งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนและ ประสบการณ์ในการ ก้าวสู่ความเป็น ผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยอดีต รมช. กค. ท่านสมหมาย ภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนและ ประสบการณ์ในการ ก้าวสู่ความเป็น ผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยอดีต รมช. กค. ท่านสมหมาย ภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนและ ประสบการณ์ในการ ก้าวสู่ความเป็น ผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยอดีต รมช. กค. ท่านสมหมาย ภาษี

2 บทเรียนและประสบการณ์ในการ ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ 1. รู้พื้นฐานและแก่นแท้ของคนไทยและประเทศ ไทย 2. สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป – สภาพสังคม – สภาพเศรษฐกิจ 3. บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 4. องค์กรกลางที่เพ้อฝันมีแต่หลักแต่ทำตัวให้ดี เพื่อชาติไม่ค่อยได้ 5. ประเทศชาติไม่ได้ถูกนำพาให้มีการสร้างความ แข็งแกร่งให้คนในชาติ

3 บทเรียนและประสบการณ์ในการ ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ ( ต่อ ) 6. การก้าวก่ายและล้วงลูกในการบริหารราชการ ของนักการเมืองทั้งกับข้าราชการประจำและ รัฐวิสาหกิจ ทำให้การบริหารรัฐกิจอ่อนแอใน ทุก ๆ ด้าน 7. การทำตัวเมื่อเป็นผู้น้อยและเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 8. ความแตกต่างในตำแหน่งข้าราชการระดับสูง กับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง 9. คติการบริหารงานของพระพุทธเจ้าหลวง

4 สิ่งที่ Boss ต้องมี พึงมี หรือ ฝึกฝนให้มี 1. ต้องรู้จักและเข้าใจองค์กร ( รู้จักเหมือนคนใน ครอบครัว ) 2. ต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร 3. ต้องมีความเป็น Leader ลูกน้องต้องให้ความ นับถือ ( ไม่ใช่กลัว ) 4. ต้องมีความอดทนและอดกลั้นสูง ( ไม่เป็นคน เจ้าอารมณ์ ) 5. ต้องรู้จักขจัด Paradigm ให้เหลือน้อยที่สุด 6. ต้องมีความเร็ว (Active) ไม่มีความอืด (Inert) 7. ต้องเป็นคนมีวาระ (Agenda) และรู้จักวาง ลำดับความสำคัญของงาน 8. ต้องรู้จัก Vertical, Horizontal, และ Depth ของงาน

5 สิ่งที่ Boss ต้องมี พึงมี หรือ ฝึกฝนให้มี ( ต่อ ) 9. ต้องรู้จักและเข้าใจคนร่วมงาน ทั้ง Boss เพื่อน ร่วมงานและลูกน้อง ( หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง ) 10. ต้องรู้จัก Effectiveness และ Efficiency 11. ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีความลำเอียง (Bias) 12. ต้องรู้เขารู้เรา เข้าใจความเหนื่อยของคนอื่น มี ความเป็นมนุษย์สูง 13. ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา มีความยืดหยุ่น (Flexible) แต่มีความเด็ดขาดอยู่ในตัว 14. ต้องรู้จัก Give and Take

6 สิ่งที่ Boss ต้องมี พึงมี หรือ ฝึกฝนให้มี ( ต่อ ) 15. ต้องรู้จัก + จดจำความผิดพลาด สามารถเปลี่ยน วิกฤติเป็นโอกาส และจดจำความดีและบุญคุณ ของคนอื่น 16. ต้องเป็นคนมีความเมตตาธรรม สัจธรรม และ คุณธรรมสูง อย่างสม่ำเสมอ

7 ขอบคุณครับ

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนและ ประสบการณ์ในการ ก้าวสู่ความเป็น ผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยอดีต รมช. กค. ท่านสมหมาย ภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google