งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 ตุลาคม 2556

2 หัวข้อสนทนา แนะนำทีมบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องอื่นฯ

3 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดี (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

4 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ( ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล )

5 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และองค์กรสัมพันธ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

6 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรมเคมี )

7 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ( ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล )

8 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ ( ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า )

9 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

10 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรมโยธา )

11 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)

12 แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
คณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. ร่าง 3 เผยแพร่ พรบ. และ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีนาคม 57 เสนอกฤษฎีกา เสนอที่ประชุม ครม. เสนอที่ประชุมสภาผู้แทน และ วุฒิสภา ประกาศใช้เป็น พรบ. คณะทำงานยกร่างข้อบังคับ คณะทำงาน ปชส.+รับฟังความคิดเห็นฯ

14 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มาตรา 75 การปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้จะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น ลูกจ้างส่วนราชการจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยน เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะต้องไม่กระทบสิทธิที่มีอยู่เดิม แต่ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนให้ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากข้อจำกัดจากการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แต่จะต่างจากข้าราชการ เพราะได้รับงบประมาณสนับสนุน

15 เรื่องอื่นฯ


ดาวน์โหลด ppt พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google