งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP Connect Database. การเปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql mysql_connect(Servername,Username,Password); Servername ชื่อ Server หรือ IP Address Username.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP Connect Database. การเปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql mysql_connect(Servername,Username,Password); Servername ชื่อ Server หรือ IP Address Username."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP Connect Database

2 การเปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql mysql_connect(Servername,Username,Password); Servername ชื่อ Server หรือ IP Address Username ชื่อบัญชี Password รหัสผ่าน

3 ตัวอย่าง $host = “localhost”; $user = “root”; $pass = “123456”; $con = mysql_connect($host,$user,$pass); if(!$con) die(“ ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล ได้ ”);

4 การเลือกฐานข้อมูลใช้งาน mysql_select_db(DataBaseName, Connection); DataBaseName ชื่อฐานข้อมูล Connection ตัวแปรใช้สำหรับรับค่า Connection

5 ตัวอย่าง mysql_select_db(DataBaseName, Connection); $dbname = “test”; mysql_select_db($dbname,$con) or die(“ ไม่สามารถเลือกใช้งาน ”.$dbname. “ ได้ ”);

6 การปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql mysql_close(Connection); Connection ตัวแปรที่เก็บค่า Connection ไว้ ตัวอย่าง mysql_close($con);

7 PHP Add/ Edit / Delete / Search Data From Database

8 SQL Create Select Insert Update Delete

9 Function mysql_query(SQLCode,Connection);Query ข้อมูล mysql_fetch_array(Data); ดึงข้อมูลออกมาใน รูปแบบ Array mysql_num_rows(Data); นับจำนวนสมาชิก mysql_error(Connection); แสดงข้อผิดพลาด mysql_close(Connection); ปิดการติดต่อ ฐานข้อมูล

10 mysql_query(); mysql_query(SQLCode,Connection); $sql = “select * from Province”; $result = mysql_query($sql,$con);

11 Select Data $con = mysql_connect(“localhost”, “root”, “1234”); if(!$con) die(“ ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ ”); mysql_select_db(“Customer”, $con); $sql = “select * from customer”; $result = mysql_query($sql,$con); while($rs=mysql_fetch_array($result)){ echo $rs["customer_name"]. “ ”; } mysql_close($con);

12 insert if(isset($_POST[“custname”])){ $customer_name = $_POST[“custname”]; $sql=“insert into customer(customer_name) value(‘“.$customer_name.”’)”; mysql_query($sql,$con) or die(“ ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ ”.mysql_error()); }

13 update if(isset($_GET[“id”]) && isset($_POST[“custname”])){ $customer_name = $_POST[“custname”]; $sql=“update customer set customer_name=‘“.$customer_name.”’ where customer_id = ‘“.$_GET[“id”].”’”; mysql_query($sql,$con) or die(“ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ”.mysql_error()); }

14 Delete if(isset($_GET[“id”])){ $sql=“delete from customer where customer_id = ‘“.$_GET[“id”].”’”; mysql_query($sql,$con) or die(“ ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ”.mysql_error()); }


ดาวน์โหลด ppt PHP Connect Database. การเปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql mysql_connect(Servername,Username,Password); Servername ชื่อ Server หรือ IP Address Username.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google