งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization หมวด3 11 คำถาม. PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization หมวด3 11 คำถาม. PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization หมวด3 11 คำถาม

2 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 3.2 ความสัมพันธ์ และความ พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ก. การสร้าง ความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ข. การวัดความพึง พอใจ ของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย การกำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ การรับฟังและเรียนรู้ เพื่อกำหนดความ ต้องการของ ผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ กลไกหลักๆที่ ผู้รับบริการติดต่อส่วน ราชการ กระบวนการจัดการข้อ ร้องเรียน การวัดความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ การใช้ช้อมูลมา ปรับปรุงการ ดำเนินการ การติดตามช้อมูลจาก ผู้รับบริการ

3 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีใน อนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการ วางแผนปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟัง และเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการ ปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัด ความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย

4 PMQA Organization HOW 1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต HOW 1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.1 ก (1) ลักษณะสำคัญ (8)

5 PMQA Organization

6

7

8

9 HOW 2.1การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง HOW 2.1การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.1 ก (2) หมวด 2(2) และหมวด 6(6) ข้อแรก

10 PMQA Organization

11

12

13

14 HOW 3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย HOW 3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.1 ก (3) หมวด 3(7) (11) หมวด 4(3) (8) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะ ใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อ ปรับปรุง)

15 PMQA Organization

16

17

18

19 HOW 4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น HOW 4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (4) หมวด 6(3) (4)

20 PMQA Organization

21

22

23

24 HOW 5.1 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2 การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ HOW 5.1 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2 การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (5) หมวด 6(3) (4)

25 PMQA Organization

26

27

28

29 HOW 6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง HOW 6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (6) การนำผลไปปรับปรุงการดำเนินการอาจ ใช้ระบบของหมวด 1(4) หมวด 6(6) หรือแยกต่างหาก

30 PMQA Organization

31

32

33

34 HOW 7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย HOW 7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (7) หมวด 3(3) (11) หมวด 4(3) (8) หมวด 6(6) (12)(ถ้าเหมาะสมที่จะ ใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อ ปรับปรุง)

35 PMQA Organization

36

37

38

39 HOW 8.1 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2 การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน HOW 8.1 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2 การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (8) การนำผลไปใช้เพื่อ ปรับปรุงอาจใช้ระบบ หมวด 3(6)

40 PMQA Organization

41

42

43

44 HOW 9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ HOW 9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (9) หมวด 6(4)

45 PMQA Organization

46

47

48

49 HOW 10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย HOW 10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (10) หมวด 4(2)

50 PMQA Organization

51

52

53

54 HOW 11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย HOW 11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (11) หมวด 3(3) (7) หมวด 4(3) (8) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะ ใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อ ปรับปรุง)

55 PMQA Organization

56

57

58


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization หมวด3 11 คำถาม. PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google