งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการทำงานอย่างมี ความสุข AAR (After Action Review)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการทำงานอย่างมี ความสุข AAR (After Action Review)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการทำงานอย่างมี ความสุข AAR (After Action Review)

2 ทำความรู้จักกับ AAR (After Action Review) ? AAR มีชื่อภาษาไทยว่า “ เรียนรู้ ระหว่างทํางาน ” ขั้นตอนหนึ่งในวงจร การทํางานเป็นการทบทวนวิธีการ ทํางานทั้งด้านความสําเร็จ และ ปัญหาที่เกิดขึ้น AAR มีใช้ครั้งแรกในกองทัพของ สหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณปี 1970 ต่อมาในปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็น ภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูง และ แข่งขันตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด ขององค์กรได้เริ่มนําเทคนิคนี้มาใช้

3 ทําไม AAR จึงได้รับความ สนใจ ? 1. ทําให้เรียนรู้ว่าในการทํางาน ต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความสําเร็จ แต่เพียงด้านเดียว 2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือ คําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน 3. ฝึกการทํางานเป็นทีม 4. สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุก อย่าง 5. ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน

4 “ วิธีการในการทํา AAR ก็ ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนแต่อย่าง ใด เพียงแต่ คุณตอบคําถาม 4 ข้อ และทําให้ครบ 7 ขั้นตอนเท่านั้นเอง ”

5 1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการ ทํางานคืออะไร ? 2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ? 3. ทําไม ? จึงแตกต่างกัน 4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด / แก้ความแตกต่าง คืออะไร ? 4 คําถามกับ AAR คือ

6 7 ขั้นตอนกับ AAR 1. คุณควรทํา AAR ทันทีทันใดหรือ อย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ 2. ไม่มีการกล่าวโทษ ซํ้าเติม ตอกยํ้า ซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านาย หรือลูกน้องมีแต่บรรยากาศที่เป็น กันเอง 3. มี “ คุณอํานวย ” คอยอํานวยความ สะดวก กระตุ้น ตั้งคําถามให้ทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของตน 4. ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับ คืออะไร 5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ อะไร 6. ความแตกต่างคืออะไร ทําไมจึง ต่างกัน 7. จดบันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการ ใดบ้างที่คุณได้เคยนํามาแก้ปัญหา แล้ว

7 AAR แตกต่างอย่างไร กับ คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำ AAR จะเป็น คนจัดทำเองโดย สรุปตามความ เข้าใจของตนเอง และตรวจสอบ ความถูกต้องซ้ำ แล้วซ้ำอีกจนเกิด เป็นการปรับปรุง คุณภาพและ ประสิทธิภาพใน การทำงาน ผ่าน กระบวนการการ เรียนรู้และการ สร้างความรู้ที่เกิด จากการปฏิบัติอัน จะกลายเป็นความรู้ ที่มีคุณค่าสูง การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน เป็น เพียงการจัดทำ เอกสารอ้างอิงและ ปฏิบัติตามลำดับ ขั้นตอน โดยอาจ จัดทำจากคนอีกคน หนึ่งแล้วให้ผู้ปฏิบัติ อีกคนหนึ่ง หรือ จัดทำและปฏิบัติ เพียงคนเดียวแล้ว เก็บไว้ ซึ่งไม่ทำให้ เกิดการถ่ายโอน ความรู้ หรือเกิด กระบวนการ ปรับปรุงเพราะ ตัวเองทำเอง เข้าใจ เอง

8 “ คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จาก การทำ AAR ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ของงานนั้นๆ หากแต่เมื่อเวลา เปลี่ยนไป บริบทและสภาวะแวดล้อม รอบตัวเราเปลี่ยนไป ปัญหาใหม่ก็ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และส่งผลให้ วิธีการปัญหาต่างๆ เปลี่ยนตามไป ด้วย ทั้งนี้ก็อย่าลืมการปรับปรุงแก้ไข การจดบันทึกตามความเข้าใจของ ตนเองตามไปด้วย ”

9 11 วิธีทำงานอย่างมี ความสุข 1. เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง 2. ปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้เหมาะกับ ตำแหน่งและลักษณะงาน 3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ 4. ศึกษาวิธีการทำงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม 5. ใส่ความกระตือรือร้นและพลังวังชา ลงไปในงาน

10 11 วิธีทำงานอย่างมี ความสุข ( ต่อ ) 6. หมั่นบันทึกคำเตือนเพื่อกันลืม สำหรับตนเอง 7. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 8. หากต้องการคลายเครียด ลองหา หนังสือธรรมะมาอ่าน 9. อย่าจริงจังกับงานและชีวิตจน เคร่งเครียด 10. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ แล้วลำดับ ความสำคัญของงาน 11. กำหนดเวลาพักผ่อน เวลาทำงาน และเวลานั่งสมาธิให้สมดุล ชัดเจน

11 คำกล่าวของ Y. Maholtra


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการทำงานอย่างมี ความสุข AAR (After Action Review)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google