งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force) ภายในโครงสร้างหนึ่งๆ เราจำเป็นต้องหาแรงภายในที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง เพื่อนำไปใช้หาขนาดหน้าตัดต่อไป ตัวอย่างโครงสร้างคาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force) ภายในโครงสร้างหนึ่งๆ เราจำเป็นต้องหาแรงภายในที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง เพื่อนำไปใช้หาขนาดหน้าตัดต่อไป ตัวอย่างโครงสร้างคาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force) ภายในโครงสร้างหนึ่งๆ เราจำเป็นต้องหาแรงภายในที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง เพื่อนำไปใช้หาขนาดหน้าตัดต่อไป ตัวอย่างโครงสร้างคาน แรงภายในโครงสร้างคาน : V (shear force, แรงเฉือน ) M (Bending moment, โมเนนต์ดัด ) N (Normal force, แรงตามแนวแกน ) 7.1 แรงภายใน โครงสร้าง

2 ตัวอย่างโครงสร้างชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกน แรงภายในโครงสร้าง : N (Normal force, แรงตามแนวแกน ) 1. เขียน FBD ของโครงสร้าง และใช้สมการสมดุลหาแรงปฎิกิริยา 2. ทำการตัดชิ้นส่วน ณ ตำแหน่งที่เราต้อง การหาแรงภายใน 3. ใช้สมการความสมดุลหาแรงภายใน ขั้นตอนการหาแรงภายในโครงสร้าง

3 7.2 สมการและแผนภาพของแรง เฉือนและโมเมนต์ดัด (Shear and Moment Equations and Diagrams) เราสามารถหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในตัวคานและตำแหน่งที่เกิด ซึ่งทำ ได้โดยใช้สมการและแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด A B w P x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 M

4 จุดที่ต้องพิจารณาในการแสดงแรงเฉือน และโมเมนต์ดัด 1) ปลายคาน 2) จุดรองรับ 3) จุดที่แรงเป็นจุด (concentrated point) กระทำ 4) จุดที่ couple moment กระทำ 5) จุดเริ่มต้นของ น้ำหนักแผ่กระจาย (distributed load) 6) จุดสิ้นสุดของ น้ำหนักแผ่กระจาย (distributed load) 7) จุดที่น้ำหนักแผ่กระจาย เปลี่ยนแปลงค่า สัญลักษณ์ V V V V Positive shear MM M M Positive moment

5 Ex 1. Draw the shear and moment diagrams for the beam 5 kN 2m2m 2m2m Ex 2. Draw the shear and moment diagrams for the beam 5m5m 3m3m A B 2 kN/m A B

6 7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงแผ่กระจาย แรง เฉือน และโมเมนต์ดัด สูตรจาก รศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์

7

8  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างแรงแผ่กระจาย แรง เฉือน และโมเมนต์ดัด slope ของ shear diagram ที่จุดใดๆ มีค่า = ค่าลบของแรง w ที่จุดนั้น slope ของ moment diagram ที่จุดใดๆ มีค่า = ค่าของแรงเฉือนที่จุดนั้น การเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนระหว่างจุดมีค่า = ค่าลบของพื้นที่ภายใต้แรง w ระหว่างจุดดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์ระหว่างจุดมีค่า = พื้นที่ภายใต้ shear diagram ระหว่างจุด ดังกล่าว เมื่อแรงกระทำเป็นจุดมีทิศทางพุ่งลง แล้ว shear diagram จะมีค่าลดลง = ค่าแรงดังกล่าว เมื่อโมเมนต์แรงคู่ควบมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้ว moment diagram จะมีค่าเพิ่มขึ้น = ค่าโมเมนต์แรงคู่ควบ

9 Ex 3. Draw the shear and moment diagrams for the beam 2 kN 2m2m 2m2m Ex 4. Draw the shear and moment diagrams for the beam 5m5m A 2 kN/m A B 3 kN 2 kN 2m2m 2m2m

10 Ex 5. Draw the shear and moment diagrams for the beam 2m2m 1m1m B 15 kN/m 8 kN 2m2m A 3m3m 20 kN-m


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force) ภายในโครงสร้างหนึ่งๆ เราจำเป็นต้องหาแรงภายในที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง เพื่อนำไปใช้หาขนาดหน้าตัดต่อไป ตัวอย่างโครงสร้างคาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google