งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแชร์ไฟล์ (Sharing File) ภายในสำนักงาน. ¡ÒÃáªÃìä¿Åì (Sharing File) à»ç¹¡ÒÃãËé¼ÙéÍ×è¹ãªé§Ò¹ä¿Åì ¨Ò¡à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¢Í§àÃÒ â´Â¼èÒ¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแชร์ไฟล์ (Sharing File) ภายในสำนักงาน. ¡ÒÃáªÃìä¿Åì (Sharing File) à»ç¹¡ÒÃãËé¼ÙéÍ×è¹ãªé§Ò¹ä¿Åì ¨Ò¡à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¢Í§àÃÒ â´Â¼èÒ¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแชร์ไฟล์ (Sharing File) ภายในสำนักงาน

2 ¡ÒÃáªÃìä¿Åì (Sharing File) à»ç¹¡ÒÃãËé¼ÙéÍ×è¹ãªé§Ò¹ä¿Åì ¨Ò¡à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¢Í§àÃÒ â´Â¼èÒ¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà ¤Ã×èͧÍ×è¹æ ã¹à¤Ã×Í ¢èÒÂà´ÕÂǡѹ

3 »ÃÐ⪹ì¢Í§ ¡ÒÃáªÃìä¿Åì 1. ป ÃÐËÂÑ´àÇÅÒ㹡Òâ͢éÍÁÙŵèÒ§æ¨Ò¡à ¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹ 2.ªèÇÂÅ´»Ñ­ËÒ¡ÒõԴäÇÃÑʨҡ Flash Drive 㹡Òà copy ¢éÍÁÙŨҡà¤Ã×èͧ 3.ªèÇÂãËé copy ä¿Åì§Ò¹·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãË­ èà¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨Ð copy ãÊèá¼è¹´ÔÊ¡ì »

4 ¢éͤÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃ᪠Ãìä¿Åì 1.¤Ç÷íÒ¡Òà Sharing ã¹àÇÅÒà·èÒ·Õè¨íÒà»ç¹à·èÒ¹Ñé¹ äÁè¤Çà Share äÇéµÅÍ´àÇÅÒ 2. äÁè¤Çà Share ·Ñé§ä´Ã¿ì ¤ÇÃáªÃì੾ÒÐâ¿Åà´ÍÃì·Õèµéͧ¡Òà áªÃìä¿ÅìäÇé à·èÒ¹Ñé น

5 ¢éͤÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃ᪠Ãìä¿Åì 3. ¡ÒÃáªÃìẺ Read Only ¼ÙéÍ×è¹ÊÒÁÒö·Õè¨Ðà»Ô´ÍèÒ น หรือ copy ä¿Åì¨Ò¡à¤Ã×èͧ·ÕèáªÃìäÇé ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇ äÁèÊÒÁÒö·íÒ¡ÒÃá¡éä¢ ËÃ×Í Åºä´é 4. ¶éÒáªÃìä¿ÅìäÁè¶Ù¡ ÇÔ¸Õ à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹ËÃ×ͺؤ¤ÅÍ×è¹æÊÒÁÒ Ã¶á¡éä¢ ËÃ×Íź ä¿Åì·Ôé§ä ด้

6 ¢Ñ鹵͹¡ÒÃáªÃìä¿Åìà¾×èÍãªéã ¹¡Òô֧ä¿Åì¢éÍÁÙÅä»ãªé¡Ñºà¤ Ã×èͧÍ×è¹ 1. ไปที่ Network and Sharing Center (Start > Control panel > Network and Sharing Center) 2. เลือก Change Advanced sharing settings

7 3.Network discovery เลือกเป็น Turn on network discovery เพื่อให้เครื่องอื่น ๆ มองเห็น

8 4.File and printer sharing เลือกเป็น Turn on file and printer sharing อันนี้คือเปิดให้ share file ได้

9 5. Public folder sharing เลือกเป็น Turn on sharing so anyone with network access can read and.. ข้อนี้คือให้ใครก็ ตามใน network สามารถดึงไฟล์ที่เรา share ไว้ไปใช้งานได้

10 6.Password protected sharing เลือก เป็น Turn off password protected sharing ข้อนี้คือไม่ต้องถาม password เวลาใครจะ มาดึงไฟล์ที่เรา share ไว้

11 ขั้นตอนการเลือกโฟเดอร์เพื่อ แชร์ไฟล์ 1. คลิกขวา folder ที่ต้องการ แล้วเลือก Share With > Specific People

12 2. ที่ drop down ข้างบนเลือก Every one กด Add เมื่อ Everyone มาอยู่ในช่องด้านล่างแล้ว สามารถเลือกได้ว่าจะให้ อ่านอย่างเดียว หรือ ทั้งอ่านแล้วเขียน 3. กด Share ก็เสร็จการ Share File

13 ขอบคุณครับ ปิ ยะวัฒน์ ชาติวัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การแชร์ไฟล์ (Sharing File) ภายในสำนักงาน. ¡ÒÃáªÃìä¿Åì (Sharing File) à»ç¹¡ÒÃãËé¼ÙéÍ×è¹ãªé§Ò¹ä¿Åì ¨Ò¡à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¢Í§àÃÒ â´Â¼èÒ¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google