งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด3 11 คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด3 11 คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด3 11 คำถาม

2 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ การรับฟังและเรียนรู้เพื่อกำหนดความต้องการของผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กลไกหลักๆที่ผู้รับบริการติดต่อส่วนราชการ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน การวัดความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ การใช้ช้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินการ การติดตามช้อมูลจากผู้รับบริการ

3 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย

4 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.1 ก (1)
ลักษณะสำคัญ (8) HOW 1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต

5

6

7

8

9 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.1 ก (2)
หมวด 2(2) และหมวด 6(6) ข้อแรก HOW 2.1การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง

10

11

12

13

14 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.1 ก (3)
หมวด 3(7) (11) หมวด 4(3) (8) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อปรับปรุง) HOW 3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย

15

16

17

18

19 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (4)
หมวด 6(3) (4) HOW 4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

20

21

22

23

24 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (5)
หมวด 6(3) (4) HOW 5.1 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2 การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ

25

26

27

28

29 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (6)
การนำผลไปปรับปรุงการดำเนินการอาจใช้ระบบของหมวด 1(4) หมวด 6(6) หรือแยกต่างหาก HOW 6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง

30

31

32

33

34 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ก (7)
หมวด 3(3) (11) หมวด 4(3) (8) หมวด 6(6) (12)(ถ้าเหมาะสมที่จะใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อปรับปรุง) HOW 7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย

35

36

37

38

39 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (8)
การนำผลไปใช้เพื่อปรับปรุงอาจใช้ระบบหมวด 3(6) HOW 8.1 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2 การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน

40

41

42

43

44 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (9)
หมวด 6(4) HOW 9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้

45

46

47

48

49 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (10)
หมวด 4(2) HOW 10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย

50

51

52

53

54 การประเมินตามคำถามหมวด 3 ข้อ 3.2 ข (11)
หมวด 3(3) (7) หมวด 4(3) (8) หมวด 6(6) (12) (ถ้าเหมาะสมที่จะใช้ระบบเดียวกันในการทบทวนเพื่อปรับปรุง) HOW 11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย

55

56

57

58


ดาวน์โหลด ppt หมวด3 11 คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google