งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการที่นำเสนอ โครงการยกระดับหมู่บ้าน / ชุมชน แบบ มีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการที่นำเสนอ โครงการยกระดับหมู่บ้าน / ชุมชน แบบ มีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการที่นำเสนอ โครงการยกระดับหมู่บ้าน / ชุมชน แบบ มีส่วนร่วม

2 1. บอกความเป็นมาของทีมงาน

3 2. สภาพปัญหาที่ได้ศึกษาของชุมชน

4 3. นำเสนอกระบวนการทางวิชาที่จะไปแก้ไข ปัญหาให้กับชุมชุน บอกความยั่งยืนในการพัฒนาแบบต่อเนื่อง บอกความมีส่วนร่วมทั้งด้านวิชาการ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

5 4. แสดงแผนการดำเนินงานที่บอกผลผลิตตามห้วง เวลา (Checking Point) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ

6 5. ผลที่สัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ (Future income) เช่น จำนวนคน จำนวนเงิน คุณค่าที่ เกิดขึ้นหรือความสุข อื่นๆ

7 6. แสดงออกถึงวิธีการวัดผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรม ( ก่อนทำและหลังทำ )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการที่นำเสนอ โครงการยกระดับหมู่บ้าน / ชุมชน แบบ มีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google