งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา

2 โครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

4 4 TQF Road Map 2545 - 2546 2547 – 2548 2549 - 2550 2551 – 2552 2553 - 2555 2556 ตัวบ่งชี้  ผลงานวิจัย เกี่ยวกับ คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึง ประสงค์ ของ สังคมไทย ( ศ. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ )  ผลงานวิจัย กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษ าแห่งชาติ (TQF:HED) ที่ เทียบเคียงกับ สากล  ข้อคิดเห็นที่ได้ จากการ สัมมนาทาง วิชาการ เรื่อง TQF ซึ่งเชิญ ม / ส ทุกแห่ง ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพ เข้าร่วมประชุม  คู่มือแนว ปฏิบัติการ พัฒนา หลักสูตร ตามกรอบ TQF  มีกลุ่ม คณาจารย์ นำร่องเป็น TQF Trainers  ข้อคิดเห็นที่ ได้จากการ สัมมนาทาง วิชาการ เรื่อง TQF เกี่ยวกับแนว ปฏิบัติ  ประกาศ ศธ. เรื่อง กรอบ มาตรฐาน คุณวุฒิ  ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวปฏิบัติ ตาม TQF  มาตรฐาน คุณวุฒิสาขา ระดับ ป. ตรี  สาขา คอมพิวเตอร์  สาขา พยาบาล ศาสตร์  สาขาโลจิ สติกส์  สาขาการ ท่องเที่ยวและ การโรงแรม  ขยายผลมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาต่าง ๆ  บุคลากรใน ม / ส มี ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนากลไก ภายในเพื่อให้เกิด ระบบวัฒนธรรม คุณภาพโดยใช้ TQF เป็นเครื่องมือ  ปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และแนวปฏิบัติ การเสนอหลักสูตร ต่อ สกอ. ให้ สอดคล้องกับ TQF  KPI ของ TQF เป็นส่วนหนึ่งของ IQA  หลักสูตรทั้งหมด พัฒนาตาม TQF  ค้นหา Best Practice  ม / ส เกิด วัฒนธรรมคุณภาพ ในการจัดการเรียน การสอน  ส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม / ติดตาม ให้เกิดการพัฒนา Los  เทียบเคียง TQF กับสากล  ลด กฎระเบียบ ให้ ม / ส ที่มี ศักยภาพความ พร้อมในการ ดูแลคุณภาพ และมาตรฐาน ตนเอง ???  เกิดเครือข่าย TQF ที่สมบูรณ์ ทำงานเชิงรุก ขั้นตรียมการ ระยะที่ 1 : จัดทำกรอบมาตรฐานฯ ระยะที่ 2 : เตรียมนำสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 3 : นำ TQF ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 4: ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตาม TQF ระยะที่ 5 : ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม TQF

5 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 2. ด้านความรู้ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) บางสาขาวิชาอาจเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาต้องการให้บัณฑิตของ สาขาวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรู้มากกว่าหรือพิเศษกว่า บัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้

6 โครงสร้างของระดับคุณวุฒิอุดมศึกษา

7 การขับเคลื่อน TQF สู่การปฏิบัติ

8 ความสำคัญของผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)

9 21 st century skills: Rethinking How Students Learn ที่มา : James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

10

11 การนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่ สากล การร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพยุโรป (European Union : EU) ( กรกฎาคม 2555) Tuning Education Structures for Internationali zation คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12 12 Tuning Educational structures for the Internalization (Sciences): SWU

13

14 การจัดทำมาตรฐานสาขา / สาขาวิชา ( มคอ.1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ พยาบาลศาสตร์ ( ตรีและ บัณฑิตศึกษา ) โล จิสติกส์ การ ท่องเที่ยวและการ โรงแรม วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ และ แพทย์แผนไทย ประยุกต์ ( ตรีและ บัณฑิตศึกษา ) กายภาพบำบัด ( ตรีและ บัณฑิตศึกษา ) จำนวน 16 สาขา ได้แก่อุตสาหกรรม เกษตร สัตว แพทยศาสตร์ การ บริหารการศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) รัฐ ประศาสนศาสตร์ ( ตรี - โท - เอก ) บริหารธุรกิจ ศิลปกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ทันต แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ เภสัช ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สังคมสงเคราะห์ ศาสตร์และ สวัสดิการสังคม นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ( ตรีและ บัณฑิตศึกษา ) ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การเกษตร ป่าไม้ และประมง ประวัติศาสตร์ การแพทย์แผน ไทย

15 15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษา :- มี Learning Outcomes ตามกำหนด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มั่นใจในความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการทำงาน สามารถ เคลื่อนย้าย (Mobility) ระหว่างสถาบันในประเทศ / ต่างประเทศได้ 2. คณาจารย์ : ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้ง ทางวิชาการ วิชาชีพ 3. ผู้ใช้บัณฑิต : มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา อย่างใกล้ชิด 4. สถาบันอุดมศึกษา : มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพ 5. ประเทศชาติ : - มีระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกัน ทุกระบบ - มีระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ สถานประกอบการ - มีขีดความสามารถในการพัฒนา ประเทศ แข่งขัน กับนานาชาติได้

16 ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ www.mua.go.th โทรศัพท์ : 02-610-5378-9 โทรสาร : 02-354-5530

17 ขอบคุณครับ Thank you for your Attention


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ ปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google