งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง ) รวม 1.2 ฉาบผิว ลาดยาง สเลอรรี่ชีล รวม 1.3 เสริมผิว ลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต นน.3012 แยก ทล.101 ( กม. ที่ 229 + 325 ) - บ้านภู เพียง เวียง สา 1.760 4,584,80 0.00 นน.4004 แยก ทล.1091 ( กม. ที่ 2 + 925 ) - บ้านน้ำปั้ว เมือง, เวียง สา 1.800 5,256,00 0.00 รวม 3.5609,840,80 0.00

3 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 2. บำรุงพิเศษ 2.1 ซ่อมสร้าง ผิวทางลูกรัง ( ดำเนินการเอง ) รวม 2.2 ซ่อมสร้าง ผิวทาง เคพซีล รวม 2.3 ซ่อมสร้าง ผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต นน.3012 แยก ทล.101 ( กม. ที่ 229 + 325 )- บ้านภูเพียง เวียง สา 1.000 4,000,000.00 นน.3019 แยก ทล.101 ( กม. ที่ 372 + 525 )- บ้านเมืองจัง ภู เพียง 3.800 15,200,00 0.00 นน.4004 แยก ทล.1091 ( กม. ที่ 2 + 925 )- บ้านน้ำปั้ว เมือง, เวียง สา 0.662 2,648,000.00 นน.4013 แยก ทล.109 ( กม. ที่ 2 + 950 )- บ้านผาตูบ เมือง 1.295 5,180,000.00 รวม 6.75727,028,00 0.00

4 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประม าณ ( บาท ) หมา ย เหตุ 2.4 ปรับปรุง โครงสร้างราง ระบายน้ำ 2.4.1 ระบบ ระบายน้ำข้างทาง 2.4.1.1 ราง ระบายน้ำย่าน ชุมชน 2.4.1.2 ราง ระบายน้ำ คศล. แบบเปิด นน.4010 แยก ทล.1339 ( กม. ที่ 20+200)- บ. ผามุง นา หมื่น 0.627837,000. 00 2.4.1.3 ราง ระบายน้ำ คศล. แบบปิด นน.3007 แยก ทล.101 ( กม. ที่ 399+000)- บ. นาหนุน ท่าวัง ผา 0.4001,779,00 0.00 รวม 1.0272,616,00 0.00

5 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประม าณ ( บาท ) หมา ย เหตุ 2.4.2 สะพาน และท่อลอด 2.4.2.1 ขยาย ความกว้างสะพาน 2.4.2.2 ต่อ ความยาวสะพาน 2.4.2.3 ก่อสร้างสะพาน 2.4.2.4 ก่อสร้างท่อ ลอดกลม 2.4.2.5 ก่อสร้างท่อลอด กลมเหลี่ยม ( Box ) นน.4004 แยก ทล.1091( กม. ที่ 2+925) - บ. น้ำปั้ว เมือง, เวียง สา 0.020 1,455,00 0.00 รวม 0.020 1,455,00 0.00

6 กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หม าย เหตุ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวม - 4. กิจกรรมบำรุง บูรณะทาง 4.1 บูรณะผิวทาง ลาดยาง 4.2 บูรณะผิวทาง คอนกรีต 4.3 ขยายทางผิว ทางลาดยาง 4.4 ขยายไหล่ทาง คอนกรีต นน.4010 แยก ทล.1339 ( กม. ที่ 20+200)- บ. ผามุง นา หมื่น 3.600 7,560,000.00 รวม 3.600 7,560,000.00 รวมทั้งสิ้น ( กม.) 14.96448,499,80 0.00


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมรหัส / สายทาง อำเภ อ ระยะทาง ( กม.)/ ประมาณ งาน งบประมา ณ ( บาท ) หมาย เหตุ 1. บำรุงตาม กำหนดเวลา 1.1 ฉาบผิวลาด ยาง สเลอรรี่ชิล ( ดำเนินการเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google