งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแชร์ไฟล์ (Sharing File)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแชร์ไฟล์ (Sharing File)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแชร์ไฟล์ (Sharing File)
ภายในสำนักงาน

2 ¡ÒÃáªÃìä¿Åì (Sharing File)
à»ç¹¡ÒÃãËé¼ÙéÍ×è¹ãªé§Ò¹ä¿Åì¨Ò¡à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¢Í§àÃÒ â´Â¼èÒ¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà¤Ã×èͧÍ×è¹æ ã¹à¤Ã×Í ¢èÒÂà´ÕÂǡѹ

3 »ÃÐ⪹ì¢Í§ ¡ÒÃáªÃìä¿Åì
1. ปÃÐËÂÑ´àÇÅÒ㹡Òâ͢éÍÁÙŵèÒ§æ¨Ò¡à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹ 2.ªèÇÂÅ´»Ñ­ËÒ¡ÒõԴäÇÃÑʨҡ Flash Drive 㹡Òà copy ¢éÍÁÙŨҡà¤Ã×èͧ 3.ªèÇÂãËé copy ä¿Åì§Ò¹·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨Ð copy ãÊèá¼è¹´ÔÊ¡ì »

4 ¢éͤÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃáªÃìä¿Åì
¤Ç÷íÒ¡Òà Sharing ã¹àÇÅÒà·èÒ·Õè¨íÒà»ç¹à·èÒ¹Ñé¹ äÁè¤Çà Share äÇéµÅÍ´àÇÅÒ äÁè¤Çà Share ·Ñé§ä´Ã¿ì ¤ÇÃáªÃì੾ÒÐâ¿Åà´ÍÃì·Õèµéͧ¡Òà áªÃìä¿ÅìäÇé à·èÒ¹Ñéน

5 ¢éͤÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃáªÃìä¿Åì
3. ¡ÒÃáªÃìẺ Read Only ¼ÙéÍ×è¹ÊÒÁÒö·Õè¨Ðà»Ô´ÍèÒน หรือ copy ä¿Åì¨Ò¡à¤Ã×èͧ·ÕèáªÃìäÇé ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇ äÁèÊÒÁÒö·íÒ¡ÒÃá¡éä¢ ËÃ×Í Åºä´é 4. ¶éÒáªÃìä¿ÅìäÁè¶Ù¡ ÇÔ¸Õ à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹ËÃ×ͺؤ¤ÅÍ×è¹æÊÒÁÒöá¡éä¢ ËÃ×Íź ä¿Åì·Ôé§äด้

6 ¢Ñ鹵͹¡ÒÃáªÃìä¿Åìà¾×èÍãªé㹡Òô֧ä¿Åì¢éÍÁÙÅä»ãªé¡Ñºà¤Ã×èͧÍ×è¹
ไปที่ Network and Sharing Center (Start > Control panel > Network and Sharing Center) 2. เลือก Change Advanced sharing settings

7 3.Network discovery เลือกเป็น Turn on network discovery เพื่อให้เครื่องอื่น ๆ มองเห็น

8 4.File and printer sharing เลือกเป็น Turn on file and printer sharing อันนี้คือเปิดให้ share file ได้

9 5. Public folder sharing เลือกเป็น Turn on sharing so anyone with network access can read and .. ข้อนี้คือให้ใครก็ตามใน network สามารถดึงไฟล์ที่เรา share ไว้ไปใช้งานได้

10 6.Password protected sharing เลือกเป็น Turn off password protected sharing ข้อนี้คือไม่ต้องถาม password เวลาใครจะมาดึงไฟล์ที่เรา share ไว้

11 ขั้นตอนการเลือกโฟเดอร์เพื่อแชร์ไฟล์
1. คลิกขวา folder ที่ต้องการ แล้วเลือก Share With > Specific People

12 2. ที่ drop down ข้างบนเลือก Every one กด Add
3. กด Share ก็เสร็จการ Share File

13 ขอบคุณครับ ปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การแชร์ไฟล์ (Sharing File)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google