งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML. HTML (HyperText Markup Language) HTML คือภาษาที่ใช้อธิบายหน้าตาของเว็บ เพจ คำสั่งในภาษา HTML เรียกว่า แท็ก (Tag) แท็ก ใช้สั่งให้เว็บเบราเซอร์แสดงผลส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML. HTML (HyperText Markup Language) HTML คือภาษาที่ใช้อธิบายหน้าตาของเว็บ เพจ คำสั่งในภาษา HTML เรียกว่า แท็ก (Tag) แท็ก ใช้สั่งให้เว็บเบราเซอร์แสดงผลส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML

2 HTML (HyperText Markup Language) HTML คือภาษาที่ใช้อธิบายหน้าตาของเว็บ เพจ คำสั่งในภาษา HTML เรียกว่า แท็ก (Tag) แท็ก ใช้สั่งให้เว็บเบราเซอร์แสดงผลส่วน ต่างๆ ในเว็บเพจ ตามความหมายของแท็ก นั้นๆ แท็ก (Tag) บางแท็ก จะใช้เป็นคู่ คือ ประกอบด้วยแท็กเปิด กับแท็กปิด โดยจะใส่ ข้อความที่ต้องการไว้ระหว่างแท็กเปิดกับ แท็กปิด บางแท็กใช้งานเดี่ยวๆ เช่น แท็กที่ใช้แสดง รูปภาพ และแท็กที่ใช้แสดงเส้นคั่นเป็นต้น World Wide Web Consortium: W3C

3 โครงสร้างของภาษา HTML ประกอบด้วยส่วน สำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ส่วนกำหนดว่าเป็นไฟล์ HTML 2. ส่วนกำหนดหัวเรื่องและรายละเอียด เกี่ยวกับผู้เขียน ข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ 3. ส่วนเนื้อหาของเว็บเพจ ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ และรูปภาพ หรือไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

4 …..... ส่วนกำหนดไฟล์ HTML ส่วนกำหนดหัวเรื่อง และ รายละเอียดอื่นๆ ส่วนเนื้อหาของ เว็บเพจ

5 คำสั่ง หรือ แท็ก (Tag) Content Comment

6 ตัวอย่าง ของ Tag คู่ ตัวอย่าง ของ Tag เดี่ยว

7 HTML ELEMENT

8 Attributes - bgcolor= " สี “ - text= " สี “ - background= "url" - bgproperties= "fixed" - topmargin="number“ - leftmargin="number"

9 สี (Color) – ชื่อสี – รหัสค่าสี ประกอบด้วย เลขฐานสิบหก 2 ตัว 3 ชุด RR GG BB Black#000000 Red#FF0000 Green#00FF00 Blue#0000FF Yellow#FFFF00 Aqua#00FFFF Fuchsia#FF00FF Silver#C0C0C0 White#FFFFFF

10 สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ©© ® ® ™ ™ "" && << >>

11 HTML Tag แท็กเดี่ยว การขึ้นบรรทัดใหม่ เส้นตรงแนวนอน Attributes width = “ ความยาว ” size = “ ขนาดเส้น ” align = “ ตำแหน่ง ” color = “ สี ”

12 ไฟล์ประเภทรูปภาพ เช่น jpg, gif, png Attributes src = “ แหล่งของรูปภาพ ” border = “ เส้นขอบ ” width = “ ความกว้าง ” px(pixel) หรือ % height = “ ความสูง ” alt = “ คำอธิบายรูปภาพ ” vspace = “ ระยะห่างระหว่างรูปกับข้อความ ใน แนวตั้ง ” hspace = “ ระยะห่างระหว่างรูปกับข้อความ ใน แนวนอน ” align = “ ” top middle bottom

13 แท็กคู่ Bold ตัวอักษรหนา Italic ตัวอักษรเอียง Underline ตัวอักษรขีดเส้นใต้ Subscript ตัวห้อย Superscript ตัวยก Strike Through ขีดเส้นทับตัวอักษร

14 Ordered List แสดงรายการแบบเรียงลำดับ type = “A” type = “a” type = “I” type = “i” start = “” กำหนดข้อเริ่มต้น Unordered List แสดงรายการแบบไม่ เรียงลำดับ type = “disc” type = “circle”  type = “square” List Item รายการย่อย

15 กำหนดลิงค์ (Link) href = “ ” name = “ ” target = “ ” - "_blank" เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser ใหม่ - "_self" เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser เดิม และ Frame เดิม - "_parent" เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser เดิม - "_top" เปิดหน้าเว็บเพจในหน้าต่าง Browser เดิม แบบเต็มหน้า และยกเลิก Frame ทั้งหมด - จะใส่เป็นชื่อหน้าต่างที่เรากำหนด

16 การกำหนดสีให้ลิงค์ กำหนดสีให้ลิงค์ใน tag โดยใช้ attribute –link ( สีของลิงค์ที่ยังไม่เคยคลิก ) –alink ( สีของลิงค์ขณะคลิก ) –vlink ( สีของลิงค์ที่เคยคลิกแล้ว )

17 กำหนดให้อยู่กึ่งกลาง ใช้แบ่งรูปแบบการแสดงผล ใช้เหมือนกับ div นิยมใช้กับ ข้อความสั้นๆ แสดงข้อความภายในเหมือนกับที่ แสดงใน Text Editor

18 Attributes face = “ ” ชนิดตัวอักษร size = “ ” ขนาดตัวอักษร -7 ถึง 7 color = “ ” สีตัวอักษร ตัวอักษรวิ่ง แสดงข้อความให้ ตัวอักษรเล็กลง แสดงข้อความให้ ตัวอักษรใหญ่ขึ้น - หัวข้อ

19 แท็กตาราง กำหนดการสร้างตาราง (Table) - align = "left" | "center" | "right" จัดตำแหน่งของ ตาราง - border = "number" กำหนดความหนาของ เส้นขอบตาราง - bordercolor = " สี " สีของเส้นขอบ - width="number" กำหนดความกว้างให้ ตาราง - bgcolor = " สี " กำหนดสี background - cellspacing = "number" กำหนด ช่องว่างภายใน cell - cellpadding = "number" กำหนดระยะห่าง ระหว่าง cell

20 แสดงชื่อ ตาราง หัวข้อในตาราง (Table Heading) กำหนดแถวในตาราง (Table Row) - align="left" | "center" | "right" - valign= "top" | "middle" | "bottom" | "baseline" - bgcolor =" สี "

21 แสดงข้อมูลในตาราง (Table Data) - align = "left" | "center" | "right" - valign = "top" | "middle" | "bottom" | "baseline“ - width = “ ความกว้างของคอลัมน์ ” - height = “ ความสูงของแถว ” - colspan = “number” - rowspan = “number” - bgcolor = “ สี ”

22 การสร้างตาราง

23 แท็กฟอร์ม - name = “ ชื่อของ Form” - method = “get | post” เป็นรูปแบบของวิธีในการส่งข้อมูล มี 2 รูปแบบ get เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลขนาดจำกัดจาก Server ไม่เกิน 256 ตัวอักษร post เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลไม่จำกัดจาก Server - action="URL" - target="_blank | _self | _parent"

24 - cols - rows - wrap 1. off ( เป็นค่า default ) 2. physical หรือ soft 3. virtual หรือ hard

25

26 text - size = "number" - maxlength = "number" - disabled - readonly radio - value - checked checkbox - value - checked

27 Input Type=‘text’

28 ( ต่อ ) password file hidden submit reset image button

29 - size - multiple - value - selected จัดกลุ่มให้กับช่องรับ ข้อมูล กำหนดชื่อกลุ่ม Chiang Mai Lamphang Lamphun

30

31 แท็กเฟรม - noresize - frameborder = “yes | no” - marginheight = “number” - marginwidth = “number” - scrolling = “yes | no | auto” - cols - rows - name - src - width - height

32 แท็กไอเฟรม - name - src - width - height


ดาวน์โหลด ppt HTML. HTML (HyperText Markup Language) HTML คือภาษาที่ใช้อธิบายหน้าตาของเว็บ เพจ คำสั่งในภาษา HTML เรียกว่า แท็ก (Tag) แท็ก ใช้สั่งให้เว็บเบราเซอร์แสดงผลส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google