งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง SPBB, OUTPUT, PART นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง SPBB, OUTPUT, PART นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง SPBB, OUTPUT, PART นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

2 2 ประวัติ วิทยากร ชื่อ - นามสกุลนาย สรวิชญ์ กนกวิจิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบ งบประมาณและการจัดการที่ 6 สถานที่ทำงาน สำนักพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สำนักงบประมาณ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนน พระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประวัติการศึกษา ๑. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง ๒. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ๓. Master of Public Administration (Public Policy : Evaluation Major) Roosevelt University ประเทศสหรัฐอเมริกา ๔. Cert. Budgeting for Public Work (Jica.) ประเทศญี่ปุ่น

3 3 ประวัติการอบรม / ดูงาน ๑. ระบบงบประมาณรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ของ ประเทศญี่ปุ่น ๒. การประมาณราคาค่าก่อสร้างงานภาครัฐ ของ ประเทศญี่ปุ่น ๓. การประเมินผลของรัฐบาลกลางประเทศ สหรัฐอเมริกา ๔. การใช้เครื่องมือประเมินผล PART ประเทศ สหรัฐอเมริกา ๕. การจัดการงบประมาณของประเทศ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ ประสบการณ์การทำงาน - สำนักประเมินผล ( ด้านการเกษตร การศึกษาและ ด้านความมั่นคง ) - สำนักมาตรฐานงบประมาณ ( ส่วนมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ) - สำนักกฎหมายและระเบียบ

4 4 การงานพิเศษ : 1. วิทยากรของสำนักงบประมาณ - วิทยากรบรรยาย วิชาการจัดการงบประมาณ หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหาร / เจ้าหน้าที่การเงิน กรมบัญชีกลาง - วิทยากรบรรยายวิชา การงบประมาณ หลักสูตร ผู้ กำกับการ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ - วิทยากรบรรยาย วิชาการจัดการงบประมาณ หลักสูตรอัยการจังหวัด - วิทยากรบรรยาย วิชา การจัดการงบประมาณและ การประเมินผลการ ดำเนินงาน หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง - วิทยากรบรรยายวิชาการงบประมาณ หลักสูตร นายทหารการเงิน กองบัญชาการทหาร สูงสุด - วิทยากรบรรยาย วิชาการงบประมาณ หลักสูตร นัก ปกครองชั้นสูง กระทรวงมหาดไทย - ฯลฯ

5 5 2. คณะทำงานที่สำคัญของสำนักงบประมาณ - คณะทำงานฝ่ายสำนักงบประมาณ จัดทำคู่มือ มาตรฐานการเงิน 7 ประการ : SPBB กับผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศออสเตรเลีย - คณะทำงานฝ่ายสำนักงบประมาณ พัฒนา เครื่องมือ PART กับคณะที่ ปรึกษาจาก ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา - คณะทำงานบริหารองค์ความรู้ (KM.) ของสำนัก งบประมาณ - ฯลฯ

6 6 3. อาจารย์พิเศษ - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา - อาจารย์พิเศษ วิชาสัมมนาการคลังและ งบประมาณ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ หัวข้อการประเมินผลภาครัฐ หลักสูตร MBA ( ภาคปกติ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2273 9522 โทรศัพท์มือถือ 081 345 4564 โทรสาร 0 2273 9523 E-mail:Soravitch@hotmail.com

7 7 ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Items Budgeting System) PPBS (Planning Programming Budgeting System) ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting System) ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting System) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System) OUTPUT-4/ART

8 8 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ (Stategic Performance Based Budgeting: SPBB ) เปลี่ยนจุดเน้นจาก การจัดการงบประมาณที่เน้นการ ควบคุมทรัพยากร (Input Oriented) ที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นการมุ่งเน้นผลการดำเนินงาน (Performance Based) ของ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงานที่ถ่ายภารกิจจากเป้าหมายยุทธศาสตร์ ระดับสูง โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จในทุกระดับ

9 9 แนวคิดของระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด คือ การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการและส่งผลให้ เกิดผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยใช้แผนกลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน (Cascade Performance Budgeting is good for High Performance Organization)

10 10 ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตัวชี้วัด

11 11 PRODUCT OUTPUT บริการ ที่เป็นรูปธรรม / รับรู้ได้ จัดทำ หรือ ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคคล / องค์กรภายนอกใช้ประโยชน์ หรือการตอบคำถามได้ว่า “ ได้รับอะไรจากการ ดำเนินงานของรัฐ” ( WHAT ? ) SERVICE ผลผลิต

12 12 ผลลัพธ์ ( Outcome ) Output Output Outcome

13 13 INPUT PROCESS INTERMEDIATE OUTPUT INTERMEDIATE OUTPUT (PROCESS ACTIVITY) FINAL OUTPUT FINAL OUTPUT PRODUCT SERVICE O UTPUT SPECIFICATION INTERNAL OUTPUT INTERNAL OUTPUT EXTERNAL OUTPUT EXTERNAL OUTPUT

14 14 ปริมาณ Quantity คุณภาพ Quality เวลา/สถานที่ Timeliness/Place ต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) Cost (Price) ปริมาณ Quantity คุณภาพ Quality เวลา/สถานที่ Timeliness/Place ต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) Cost (Price) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ Key Performance Indicators ตัวชี้วัดผลสำเร็จ Key Performance Indicators

15 15 นโยบายรัฐบาล แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน ความเชื่อมโยงและเส้นทางการแปลงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดสรรงบประมาณ สู่ผลผลิตภายใต้แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนการ ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย งบประมาณ แผนปฏิบัติ ราชการ 1 ปี งบประมาณ ประจำปี CASCADING BUDGETING แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และ MTEF เงินงบประมาณ กลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ประเทศ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง การให้บริการ ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมนำส่ง แผน งบประมา ณ IMPACT OUTCOMES OUTPUTS ACTIVITIES INPUT

16 16 สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการถ่าย ภารกิจ Output Profile ( โครงสร้างผลผลิต ) Encyclopedia of Activities ( พจนานุกรมของ กิจกรรม ) Activity Base Cost ( ต้นทุนกิจกรรมหลัก )

17 17 รูปแบบแสดง Output Profile เป้าหมาย หน่วยงาน ผลผลิต 1 ผลผลิต 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม หลัก ต้นทุนกิจกรรม หลัก กิจกรรม หลัก ต้นทุนกิจกรรม หลัก

18 18 Beyond Budgeting PART

19 19 PART Significant Measurement Applied Research Determining Congruence Decision Making Description Determining of Value

20 20 PART Concept Look Forward Look Backward

21 21 PART Objective 1.Goal Achievement (Efficiency/Effectiveness) 2.Delivery system link to output 3.Budget Management 4.Fine tuning

22 22 PART Perspective 1.Purpose and Design 2.Strategic Planning 3.Budget Performance Cascade 4.Management 5.Result

23 23 PART Preparation 7 Hurdles

24 24 1.TQM Concept 1.1 Cascade Performance 1.2 Budget and Activity Control 1.3 Strategic Planning 1.4 Customer Focus

25 25 2.Set up Performance Management 2.1 Systematic Approach 2.2 Value Chain ( Long/short Target ) 2.3 Accountability ( Q/Q/T/C )

26 26 3.Guilde Line For Performing 3.1 Follow Strategic Planning 3.2 Guilde Line for Sub Agency 3.3 Wholistic 3.4 Fine Tuning Performance ( Always )

27 27 4.Core Management Information And Data Collection 4.1 Strategic Information 4.2 Implementation Information 4.3 Monitoring And Evaluation Information

28 28 5.In House Evaluation System 5.1 Follow Up 5.2 Monitoring 5.3 Pre/ on-Going / Post Evaluation

29 29 6.Third Party Evaluation 6.1 Periodic Evaluation ( Mile Stone ) 6.2 End Fiscal year

30 30 7.Decision Making 7.1 Fine Tuning Performance 7.2 Re - Deployment

31 31 Evidence Proof Document Proof

32 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt 1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง SPBB, OUTPUT, PART นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google