งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System
รหัส 3 หน่วยกิต

2 คำอธิบายรายวิชา อภิปรายและนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กรต่างๆ

3 หัวข้อที่ต้องทำ จัดทำโครงการใหญ่ 1 โครงการโดยเชิญวิทยากรมาพูดโดยให้นักศึกษาแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ (100 คะแนน) กลุ่มเป้าหมาย (100 คน) นักศึกษา CIS ทุกชั้นปี นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สนใจ บุคคลภายนอก งบประมาณ สาขามีให้ XX บาท Sponsor … + ออกกันเอง

4 โครงการใหญ่ หัวข้อที่จัด (อาจเป็น trend ในปัจจุบันหรือเรื่องที่ นศ. สนใจเป็นพิเศษ) Could Computing Mobile & Social Communication SaaS Business Intelligence Visualization และ อื่นๆๆๆๆๆ ที่สนใจ การแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่ม ประสานงานกลาง อาคารสถานที่ ธุรการ ปฏิคม จัดเลี้ยง (อาหารว่าง + กลางวัน)

5 ประสานงานกลาง ควบคุมและประสานงานกับทุกฝ่าย ประสานงานกับอาจารย์
วางแผนงาน จัดการประชุม เชิญวิทยากร หาของที่ระลึกให้วิทยากร เสนอผลงานหลังจากงานเสร็จ

6 อาคารสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยเรื่องของสถานที่
ติดต่อขอสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน ดูแลเรื่องเครื่องเสียงในงาน ทำป้ายที่จอดรถวิทยากร

7 ธุรการ จัดการงานเอกสารทั้งหมด จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในการสัมมนาทั้งหมด
ออกหนังสือเชิญวิทยากร เอกสารรับลงทะเบียน พิมพ์วุฒิบัตร แบบสอบถามเพื่อประเมินผลหลังจากจบการสัมมนา จัดทำรายงานสรุปการสัมมนา (3 ชุดเข้าเล่มอย่างดี)

8 ปฏิคม ต้อนรับแขกที่มางาน พิธีกรในงาน เชิญแขก รับลงทะเบียน
แจกและเก็บแบบประเมินผล ถ่ายรูป

9 จัดเลี้ยง ดูแลเรื่องอาหารว่าง จัดการเรื่องอาหารว่าง
จัดการเรื่องอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร จัดเก็บขยะในงาน

10 วันที่ งาน 1 พฤศจิกายน 2554 - เปิดเทอม อาจารย์นำเสนอวิชาสัมมนา 8 และ 15 พฤศจิกายน 2554 - อบรมหัวข้อการจัดสัมมนาจากอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 6 ธันวาคม 2554 - รายงานการประชุมครั้งที่ 1 - แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน - หัวข้อที่จะจัดสัมมนา 27 ธันวาคม 2554 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 นำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมอาจารย์(พร้อมกันทั้ง 4 แขนง) 10 มกราคม 2555 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 24 มกราคม 2555 นัดประชุมสรุปแผนงานเพื่อดำเนินการจัดสัมมนา 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2555 (ภายในอาทิตย์นี้) จัดสัมมนา(นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม) ห้ามขาด 21 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษาทุกคนเข้าฟังสรุปผลการสัมมนาโดยทีมประสานงานกลาง ห้ามขาด

11 Task พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 นัดประชุมสรุปแผนงานเพื่อดำเนินการจัดสัมมนา จัดสัมมนา 21 กุมภาพันธ์ 2555


ดาวน์โหลด ppt วิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Information System รหัส 12032202 3 หน่วยกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google