งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประมวลผลกลาง CPU. โครงสร้างหลักของระบบ คอมพิวเตอร์ RD WR Control bus RDI/OWRI/O CPU ROMRAMInputOutput Address bus Data bus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประมวลผลกลาง CPU. โครงสร้างหลักของระบบ คอมพิวเตอร์ RD WR Control bus RDI/OWRI/O CPU ROMRAMInputOutput Address bus Data bus."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยประมวลผลกลาง CPU

2 โครงสร้างหลักของระบบ คอมพิวเตอร์ RD WR Control bus RDI/OWRI/O CPU ROMRAMInputOutput Address bus Data bus

3 โครงสร้างพื้นฐานของซีพียู Timing and Control unit Register Clock Reset MER MEW IOR IOW Instruction decode Status register ALU accumulator Instruction reg Program Counter (PC) Address reg A0 A15 D0 D7

4 ชนิดของคำสั่งที่ใช้กับซีพียู Instruction Transfer data instruction Arithmetic and Logic instruction Branch and control instruction Internal data External data คณิตศาสตร์ Logic การหมุน / เลื่อนข้อมูล Jump Subroutine conditional unconditional conditional unconditional

5 ตัวอย่างคำสั่ง AT89c51PIC18F458

6 ขั้นตอนในการประมวลผลของซีพียู เริ่มต้น เพิ่มค่า program counter ขึ้น 1 และเฟตซ์ค่าโอเปอแรนด์ เพิ่มค่า program counter ขึ้น 1 ปฏิบัติตามคำสั่ง เฟตซ์ไบต์คำสั่ง จากหน่วยความจำ ถอดรหัสไบต์คำสั่ง คำสั่งชนิด 1 ไบต์ เพิ่มค่า program counter ขึ้น 1 และเฟตซ์ค่าโอเปอแรนด์ Fetch cycle execute cycle Yes เพิ่มค่า program counter ขึ้น 1 และเฟตซ์ค่าโอเปอแรนด์ Yes คำสั่งชนิด 2 ไบต์ No

7 การประยุกต์ใช้ซีพียู ( ตัวอย่างการควบคุม หลอดไฟ ) CPU อุปกรณ์ เอาต์พุต #E002H Memory Address bus Data bus MEMR IOR IOW อุปกรณ์ อินพุต #E001H

8 Flowchart เริ่มต้น อ่านข้อมูลจาก อุปกรณ์อินพุต #E001H 1’s complement ข้อมูลที่อ่านเข้ามาได้ ส่งข้อมูลออก อุปกรณ์เอาต์พุต #E002H

9 Program Address Hex 90 E0 01 E0 F4 90 E0 02 F Mnemonic code MOV DPTR,#0E001H MOVX CPL A MOV DPTR,#0E002H LJMP 0000H

10 คำสั่งในหน่วยความจำ Address Data bit Data D7D6D5D4D3D2D1D E E F E F A B

11 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 1 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder MEMR Program Counter Address bus 0000 Data bus 90 Instruction Register Control Bus 01 90

12 การอ่านข้อมูล Operand คำสั่งที่ 1 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder MEMR Program Counter Address bus 0001 Data bus E0 01 Instruction Register 00 Data Register Control Bus E

13 การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 1 ( MOV DPTR,#E001H ) AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder Program Counter Address bus Data bus Instruction Register Control Bus 00 Data Pointer Register E001 Data Register E001

14 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 2 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder MEMR Program Counter Address bus 0003 Data bus E0 Instruction Register Control Bus Data Pointer Register E001 Data Register E001E0

15 การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 2 ( MOVX ) Control Unit Instruction Decoder E IOR Program Counter Address bus E001 Data bus 5AH Instruction Register E001 Data Pointer Register E001 Data Register Control Bus อุปกรณ์ อินพุต #E001H Accumulator 5A

16 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 3 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder E MEMR Program Counter Address bus 0004 Data bus F4 Instruction Register E001 Data Pointer Register E001 Data Register Control Bus 5A Accumulator F40005

17 การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 3 ( CPL A ) AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder F Program Counter Address bus Data bus Instruction Register Control Bus 5A Accumulator ALU

18 การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 3 ( CPL A ) AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder F Program Counter Address bus Data bus Instruction Register Control Bus 5A Accumulator ALU A5

19 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 4 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder F MEMR Program Counter Address bus 0005 Data bus 90 Instruction Register E001 Data Pointer Register E001 Data Register Control Bus A5 Accumulator

20 การอ่านข้อมูล Operand คำสั่งที่ 4 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder MEMR Program Counter Address bus 0006 Data bus E0 02 Instruction Register E001 Data Register Control Bus A5 Accumulator E002

21 การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 4 ( MOV DPTR,#E002H ) AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder Program Counter Address bus Data bus Instruction Register E001 Data Pointer Register E002 Data Register Control Bus A5 Accumulator E

22 90 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 5 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder F MEMR Program Counter Address bus 0008 Data bus F0 Instruction Register E002 Data Register Control Bus E002 Data Pointer Register A5 Accumulator

23 การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 5 ( MOV ) Control Unit Instruction Decoder F IOW Program Counter Address bus E002 Data bus A5 Instruction Register E002 Data Register Control Bus E002 Data Pointer Register A5 Accumulator อุปกรณ์ เอาต์พุต #E002H 0009

24 F0 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 6 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder MEMR Program Counter Address bus 0009 Data bus 20 Instruction Register E002 Data Register Control Bus E002 Data Pointer Register A5 Accumulator 000A

25 E002 การอ่านข้อมูล Operand คำสั่งที่ 6 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder A MEMR Program Counter Address bus 000A Data bus 0000 Instruction Register 00 Data Register Control Bus E002 Data Pointer Register A5 Accumulator

26 000A การปฏิบัติตาม คำสั่งที่ 6 ( LJMP 0000H ) AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder Program Counter Address bus Data bus Instruction Register 00 Data Register Control Bus E002 Data Pointer Register A5 Accumulator

27 การอ่านและตรวจสอบข้อมูล คำสั่งที่ 1 AddressData E E0 0004F E F A00 000B00 Control Unit Instruction Decoder Program Counter Address bus Data bus Instruction Register Control Bus 00 Data Register E002 Data Pointer Register A5 Accumulator


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประมวลผลกลาง CPU. โครงสร้างหลักของระบบ คอมพิวเตอร์ RD WR Control bus RDI/OWRI/O CPU ROMRAMInputOutput Address bus Data bus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google