งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Primary Information Approach

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Primary Information Approach"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Primary Information Approach
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง : บริหารภาษีจากข้อมูลทอดแรก

2 ความสำคัญของการศึกษา
หนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันค่าใช้จ่ายตามนโยบาย รัฐต้องเพิ่มรายได้ สร้างความสมดุลทางการเงินการคลัง 1 ภาษีสรรพากรมีสัดส่วนร้อยละ 68 ของภาษีจาก 3 หน่วยจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มมีสัดส่วนร้อยละ 29 ของภาษีจาก 3 หน่วยจัดเก็บ 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการแจ้งยอดขาย และชำระภาษีไม่ครบถ้วน 3

3 วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาด
ศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนำข้อมูลการขายสินค้าของผู้ประกอบการทอดแรกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร การจัดเก็บภาษีทุกประเภทของกรมสรรพากรเพิ่มขึ้นประมาณ 15% (170,000 ล้านบาท) เพิ่มช่องให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในรายงานภาษีขาย (TIN)

4 ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีโดยรวมของกรมสรรพากร จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อมูลการขายทอดแรก ระบบการแจ้งยอด ขายเพื่อเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม ระบบการ ตรวจสอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีโดยรวมของกรมสรรพากร จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ข้อเสนอเชิงนโยบาย

5 รายงานภาษีขาย (แบบใหม่)
เดือนภาษี ปี ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อสถานประกอบการ สำนักงานใหญ่ สาขาที่ ใบกำกับภาษี ชื่อผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี มูลค่าสินค้า หรือบริการ จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม วันเดือนปี เล่มที่/เลขที่ รวม

6 ยอดขายของทอดที่สอง (ผู้ขายส่ง)
Primary Information Approach : PIA ข้อมูลการขายทอดแรก (ผู้ผลิต ผู้นำเข้า) ยอดขายของทอดที่สอง (ผู้ขายส่ง) เสียภาษีครบถ้วน เสียภาษีครบถ้วน

7 RD

8

9 ผลการสำรวจความคิดเห็น
เห็นด้วย 30 คน = 88.20% ไม่เห็นด้วย 2คน = 5.90% ไม่มีความเห็น 2 คน = 5.90% รวม 34 คน = 100% การนำไปปฏิบัติ ภาษีจัดเก็บได้เพิ่ม เห็นว่ากรมสรรพากรจะจัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้น 15% เทียบกับปีก่อน

10 ผลสำเร็จของโครงการ ด้านการจัดเก็บภาษี
หน่วย : ล้านบาท ประเภทภาษี ร้อยละเพิ่มเทียบกับปีก่อน เม็ดเงินภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม % ,279 ภาษีเงินได้นิติบุคคล % ,693 ภาษีอื่นๆ (ประมาณ) % ,028 รวม % ,000

11 ผลสำเร็จของโครงการ ด้านการตรวจสอบภาษี ถูกต้องและครบถ้วนยิ่งขึ้น
งานเสร็จเร็วและปราศจาก การโต้แย้ง ถูกต้องและครบถ้วนยิ่งขึ้น ตรวจสอบเป็นปัจจุบัน ลดหนี้ภาษีค้างชำระ

12 ผลสำเร็จของโครงการ ด้านอื่นๆ สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
บุคลากรทำงานมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

13 DIAMOND MODEL Technology Complexity Novelty Pace Low Medium High
Super - High Assm System Array Pace Novelty Reg Fast / Com Time Crit Blitz Derive Platform Break Complexity

14 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มาตรการหลัก: แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ศึกษากฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ 2 ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เตรียมการประชาสัมพันธ์ และอบรมบุคลากร 4

15 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กำหนดมีมาตรการเสริม 1 ยกเว้นการตรวจสอบย้อนหลัง 2 ยกเว้นการสอบยัน ใบกำกับภาษีกับผู้ประกอบการทอดแรก 3 ให้หักค่าเสื่อมราคา อัตราพิเศษสำหรับการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 การเร่งรัดการคืนภาษีให้ผู้ประกอบการทอดแรก

16 ผลลัพธ์ : ค่านิยมกระทรวงการคลัง FIT
- Firm จัดเก็บภาษีได้เพิ่มอย่างยั่งยืน - Innovative ใช้นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดเก็บภาษี - Transparent สร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี โดยใช้ข้อมูลจริง F I T

17 นำเสนอโดย นบค. รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 5
นางสุพัตรา เปาอินทร์ กรมสรรพากร นางนุจรีย์ เด่นอริยะกูล กรมสรรพากร นางกัลชลี นิมมานเหมินท์ กรมสรรพากร นายเกียรติชัย กิตติพรไพบูลย์ กรมสรรพากร นางศิวพร วุฒิมานานนท์ กรมศุลกากร นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา กรมสรรพสามิต นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรมบัญชีกลาง นางสาวจุรีย์ วิสุทธิ กรมธนารักษ์ นายวิรัช นิยมแย้ม ธนาคารออมสิน นางสาววนิดา ตันประเสริฐ การนิคมอุตสาหกรรม

18 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Primary Information Approach

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google