งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข AAR (After Action Review)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข AAR (After Action Review)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข AAR (After Action Review)

2 ทำความรู้จักกับ AAR (After Action Review) ?
ต่อมาในปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูง และแข่งขันตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดขององค์กรได้เริ่มนําเทคนิคนี้มาใช้

3 ทําไม AAR จึงได้รับความสนใจ ?
ทําให้เรียนรู้ว่าในการทํางานต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความสําเร็จแต่เพียงด้านเดียว ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ฝึกการทํางานเป็นทีม สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่าง ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน

4 “วิธีการในการทํา AAR ก็ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่ คุณตอบคําถาม 4 ข้อ และทําให้ครบ 7 ขั้นตอนเท่านั้นเอง”

5 4 คําถามกับ AAR คือ สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานคืออะไร ?
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ? ทําไม ? จึงแตกต่างกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่าง คืออะไร ?

6 7 ขั้นตอนกับ AAR คุณควรทํา AAR ทันทีทันใดหรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ ไม่มีการกล่าวโทษ ซํ้าเติม ตอกยํ้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้องมีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง มี“คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคําถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ความแตกต่างคืออะไร ทําไมจึงต่างกัน จดบันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่คุณได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว 

7 AAR แตกต่างอย่างไรกับ คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เป็นเพียงการจัดทำเอกสารอ้างอิงและปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน โดยอาจจัดทำจากคนอีกคนหนึ่งแล้วให้ผู้ปฏิบัติอีกคนหนึ่ง หรือจัดทำและปฏิบัติเพียงคนเดียวแล้วเก็บไว้ ซึ่งไม่ทำให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ หรือเกิดกระบวนการปรับปรุงเพราะตัวเองทำเอง เข้าใจเอง ผู้ที่ทำ AAR จะเป็นคนจัดทำเองโดยสรุปตามความเข้าใจของตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดเป็นการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้และการสร้างความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติอันจะกลายเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสูง

8 “คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการทำ AAR ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของงานนั้นๆ หากแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทและสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนไป ปัญหาใหม่ก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และส่งผลให้วิธีการปัญหาต่างๆ เปลี่ยนตามไปด้วย ทั้งนี้ก็อย่าลืมการปรับปรุงแก้ไขการจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเองตามไปด้วย” 

9 11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง    ปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้เหมาะกับตำแหน่งและลักษณะงาน สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม ใส่ความกระตือรือร้นและพลังวังชาลงไปในงาน

10 11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข (ต่อ)
6. หมั่นบันทึกคำเตือนเพื่อกันลืม สำหรับตนเอง 7. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 8. หากต้องการคลายเครียด ลองหาหนังสือธรรมะมาอ่าน 9. อย่าจริงจังกับงานและชีวิตจนเคร่งเครียด 10. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ แล้วลำดับความสำคัญของงาน 11. กำหนดเวลาพักผ่อน เวลาทำงาน และเวลานั่งสมาธิให้สมดุล ชัดเจน

11 “Knowledge resides in the users and not in the collection.”
"ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้" คำกล่าวของ Y. Maholtra


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข AAR (After Action Review)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google