งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organisation) Thailand Professional Qualification System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Professional Qualification Institute (Public Organisation) Thailand Professional Qualification System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organisation) Thailand Professional Qualification System

2 2 Thailand Professional Qualification Institute was established on March 30, 2011. TPQI is a public organisation under the Prime Minister’s supervision. Currently, the Prime Minister delegates supervision to the Minister Attached to the Prime Minister's Office. TPQI was founded to develop professional qualification system and support the industry in developing competency-based occupational standards. Background

3 3 Organisational Structure Bureau of National Professional Qualification System Bureau of Standards and Testing Bureau of Standards and Testing Bureau of Accreditation and Auditing Bureau of International Affairs Bureau of General Administration Bureau of Policy and Strategy

4 4 1.Develop the national professional qualifications system for Thailand 2.Support the industry in developing competency-based occupational standards 3.Accredit, monitor, and evaluate assessment/testing organisations that assess and certify individuals’ competencies and award professional qualifications Roles and Responsibilities

5 5 4.Conduct research and development to enhance the professional qualification system 5.Collaborate with the industry and related sectors in developing and promoting professional qualifications 6.Hold database and IT system of professional qualification system for Thailand Roles and Responsibilities (cont.)

6 Statistics 6 Population (millions) ………………………….. 67.9 GDP (US billions) ………………………………… 345.6 Employed Workforce (millions) ……....... 39.54 Unemployed Workforce (millions) …..... 0.20 Not working (millions) …………………….… 14.92 (e.g. monks, housewives, students, elderly etc.) Ages below 15 years (millions) ……….…. 15.54 Sources: Global Competitiveness Report (2012-2013) & Office of National Statistics (2012)

7 Employment Statistics (Source: Office of National Statistics, 2012) 7 Levels of EducationWorkforce (million)% 1. Below Primary11.2128.2% 2. Primary Education9.2023.3% 3. Secondary school6.5816.6% 4. High School & Vocational 5.6814.4% 5. University Levels6.7217.1% 6. Others/Unknown0.150.4% Total39.54100%

8 Unemployed VS Levels of Education 8 Levels of Education% of Unemployed 1. Below primary education0.1 2. Primary education0.3 3. Secondary schools0.6 4. High schools & Vocational0.9 5. University levels1.0

9 Global Competitiveness (2012-2013) 9 Global Competitiveness 2012-20132011-20122010-2011 Thailand38 th Out of 144 countries 39 th Out of 142 countries 38 th Out of 139 countries Source: Global Competitiveness Report (2012-2013)

10 Global Competitiveness (2012-2013) 10 Source: Global Competitiveness Report (2012-2013) Global Competitiveness Ranks 1. Singapore2 nd 2. Malaysia25 th 3. Thailand38 th 4. Indonesia50 th 5. Philippines65 th 6. Vietnam75 th 7. Cambodia85 th

11 ฟื Board of Directors 11 Permanent Secretary, The Ministry of Labor Permanent Secretary, The Ministry of Industry Secretary General, Office of Vocational Education Commission Director General, Department of Skill Development President, The Federation of Thai Industry President, The Thai Bankers’ Association President, The Chamber of Commerce External Committee

12 Professional Qualification System

13 13 Professional Qualification System 1.Professional Qualification Framework 2.Occupational Standards 3.Occupational Classification 4.Competency-based assessment agencies 5.Quality assurance system for assessors and assessment agencies 6.Referencing of Professional Qualifications to National Qualification Framework (NQF)

14 14 Professional Qualification System 1.Professional Qualification Framework 2.Occupational Standards 3.Occupational Classification 4.Competency-based assessment agencies 5.Quality assurance system for assessors and assessment agencies 6.Referencing of Professional Qualifications to National Qualification Framework (NQF), hence to AQRF

15 15 Petroleum and Petrochemical ICT Logistic Development of Occupational Standards (Financial Year 2012 Budget) Construction Spa Thai Chef

16 16 Mold Manufacturing Automotive Services Printing Industry Photography Businesses Development of Occupational Standards (Financial Year 2013 Budget) Dress-Making Florist Business Rail Industry (train, high speed train and rail track) Aviation Industry

17 17 Food Industry Thai Massage Thai Craft and Art Hair Dressing Project Management Property Management Industrial Product Design Fashion Design Development of Occupational Standards (Financial Year 2014 Budget) Community Transport (Drivers) Health cares House Keeping Welding Cooks Heavy Equipment Mechatronic Retail

18 18 Media Industry MICE Meat Industry Music Industry Furniture Industry Film Industry Off-shore (Petroleum and Petrochemical) Development of Occupational Standards (Financial Year 2015 Budget) Sport Industry Machinery and Metal Industry Construction (civil) Agriculture Aquaculture Poultry

19 แผนการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 19 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 1. ผลิตแม่พิมพ์ 2. บริการยานยนตร์ 3. ธุรกิจการพิมพ์ 4. ธุรกิจถ่ายภาพ 5. ตัดเย็บเสื้อผ้า 6. จัดดอกไม้ 7. ธุรกิจการบิน 8. รถไฟความเร็วสูงและระบบราง 9. สปาและความงาม 10. ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 11. ก่อสร้าง 12. เทคโนโลยีสารสรเทศและการ สื่อสาร 13. โลจิสติกส์ 14. ผู้ประกอบอาหารไทย 1. มัคคุเทศก์ 2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ( กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้บน โต๊ะอาหาร ) 3. อนุรักษ์งานพื้นบ้านและ ศิลปหัตถกรรม 4. ช่างผม 5. บริหารงานสินทรัพย์ 6. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 7. ช่างเชื่อม 8. ผู้ทำอาหาร ( พ่อครัวแม่ครัว ) 9. แม่บ้าน 10. คนขับรถตู้ รถแท็กซี่ รถบัส 11. แม่ครัว 1. สื่อสารมวลชน 2. อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 3. ปิโตรเลียม (Offshore) 4. ก่อสร้าง ( งานโยธา ) 5. ธุรกิจกีฬาอาชีพ 6. อุตสาหกรรมอาหาร 7. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 8. อัญมณีและเครื่องประดับ 9. บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย 10. ธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพที่คาดว่าจะทำมาตรฐานอาชีพแต่ ต้องดูความพร้อมของกลุ่มอาชีพ 1. ธุรกิจโคเนื้อ - โคนม 2. ธุรกิจประมง

20 แผนการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 20 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 1. บริหารสนามกอล์ฟ 2. ธุรกิจจัดการงานแต่งงาน 3. บริการสุขภาพ ( ผู้สูงอายุ ) 4. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 5. นักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 6. นักมาตรวิทยา 7. ธุรกิจค้าปลีก 8. อุตสาหกรรมล้อยางและพาหนะ 9. เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ำจืด 10. บริหารงานโครงการ อาชีพที่คาดว่าจะทำมาตรฐานอาชีพแต่ต้องดูความพร้อมของกลุ่ม อาชีพ 1. การเพาะปลูกผักผลไม้ 2. ธุรกิจสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค 3. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 4. ธุรกิจการรักษาความปลอดภัย 5. อุตสาหกรรมพลาสติก 6. ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง 7. ธุรกิจจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 8. อุโมงค์รถไฟและโครงสร้างใต้ดิน 1. ภาษาต่างประเทศเพื่อธุกิจ 2. นายหน้าประกัน 3. งานโทรทัศน์ 4. การละคร 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 6. ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง 7. ช่างแมคคาทรอนิกส์ 8. ออกแบบแฟชั่น 9. บริหารงานบุคคล อาชีพที่คาดว่าจะทำมาตรฐานอาชีพแต่ต้องดูความพร้อมของกลุ่ม อาชีพ 1. ธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 2. พลังงานทดแทน 3. ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ธุรกิจจัดการฌาปนกิจ 5. ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์ 6. บริการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น 7. การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน 8. การผลิตสุกร 9. ธุรกิจดนตรี 10. ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เหล็ก ไม้ หนัง

21 แผนการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 21 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 1. บริหารสนามกอล์ฟ 2. ธุรกิจจัดการงานแต่งงาน 3. บริการสุขภาพ ( ผู้สูงอายุ ) 4. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 5. นักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 6. นักมาตรวิทยา 7. ธุรกิจค้าปลีก 8. อุตสาหกรรมล้อยางและพาหนะ 9. เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ำจืด 10. บริหารงานโครงการ อาชีพที่คาดว่าจะทำมาตรฐานอาชีพแต่ต้องดูความพร้อมของกลุ่ม อาชีพ 1. การเพาะปลูกผักผลไม้ 2. ธุรกิจสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค 3. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 4. ธุรกิจการรักษาความปลอดภัย 5. อุตสาหกรรมพลาสติก 6. ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง 7. ธุรกิจจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 8. อุโมงค์รถไฟและโครงสร้างใต้ดิน 9. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 1. ภาษาต่างประเทศเพื่อธุกิจ 2. นายหน้าประกัน 3. งานโทรทัศน์ 4. การละคร 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 6. ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง 7. ช่างแมคคาทรอนิกส์ 8. ธุรกิจประมง 9. ออกแบบแฟชั่น 10. บริหารงานบุคคล อาชีพที่คาดว่าจะทำมาตรฐานอาชีพแต่ต้องดูความพร้อมของกลุ่ม อาชีพ 1. ธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 2. พลังงานทดแทน 3. ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ธุรกิจจัดการฌาปนกิจ 5. ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์ 6. บริการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น 7. อัญมณีและเครื่องประดับ

22 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ Identify occupation Development of occupational standards Consul tants Training programs -Industry Clusters -Employers/e mployees -Stakeholder -Industry Clusters -Employers/e mployees -Stakeholder - Industry Clusters Competency – based Assessments Accreditations / Professional Qualifications / Certications Career paths Tran sfer Improvement in Curricula Educational Certificate, Diploma Referencing to education degrees

23 23 แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติสู่การปฏิบัติ แผนงาน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการ พัฒนามาตรฐาน วิชาชีพ แผนงาน พัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ โครงการ สนับสนุนการ นำร่ององค์กรที่มี หน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐาน อาชีพ แผนงาน พัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพโครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

24 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organisation) Thank you


ดาวน์โหลด ppt Thailand Professional Qualification Institute (Public Organisation) Thailand Professional Qualification System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google