งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง ) รวม 1.2 ฉาบผิว ลาดยาง สเลอรรี่ชีล รวม 1.3 เสริมผิว ลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต นน.3012 แยก ทล.101 ( กม. ที่ ) - บ้านภู เพียง เวียง สา ,584, นน.4004 แยก ทล.1091 ( กม. ที่ ) - บ้านน้ำปั้ว เมือง, เวียง สา ,256, รวม ,840,

3 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 2. บำรุงพิเศษ 2.1 ซ่อมสร้าง ผิวทางลูกรัง ( ดำเนินการเอง ) รวม 2.2 ซ่อมสร้าง ผิวทาง เคพซีล รวม 2.3 ซ่อมสร้าง ผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต นน.3012 แยก ทล.101 ( กม. ที่ )- บ้านภูเพียง เวียง สา ,000, นน.3019 แยก ทล.101 ( กม. ที่ )- บ้านเมืองจัง ภู เพียง ,200, นน.4004 แยก ทล.1091 ( กม. ที่ )- บ้านน้ำปั้ว เมือง, เวียง สา ,648, นน.4013 แยก ทล.109 ( กม. ที่ )- บ้านผาตูบ เมือง ,180, รวม ,028,

4 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประม าณ ( บาท ) หมา ย เหตุ 2.4 ปรับปรุง โครงสร้างราง ระบายน้ำ ระบบ ระบายน้ำข้างทาง ราง ระบายน้ำย่าน ชุมชน ราง ระบายน้ำ คศล. แบบเปิด นน.4010 แยก ทล.1339 ( กม. ที่ )- บ. ผามุง นา หมื่น , ราง ระบายน้ำ คศล. แบบปิด นน.3007 แยก ทล.101 ( กม. ที่ )- บ. นาหนุน ท่าวัง ผา ,779, รวม ,616,

5 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประม าณ ( บาท ) หมา ย เหตุ สะพาน และท่อลอด ขยาย ความกว้างสะพาน ต่อ ความยาวสะพาน ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างท่อ ลอดกลม ก่อสร้างท่อลอด กลมเหลี่ยม ( Box ) นน.4004 แยก ทล.1091( กม. ที่ 2+925) - บ. น้ำปั้ว เมือง, เวียง สา ,455, รวม ,455,

6 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หม าย เหตุ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวม - 4. กิจกรรมบำรุง บูรณะทาง 4.1 บูรณะผิวทาง ลาดยาง 4.2 บูรณะผิวทาง คอนกรีต 4.3 ขยายทางผิว ทางลาดยาง 4.4 ขยายไหล่ทาง คอนกรีต นน.4010 แยก ทล.1339 ( กม. ที่ )- บ. ผามุง นา หมื่น ,560, รวม ,560, รวมทั้งสิ้น ( กม.) ,499,


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google