสาคร , ,388 นครปฐม , ,714 มหาสารคาม 2, ,565 เชียงใหม่ , ,501 รวม 10 จังหวัด 19,350 11,000 27, ,060 รวมทั้งประเทศ 41,592 20,054 62, ,079 ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545

4 กากของเสียอันตราย หมายถึง ของเสีย ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ที่มีลักษณะเป็นอันตราย กล่าวคือ ติดไฟง่าย กัดกร่อน เมื่อทำปฏิกริยาแล้วเกิดอันตรายง่าย และสารพิษต่างๆ รวมทั้งกากของเสียอันตราย ที่บำบัดแล้ว

5 ปริมาณของเสียอันตราย : กรณีศึกษาของ Engineering Science ปี 1989

6 ประเภท (ตัน/ปี) น้ำมัน 124, , , ,358 กากสารอินทรีย์เหลว ตะกอนและของแข็งสารอินทรีย์ , , , ,533 ตะกอนและของแข็งสารอนินทรีย์ , , , ,080 ตะกอนและของแข็งโลหะหนัก 421, ,837 1,269,391 2,194,373 ตัวทำละลาย , , , ,306 ของเสียที่เป็นกรด , , , ,714 ของเสียที่เป็นด่าง , , , ,198 น้ำเสียล้างอัดรูป , , , ,809 ขยะชุมชน , , , ,093 ขยะติดเชื้อ , , , ,699 รวม 747,216 1,277,849 2,192,124 3,770,183

7 ปริมาณของเสียอันตราย : กรณีศึกษาของ JICA (2545)
คาดการณ์ 33,092 โรงงาน ใน 33 ประเภทโรงงาน

8 การคาดการณ์ปริมาณกากของเสียอันตราย
ตัน ปี

9 การคาดการณ์ปริมาณของเสียอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทของเสีย
ประเภท ปริมาณ (ตันต่อปี) ของเสียอันตราย Acid , , ,000 Alkali , , ,044 Heavy metal compound , , ,724 Liquid inorganic compounds , , ,590 Solid inorganic compounds Organic compounds , , ,632 Polymer material , , ,286 Fuel, oil and grease , , ,340 Fine chemicals and biocides Picking waste , , ,565 Filter, materials, treatment sludge , , ,057 Other toxic Substance , , ,394 รวมทั้งสิ้น , , ,278

10 จำนวนโรงงานที่รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรมในปี 2545
โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวนโรงงาน (โรงงาน) ประเภทที่เป็นของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) โรงงานลำดับที่ ปรับคุณภาพของเสียรวม 7 โรงงานลำดับที่ คัดแยก และ/หรือฝังกลบของเสีย 1 โรงงานลำดับที่ นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 3

11 ตัน ปี

12 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ขาดข้อมูลปริมาณกากของเสียที่ชัดเจนและถูกต้อง ค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียค่อนข้างสูง การนำของเสียอันตรายไปทิ้งหรือกำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป การลักลอบนำของเสียอันตรายไปทิ้งในที่สาธารณะ วิธีการขนส่งไม่เหมาะสม การจัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อรอการกำจัด

13 ข้อจำกัดของประเภทโรงงานแปรรูปใช้ใหม่
อัตราการนำกากของเสียใช้ซ้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่มีสูง แต่การจัดการยังไม่เป็นระบบ เทคโนโลยีในการผลิตไม่เหมาะสม การขาดความร่วมมือจากสถานประกอบการ การขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดบุคลากรและงบประมาณ

14 การจัดการปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การกำจัด/บำบัด
สรุป ปัญหาการรั่วไหล หกหล่นของสารเคมีและกากของเสียอันตรายยังเกิดขึ้นให้เห็นเสมอๆ ขาดมาตรการควบคุม ตั้งแต่การเก็บ การขนส่ง การนำกลับไปใช้ใหม่ และ การกำจัด/บำบัด ที่เป็นระบบและใช้ได้ผลในทางปฏิบัติ การจัดการปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การกำจัด/บำบัด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการ Recycle ยังมีไม่มากนัก ขาดงานวิจัยด้านการรีไซเคิลเฉพาะประเภท ของเสียที่สามารถนำมาลงทุนในเชิงพาณิชย์

15 แนวทางการลดและกำจัดของเสีย
ลดที่แหล่งกำเนิด มาตรการระหว่างประเทศ การจัดการภายในโรงงาน CT, EMS for SMEs, recycle, LCA ลดของเสียที่เกิดขึ้นก่อนส่งไปกำจัด waste exchange การส่งไปปรับปรุงคุณภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ recycling การกำจัด

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Hazardous Waste Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google