งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิเครือข่าย ครอบครัว ๒๕๔๒ ครอบครัวสุขภาวะ. ครอบครัว จำเลยที่ ๑ ครอบครัว ต้นเหตุ ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม การเมืองไทย เด็กมีปัญหา ผู้หญิง ถูกทำร้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิเครือข่าย ครอบครัว ๒๕๔๒ ครอบครัวสุขภาวะ. ครอบครัว จำเลยที่ ๑ ครอบครัว ต้นเหตุ ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม การเมืองไทย เด็กมีปัญหา ผู้หญิง ถูกทำร้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิเครือข่าย ครอบครัว ๒๕๔๒ ครอบครัวสุขภาวะ

2 ครอบครัว จำเลยที่ ๑ ครอบครัว ต้นเหตุ ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม การเมืองไทย เด็กมีปัญหา ผู้หญิง ถูกทำร้าย ปัญหาสังคม

3 รู้จักกัน ก่อน คุณโสภณ สุภาพงษ์ คุณโสภณ สุภาพงษ์ ประธานมูลนิธิ เครือข่ายครอบครัว นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ รองประธานมูลนิธิเครือข่าย ครอบครัว นางสุภาวดี หาญ เมธี นางสุภาวดี หาญ เมธี กรรมการ เลขานุการ

4 รู้จักกัน ต่อ ศ. เกียรติคุณ พ. ญ. ชนิกา ตู้จินดา ศ. เกียรติคุณ พ. ญ. ชนิกา ตู้จินดา กรรมการ ดร. อุทัย ดุลย เกษม ดร. อุทัย ดุลย เกษม กรรมการ อาจารย์ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ อาจารย์ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ กรรมการ คุณจินตนา คุมพ์ประพันธ์ คุณจินตนา คุมพ์ประพันธ์ กรรมการ ศ. เกียรติคุณแพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ ศ. เกียรติคุณแพทย์หญิง วัณเพ็ญ บุญประกอบ กรรมการ

5 รู้จักกันต่ออีก หน่อย สัญชัย เมฆ ไกรฤทธิ สัญชัย เมฆ ไกรฤทธิ กรรมการ เหรัญญิก ยุทธชัย เฉลิมชัย ยุทธชัย เฉลิมชัย กรรมการ คุณบุญเลิศ คชายุทธ เดช ( ช้างใหญ่ ) คุณบุญเลิศ คชายุทธ เดช ( ช้างใหญ่ ) กรรมการ

6 รู้จักกัน แล้ว “ ครอบครัวร่วมเรียนรู้ ร รวมกันเป็น เครือข่าย ช่วยเหลือกันและกัน และ ช่วยเหลือสังคม ”

7 ใครรวมใครเป็น เครือข่าย เครือข่ายครอบครัวในโรงเรียน “ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมพฤติกรรม ”

8

9 ใครรวมใคร เป็นเครือข่าย เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว “ สร้างพลังชีวิต เสริมพลังครอบครัว ”

10

11 คัดค้านการปิดรายการสำรวจโลก ใครรวมใครเป็น เครือข่าย พลังครอบครัวพลังสังคม

12 ต่อต้านการโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย

13 คัดค้านการปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย

14 ใครรวมใครเป็น เครือข่าย ภาคีองค์กรครอบครัวสร้างสุข ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมครอบครัว

15

16 ร่วมสร้าง ร่วมสาน  เป็นผู้ร่วมทุกข์ เช่น  กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว  กลุ่มครอบครัวผู้สูญเสีย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

17  เป็นผู้ร่วมสร้าง “ เครือข่าย ” คือ ช่องทางสำคัญที่จะพัฒนา สถาบันครอบครัวโดยการดึงครอบครัวที่มีศักยภาพอยู่ ในตัวและแปรศักยภาพนั้นออกมาเป็นพลัง ความเชื่อของเราคือ “ ครอบครัว ” กับ “ พลัง ครอบครัว ” ต้องมารวมตัวกันเป็นเครือข่าย โดยการ นำกิจกรรมดึงกลุ่มคนที่มีพลังนั้นมาทำงานเพื่อ ครอบครัว เพื่อสถาบันครอบครัวจะได้ดีขึ้น

18 หลักคิดคือต้องดึงเอาคน ที่มีพลัง 4 พลัง 1. พลังคนที่มีอุดมการณ์ 2. พลังคนที่มีจิตใจดี 3. พลังคนที่เคยผ่าน ความทุกข์มาก่อน 4. พลังคนที่มีมากแต่ใช้ ไม่ได้ “ เราต้องผสมผสาน “ เราต้องผสมผสาน 4 พลัง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเหมือนเป็นคนเชื่อมพลังแฝง ในแต่ละครอบครัวออกมาใช้ได้จริง จึงมีกิจกรรม จึงมีกิจกรรม มีความเคลื่อนไหว มีความเคลื่อนไหว นี่คือบทบาทของเรา ”

19 สิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างครอบครัวสร้างสุขใน บ้าน / ชุมชน / สังคม

20 ครอบครัวสร้าง สุขในบ้าน

21 ครอบครัวสร้างสุข ในชุมชน

22 ครอบครัวสร้าง สุขในสังคม


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิเครือข่าย ครอบครัว ๒๕๔๒ ครอบครัวสุขภาวะ. ครอบครัว จำเลยที่ ๑ ครอบครัว ต้นเหตุ ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม การเมืองไทย เด็กมีปัญหา ผู้หญิง ถูกทำร้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google