งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณงานบำรุงรักษาระบบโครงข่าย ประจำปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณงานบำรุงรักษาระบบโครงข่าย ประจำปีงบประมาณ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณงานบำรุงรักษาระบบโครงข่าย ประจำปีงบประมาณ พ
แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณงานบำรุงรักษาระบบโครงข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน

2 ระยะทาง(กม.)/ ประมาณงาน
กิจกรรม รหัส/สายทาง อำเภอ ระยะทาง(กม.)/ ประมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 1. บำรุงตามกำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาดยาง สเลอรรี่ชิล (ดำเนินการเอง) รวม 1.2 ฉาบผิวลาดยาง สเลอรรี่ชีล 1.3 เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต นน.3012 แยก ทล.101 (กม.ที่ ) - บ้านภูเพียง เวียงสา 1.760 4,584,800.00 นน.4004 แยก ทล.1091 (กม.ที่ ) - บ้านน้ำปั้ว เมือง, เวียงสา 1.800 5,256,000.00 3.560 9,840,800.00

3 ระยะทาง(กม.)/ ประมาณงาน
กิจกรรม รหัส/สายทาง อำเภอ ระยะทาง(กม.)/ ประมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 2. บำรุงพิเศษ 2.1 ซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (ดำเนินการเอง) รวม 2.2 ซ่อมสร้างผิวทาง เคพซีล 2.3 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต นน.3012 แยก ทล.101 (กม.ที่ )- บ้านภูเพียง เวียงสา 1.000 4,000,000.00 นน.3019 แยก ทล.101 (กม.ที่ )- บ้านเมืองจัง ภูเพียง 3.800 15,200,000.00 นน.4004 แยก ทล.1091 (กม.ที่ )- บ้านน้ำปั้ว เมือง, เวียงสา 0.662 2,648,000.00 นน.4013 แยก ทล.109 (กม.ที่ )- บ้านผาตูบ เมือง 1.295 5,180,000.00 6.757 27,028,000.00

4 ระยะทาง(กม.)/ประมาณงาน
กิจกรรม รหัส/สายทาง อำเภอ ระยะทาง(กม.)/ประมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำข้างทาง รางระบายน้ำย่านชุมชน รางระบายน้ำ คศล.แบบเปิด นน.4010 แยก ทล.1339 (กม.ที่ )-บ.ผามุง นาหมื่น 0.627 837,000.00 รางระบายน้ำ คศล.แบบปิด นน.3007 แยก ทล.101 (กม.ที่ )-บ.นาหนุน ท่าวังผา 0.400 1,779,000.00 รวม 1.027 2,616,000.00

5 ระยะทาง(กม.)/ประมาณงาน
กิจกรรม รหัส/สายทาง อำเภอ ระยะทาง(กม.)/ประมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 2.4.2 สะพานและท่อลอด ขยายความกว้างสะพาน ต่อความยาวสะพาน ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างท่อ ลอดกลม ก่อสร้างท่อลอดกลมเหลี่ยม ( Box) นน.4004 แยก ทล.1091(กม.ที่ 2+925) -บ.น้ำปั้ว เมือง, เวียงสา 0.020 1,455,000.00 รวม

6 ระยะทาง(กม.)/ประมาณงาน
กิจกรรม รหัส/สายทาง อำเภอ ระยะทาง(กม.)/ประมาณงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวม - 4. กิจกรรมบำรุงบูรณะทาง 4.1 บูรณะผิวทางลาดยาง 4.2 บูรณะผิวทางคอนกรีต 4.3 ขยายทางผิวทางลาดยาง 4.4 ขยายไหล่ทางคอนกรีต นน.4010 แยก ทล.1339 (กม.ที่ )-บ.ผามุง นาหมื่น 3.600 7,560,000.00 รวมทั้งสิ้น (กม.) 14.964 48,499,800.00


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณงานบำรุงรักษาระบบโครงข่าย ประจำปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google