งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LevelBasic Ed. Vocational Ed. Military Ed.Higher Ed. Non-formal and Informal Ed. 9 National Defence College Doctoral Degree Experience transfer from working.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LevelBasic Ed. Vocational Ed. Military Ed.Higher Ed. Non-formal and Informal Ed. 9 National Defence College Doctoral Degree Experience transfer from working."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LevelBasic Ed. Vocational Ed. Military Ed.Higher Ed. Non-formal and Informal Ed. 9 National Defence College Doctoral Degree Experience transfer from working 8 Air War College Advanced Grad. Cert. 7 Command and Staff College Master Degree 6 Squadron School Grad. Cert. 5 Bachelor Degree Academy Bachelor Degree 4 V. Diploma ATTS Diploma 3 V. Certificate 2 Upper Secondary Special Occupational Cert. Special Course 1 Lower Secondary

3

4

5

6

7

8

9 เข้าใ จ เข้า ถึง พัฒ นา ยุทธศาส ตร์

10 มาตรการ / วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา ๑. เข้าใจ ๑. จัดอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจและเตรียมความ พร้อมในการนำกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ มา เป็นแนวทางในการจัด การศึกษาให้กับ นักเรียนจ่าอากาศ ๒. จัดอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจหลักสูตรฐาน สมรรถนะ ๓. การจัดการศึกษา แบบ WIL ผู้รับผิดชอบการศึกษา / วิชาการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน ใน ๑. สายวิทยาการทุก สายวิทยาการ ๒. หน่วยผู้ใช้กำลังพล ในกองบิน และหน่วย ในที่ตั้งดอนเมือง ๓. หน่วยกำหนดอัตรา บรรจุตำแหน่ง กำลัง พลของหน่วยสาย วิทยาการ และผู้แทน กรมกำลังพลทหาร อากาศ ๔. โรงเรียนจ่าอากาศ ในฐานะผู้ผลิตนักเรียน จ่าอากาศ ๓ วัน วิทยากร : ดร. อำนวย เถา ตระกูล ดร. สมศักดิ์ ดล ประสิทธิ์

11 ยุทธศา สตร์ มาตรการ / วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา ๑. ร่วมมือร่างหลักสูตร ฐานสมรรถนะของ โรงเรียนจ่าอากาศใน แต่ละสายวิทยาการ ๒. กำหนดความ ต้องการด้าน ครู อาจารย์ และบุคลากร สนับสนุน ๓. กำหนดความ ต้องการด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึก ศึกษา ๔. กำหนดความ ต้องการด้าน วัสดุ ครุภัณฑ์ ๕. กำหนดความ ต้องการด้าน งบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงานใน รูปคณะกรรมการพัฒนา โรงเรียนจ่าอากาศใน ระดับกองทัพอากาศที่ ประกอบด้วย คณะทำงานจำนวน ๖๐ คน จาก ๑. สายวิทยาการทุก สายวิทยาการ ๒. หน่วยผู้ใช้กำลังพล ในกองบิน และหน่วย ในที่ตั้งดอนเมือง ๓. กำลังพลของหน่วย สายวิทยาการ และ ผู้แทนกรมกำลังพล ทหารอากาศ ๔. โรงเรียนจ่าอากาศ ๕ วัน ( ผู้เชี่ยวชาญ : ดร. อำนวย เถา ตระกูล ดร. สมศักดิ์ ดล ประสิทธิ์ ผู้แทน จาก สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา )

12 ยุทธศา สตร์ มาตรการ / วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา ๑. เสนอร่างหลักสูตร ต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ๒. เสนอแผนบรรจุ ครู อาจารย์ และบุคลากร สนับสนุนในการจัด การศึกษา ๓. เสนอความต้องการ ด้านงบประมาณในการ จัดการศึกษา ๔. นำหลักสูตรไปใช้ ผู้บังคับบัญชาระดับ นโยบาย จำนวน - คน ใน ๑. กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ ๒. กรมกำลังพลทหาร อากาศ ๓. กรม หัวหน้าสาย วิทยาการ ๔. โรงเรียนจ่าอากาศ

13 ยุทธ ศาส ตร์ มาตรการ / วิธีการดำเนินการ 1. เข้าใ จ การจัดอบรมสัมมนาตามยุทธศาสตร์ เข้าใจ แก่ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 3 ครั้ง 1. เรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 2. การสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ 3. การจัดศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2. เข้าถึ ง 1. ร่วมมือสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะของ โรงเรียนจ่าอากาศในแต่ละสายวิทยาการ 2. กำหนดความต้องการด้าน ครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน กำหนดความ ต้องการด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึก ศึกษา กำหนดความต้องการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ กำหนดความต้องการด้าน งบประมาณ 3. พัฒ นา จัดประชุมผู้บังคับบัญชา เพื่อเตรียมเสนอ ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ และทำแผน กำหนดความต้องการ ตามยุทธศาสตร์ พัฒนา 2 ครั้ง 1. เสนอร่างหลักสูตร 2. เสนอความต้องการด้านกำลังพล และ งบประมาณในการจัดการศึกษา ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ / นำหลักสูตร ไปใช้

14 ๓. มีการจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนา โรงเรียนจ่าอากาศในระดับกองทัพ อากาศ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเตรียมเสนอ ร่าง หลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนกำหนดความ ต้องการ ตามยุทธศาสตร์ พัฒนา ๒. ได้ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน จ่าอากาศ และแผนกำหนดความต้องการด้าน กำลังพลและงบประมาณ ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้รับผิดชอบ การศึกษา / วิชาการ ในทุกสายวิทยาการ และ กรมกำลังพลทหารอากาศ เข้าใจและเห็น ประโยชน์ ความสำคัญของการนำกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนจ่าอากาศ

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt LevelBasic Ed. Vocational Ed. Military Ed.Higher Ed. Non-formal and Informal Ed. 9 National Defence College Doctoral Degree Experience transfer from working.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google