งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร (variable) ตัวแปร เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์เตรียมที่ใน หน่วยความจำไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไปประมวลผล การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรในภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร (variable) ตัวแปร เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์เตรียมที่ใน หน่วยความจำไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไปประมวลผล การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรในภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวแปร (variable) ตัวแปร เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์เตรียมที่ใน หน่วยความจำไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไปประมวลผล การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรในภาษา PHP จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย dollar ($) ตัวอักษรตัวแรกต้องไม่เป็นตัวเลข การใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกัน (case sensitive) ไม่ต้องประกาศและกำหนดแบบของข้อมูล (data type) อย่างเจาะจงเหมือนในภาษาซี หรือ ปาสคาล ตัวแปลภาษาจะจำแนกเองโดยอัตโนมัติว่า ตัวแปร ดังกล่าว ใช้ข้อมูลแบบใด ในช่วงเวลานั้นๆ

3 การกำหนดค่าให้ตัวแปร การกำหนดค่าให้กับตัวแปรจะใช้คำสั่งกำหนดค่า (AssigmentStatement) โดยใช้เครื่องหมาย = รูปแบบมีดังนี้ $ ชื่อตัวแปร = ค่าที่กำหนดให้ ; $mystring="Hello World!"; $myinteger=72; $myfloat=3.14; การแสดงค่าตัวแปรใช้คำสั่งแสดงผลเช่น echo, print

4 ตัวอย่าง php0201.php php0201.php

5 ชนิดข้อมูล เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปร boolean คือ ค่าจริง (true) หรือ เท็จ (false) interger คือ จำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ เลขฐานสิบ ฐานแปด และฐานสิบหก float, double คือ จำนวนจริงทั้งบวกและลบ ทั้งมี ทศนิยม และไม่มีทศนิยม string คือ ตัวอักษร ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย double quotes (““) array คือ ชุดของข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกัน object คือ การกำหนดให้ตัวแปรนั้นเก็บคุณสมบัติของ object ไว้ (attribute, method) โดยใช้คลาสเป็น ตัวกำหนด

6 การกำหนดค่าคงที่ (Constants) ในภาษา PHP มีการกำหนดสัญลักษณ์ให้เก็บค่าคงที่ เช่น อาจจะเป็นสตริงก์หรือตัวเลขก็ได้ กำหนดโดยใช้ คำสั่ง define() สัญลักษณ์ที่กำหนด โดยคำสั่ง define() จะเหมือนกันตัวแปรทั่วๆไป แต่ แตกต่างตรงที่ว่า เมื่อนิยามแล้วจะเปลี่ยนแปลงค่าอีก ไม่ได้ รูปแบบ define( ชื่อตัวแปร, ค่าที่กำหนดให้ )

7 ตัวอย่าง php0203.phpHell o php0203.php

8 ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวแปร gettype() ใช้ตรวจว่า ตัวแปรมีข้อมูลแบบใด ค่าที่ได้จาก ฟังก์ชันก็จะเป็น "integer""double" หรือ "string" เป็นต้น รูปแบบ gettype(var) settype() ใช้กำหนดชนิดให้กับตัวแปร รูปแบบ settype(var, type) isset() ใช้ตรวจสอบว่า ตัวแปรมีการกำหนดค่าหรือไม่ ถ้ามี จะส่งค่าคืนเป็นจริง รูปแบบ isset(var)

9 unset() ใช้คืนค่าของตัวแปรให้หน่วความจำ รูปแบบ unset(var) empty() ใช้ตรวจสอบว่า ตัวแปรเป็นค่าว่างหรือไม่ ถ้าเป็น คาว่างจะส่งค่าคืนเป็นจริง รูปแบบ empty(var)

10 ตัวดำเนินการ (Operators) คือสัญลักษณ์ที่จะสั่งให้ PHP ดำเนินการกับ ตัวเลขหรือข้อความ ตัวดำเนินการบางตัวจะ ดำเนินการกับตัวที่ถูกกระทำ (operand) เพียงตัว เดียว แต่บางตัวต้องมีตัวถูกกระทำสองตัว

11 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (ArithematicOperations) ใช้ดำเนินการกับค่าที่เป็นตัวเลข สัญลักษณ์ชื่อตัวอย่าง + บวก $a + $b - ลบ $a -$b * คูณ $a * $b / หาร $a / $b % หารเอาเฉพาะเศษ $a % $b

12 การเพิ่มหรือลดค่าของตัวเลขในตัวแปรทีละหนึ่ง ใช้เครื่องหมาย ++ และ -- เพื่อเพิ่มค่าทีละหนึ่งหรือลด ค่าทีละหนึ่ง ดังนี้ $x++ เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง ++$x เพิ่มค่าขึ้นอีกหนึ่ง $x-- ลดค่าลงอีกหนึ่ง --$x ลดค่าลงอีกหนึ่ง วางไว้ข้างหน้า จะเพิ่มหรือลดค่าตัวแปรก่อนแล้วจึงนำ ค่าในตัวแปรไปดำเนินการ วางไว้ข้างหลัง จะนำค่าในตัวแปรไปดำเนินการก่อน แล้วจึงนำตัวแปรไปเพิ่มหรือลด

13 ตัวดำเนินการ Bitwise เป็นตัวดำเนินการที่ใช้กระทำกับค่าข้อมูลใน ระดับบิตได้ โดยค่าของข้อมูลที่เก็บเป็น เลขฐานสิบจะเปลี่ยนมาเป็นเลขฐานสอง 2 ค่า คือจริงและเท็จ

14 ตัวดำเนินการ Bitwise สัญลักษณ์ชื่อ & BitwiseAnd | BitwiseOr ~BitwiseNot ^BitwiseXor << Shift left >> Shift right

15 ลำดับการทำงานของตัวดำเนินการ การบอกให้ทราบว่าเครื่องหมายนี้จะมีวิธีการคิด ไปทางขวาหรือทางซ้ายที่แตกต่างกัน เช่น 1+5*3 คำตอบที่ได้ต้องเป็น 16 ไม่ใช่ 18 ต้องคิดจากซ้าย ไปขวา เพราะ ("*") เป็น Operation ที่เหนือกว่า ("+") ดังนั้น เวลาที่เราจะคิดเราต้องดูก่อนว่าตัว ดำเนินการตัวใดมีลำดับชั้นของ Precedence ต่ำกว่า กัน เพราะเราจะคิดอันที่ต่ำกว่าก่อน

16 นิพจน์ (Expressions) คือค่าคงที่ หรือ ตัวแปร หรือการนำเอาค่าคงที่ หรือตัวแปร มาเชื่อมด้วยตัวดำเนินการ โครงสร้าง PHP เราจะต้อง define ให้นิพจน์เป็น "anything that has a value"


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร (variable) ตัวแปร เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์เตรียมที่ใน หน่วยความจำไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่นำไปประมวลผล การตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรในภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google