งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เครือข่ายสุขภาพ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ 16 th August 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เครือข่ายสุขภาพ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ 16 th August 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เครือข่ายสุขภาพ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ 16 th August 2011

2 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ เครือข่าย (Network) LI NK Learn มีการเรียนรู้ Invest การลงทุน Nurture การฟูมฟักบำรุง Keep relationship การรักษาสัมพันธภาพ เป็นกระบวนการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

3 Value of networking The value of networking involves more than just connecting with people in your field

4 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ ประโยชน์ของเครือข่าย  ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์  ช่วยลดการทำงาน และการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน  เชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน วิธีการทำงาน การจัดองค์กร และมีภูมิหลังต่างกันที่ไม่มีโอกาสต่อกัน เข้าด้วยกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  ทำให้คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาสนใจทำงานใน เรื่องเดียวกัน และเผชิญปัญหาร่วมกัน รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

5 ประโยชน์ของเครือข่าย  ทำให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ  ชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นใน หมู่บ้าน  เชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความ ช่วยเหลือ  ทำให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ได้รับ กำลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ  ฯ รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

6 ปัญหาทั่วไปของเครือข่าย Staykey,1997 1. การขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2. ความไม่เท่าเทียมกันของสมาชิก 3. การขาดทรัพยากร 5. ข้อมูลข่าวสารผิด ๆ ในเครือข่าย 4. การจัดการทรัพยากรของเครือข่าย

7 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ ปัญหาทั่วไปของเครือข่าย Staykey,1997 6. การแข่งขัน ทับซ้อน 7. การแทรกแซงของแหล่งทุน 9. ข้อจำกัดทางการเมือง ฯ 8. การติดตามและประเมินผล รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

8 เครือข่ายสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างซึ่งกันและกัน Complementary relationship รับรู้มุมมองร่วมกัน Common perception เกิดประโยชน์และความสนใจร่วมกัน Mutual interests/benefits ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน Interaction มีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย All stakeholders participation มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน Common vision เครือ ข่าย มี 7 องค์ประกอบ การพึ่งพิงกัน Interdependence รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

9 Networking will always lead to success  S ee your goal  U nderstand the obstacles  C lear your mind of doubt  C reate a positive mental picture  E mbrace the challenge  S tay on track  S how the world you can do it!!!

10 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ SMART network purpose S pecific M easurable A ccurate or Approved R ealistic T ime bound

11 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ แนวทางการพัฒนาเครือข่าย สู่ความยั่งยืน จัดหา ทรัพยากร จัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง รักษา สัมพันธ์ภาพที่ดี กำหนดแรงระบบจูงใจ ช่วยเหลือและ ช่วยแก้ไขปัญหา สร้างผู้นำรุ่นใหม่ อย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

12 การประเมินผลสัมฤทธิ์ เครือข่ายสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเครือข่ายสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ LINK KPI ความพึง พอใจ การ บริหาร จัดการ ชุมชน รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

13 www.themegallery.com KPI In community In hospital

14 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ How Can Health Be Measured?

15 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Process of Benefit Assessment

16 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Issues in Assessing Benefits for CEA

17 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Efficacy Vs Effectiveness Vs Efficiency

18 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Intermediate Vs Final Outcome Measures

19 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ ในรอบทศวรรษ ที่ผ่านมา  คนไทยอายุ 20 – 29 ปีมีภาวะ โรคอ้วน  เพิ่มจาก ร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 21.7 (7.5 เท่า )  คนไทยอายุ 40 – 49 ปี อ้วนเพิ่ม 1.7 เท่า  ในเด็กประถมมีภาวะโภชนาการ เกิน ร้อยละ 13.4 เพิ่มขึ้นทุกปี

20 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ ปัจจุบันประเทศ ไทย มีผู้รูปร่าง ท่วม ถึง อ้วน สูงถึง 10 ล้านคน

21 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ เด็กนักเรียนอ้วนระดับประเทศ ที่มา : กองโภชนาการ พ.ศ.พ.ศ. ร้อยละ

22 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ เมตะบอลิก ซินโดรม อ้วน ภาวะดื้อต่อ อินซูลิน Type 2 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับอินซูลินในเลือดสูงโรคหลอดเลือดและหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ( HDL, TG) คือกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นผลจากไขมันในช่องท้องเกิน

23 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Visceral Fat & Waist Circ. บุคลากร กรมอนามัย ร้อยละ 49.5 71.6 50.5 28.4 แหล่งข้อมูล : กองโภชนาการ กรมอนามัย 2550 Visceral Fat Normal <100 ตารางซม. รอบเอว ปกติ < 90 ซม. ใน เพศชาย <80 ซม. ใน เพศหญิง Visceral Fat Abnormal เกินเกณฑ์ เส้นรอบเอว 62.5 64.4 37.535.6 = 96 คน = 436 คน

24 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ “Reform primary health care through networking”  “Deliver the best care, in the best way, on time, every time.”  Principles:  Access  Continuity and Comprehensiveness  Quality Care  Safety and Reliability

25 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Redesign GOALS for primary care  Access Reduce delay for appointments to same day Reduce delays within the appointment x 30%  Continuity Increase continuity of care x 90% Increase capacity (panel size) x 10%  Quality Outcomes Increase utilization of selected protocols and guidelines Improve interdisciplinary team utilization and function.  Safety and Reliability Continuous Measurement of this process and outcomes

26 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Goals of Primary Care Renewal  Improving frontline access to healthcare  Ensuring the continuity and comprehensiveness of care for patients  Increasing patient and provider satisfaction  Improving the quality of care for patients  Increasing the cost-effectiveness of healthcare services.  Preserving the doctor-patient relationship as central

27 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ National/Provincial Primary Care Initiative Objectives  Increase the proportion of residents with ready access to primary care.  Provide coordinated 24-hour, 7-day-per-week management of access to appropriate primary care services.  Increase the emphasis on health promotion, disease and injury prevention, care of the medically complex patient and care of patients with chronic diseases.  Improve coordination and integration with other health care services including secondary, tertiary and long-term care through specialty care linkages to primary care.  Facilitate the greater use of multidisciplinary teams to provide comprehensive care.

28 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Overloaded & staff shortage

29 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Principle: ACCESS  “Without access there is no quality.”

30 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Principle: Continuity and Comprehensiveness  See your own patients.  Don’t make them wait.  (Goal: increase capacity x 10%)  The most valued qualities: “ human relationships” “time to care” the “opportunity to share decisions”.

31 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Principle: Quality of Care  Quality clinical care is not doctor work,  it is team work.”  “The best clinical care is not delivered by physician visits alone”

32 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Principle: Reliability and Safety  “Safety is connected to Delay”

33 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Outcome Measures  Access measures: Time to third next available appointment  Continuity measures: % of patients that see their own doctor  Preventive Measures: Screening for Breast, Cervical, and Colon cancers  Clinical Measures: hypertension Diabetes Smoking cessation Immunizations

34 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Challenges  Access  Capacity  Quality of Care  Cultural Competency  Data Quality and Integrity  Public Education and Outreach  Organizational and Infrastructure Development  Networking

35 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Improving Patient Care Program

36 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Morbidity, Disabilty, Mortality

37 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

38

39 Six principles for second generation objectives:  Social model of health  Investment goals  Reducing health gaps and social gradients  Policy relevant data indices  Partnerships and alliances  International and sustainable development dimensions

40 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Source: Guide to Research Methods: The Evidence Pyramid:. Types & Sources of Evidence Journal literature:

55 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Evidence spectrum Meta analysis/ Systematic review/ Evidence- based guidelines WeakStrong No evidence/ case reports Research Best Practices Local needs assessment

56 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ Treatments-42% AMI treatments-8% Secondary prevention-11% Heart failure-12% Angina: CABG/PCI-4% Angina: drugs-5% BP treatment-3% Risk factors worse +13% Obesity+3.5% Diabetes+4.8% Less physical activity+4.4% Risk factors better-71% Smoking-41% Cholesterol-9% Popul’n BP fall-9% Deprivation-3% Other factors-8% 68,230 fewer deaths in 2000 0 -20,000 -40,000 -60,000 -80,000 1980 2000 Deaths averted Redrawn from Capewell and colleagues Evidence showed (Research evidence)

57 รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ FOUR INTERRELATED THEMES  Ensuring accessibility/equity in health  Adding life to years  Adding health to life  Adding years to life

58 LOGO รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ


ดาวน์โหลด ppt LOGO เครือข่ายสุขภาพ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ 16 th August 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google