งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต

2 คำอธิบายรายวิชา อภิปรายและนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษา เกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กรต่างๆ

3 หัวข้อที่ต้องทำ จัดทำโครงการใหญ่ 1 โครงการโดยเชิญ วิทยากรมาพูดโดยให้นักศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ (100 คะแนน ) กลุ่มเป้าหมาย (100 คน ) นักศึกษา CIS ทุกชั้นปี นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สนใจ บุคคลภายนอก งบประมาณ สาขามีให้ XX บาท Sponsor … + ออกกันเอง

4 โครงการใหญ่ หัวข้อที่จัด ( อาจเป็น trend ในปัจจุบันหรือเรื่องที่ นศ. สนใจเป็นพิเศษ ) – Could Computing – Mobile & Social Communication – SaaS – Business Intelligence – Visualization และ อื่นๆๆๆๆๆ ที่สนใจ การแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่ม – ประสานงานกลาง – อาคารสถานที่ – ธุรการ – ปฏิคม – จัดเลี้ยง ( อาหารว่าง + กลางวัน )

5 ประสานงานกลาง ควบคุมและประสานงานกับทุกฝ่าย ประสานงานกับอาจารย์ วางแผนงาน จัดการประชุม เชิญวิทยากร หาของที่ระลึกให้วิทยากร เสนอผลงานหลังจากงานเสร็จ

6 อาคารสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยเรื่องของสถานที่ ติดต่อขอสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน ดูแลเรื่องเครื่องเสียงในงาน ทำป้ายที่จอดรถวิทยากร

7 ธุรการ จัดการงานเอกสารทั้งหมด จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในการสัมมนาทั้งหมด ออกหนังสือเชิญวิทยากร เอกสารรับลงทะเบียน พิมพ์วุฒิบัตร แบบสอบถามเพื่อประเมินผลหลังจากจบการ สัมมนา จัดทำรายงานสรุปการสัมมนา (3 ชุดเข้าเล่ม อย่างดี )

8 ปฏิคม ต้อนรับแขกที่มางาน พิธีกรในงาน เชิญแขก รับลงทะเบียน แจกและเก็บแบบประเมินผล ถ่ายรูป

9 จัดเลี้ยง ดูแลเรื่องอาหารว่าง จัดการเรื่องอาหารว่าง จัดการเรื่องอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร จัดเก็บขยะในงาน

10 วันที่งาน 1 พฤศจิกายน 2554- เปิดเทอม อาจารย์นำเสนอวิชา สัมมนา 8 และ 15 พฤศจิกายน 2554- อบรมหัวข้อการจัดสัมมนาจาก อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 6 ธันวาคม 2554- รายงานการประชุมครั้งที่ 1 - แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน - หัวข้อที่จะจัดสัมมนา 27 ธันวาคม 2554- รายงานการประชุมครั้งที่ 2 - นำเสนอแผนงานต่อที่ประชุม อาจารย์ ( พร้อมกันทั้ง 4 แขนง ) 10 มกราคม 2555- รายงานการประชุมครั้งที่ 3 24 มกราคม 2555- นัดประชุมสรุปแผนงานเพื่อ ดำเนินการจัดสัมมนา 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2555 ( ภายใน อาทิตย์นี้ ) จัดสัมมนา ( นักศึกษาทุกคนต้องเข้า ร่วม ) ห้ามขาด 21 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษาทุกคนเข้าฟังสรุปผลการ สัมมนาโดยทีมประสานงานกลาง ห้ามขาด

11 Task พ. ย. 54 ธ. ค. 54 ม. ค. 55 ก. พ. 55 รายงานการ ประชุมครั้ง ที่ 1 รายงานการ ประชุมครั้ง ที่ 2 รายงานการ ประชุมครั้ง ที่ 3 นัดประชุม สรุป แผนงาน เพื่อ ดำเนินการ จัดสัมมนา จัดสัมมนา 21 กุมภาพันธ์ 2555


ดาวน์โหลด ppt วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google