งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 ตุลาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 ตุลาคม 2556

2 หัวข้อสนทนา แนะนำทีมบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องอื่นฯ

3 รศ. ดร. อุดมผล พืชน์ ไพบูลย์ คณบดี ( ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ) คณะผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์

4 รศ. ปัญญรักษ์ งามศรี ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ( ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

5 รศ. คณดิถ เจษฎ์ พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และองค์กรสัมพันธ์ ( ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

6 ผศ. ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

7 ผศ. ดร. ธีระยุทธ หลีวิจิตร รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา ( ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

8 รศ. ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ ( ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

9 ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บัณฑิตศึกษา ( ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

10 ผศ. ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิชาการ ( ภาควิชาวิศวกรรม โยธา ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

11 ดร. วิษณุ ราชเพ็ชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ( ภาควิชาวิศวกรรมเหมือง แร่และวัสดุ ) ผู้บริหารคณะ วิศวกรรมศาสตร์

12 แนะนำบุคลากรใหม่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

13 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ คณะทำงานยกร่าง พ. ร. บ. – ร่าง 3 – เผยแพร่ พรบ. และ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย – เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีนาคม 57 – เสนอกฤษฎีกา – เสนอที่ประชุม ครม. – เสนอที่ประชุมสภาผู้แทน และ วุฒิสภา – ประกาศใช้เป็น พรบ. คณะทำงานยกร่างข้อบังคับ คณะทำงาน ปชส.+ รับฟังความคิดเห็นฯ

14 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ มาตรา 75 การปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนมา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้จะต้องเป็น ข้าราชการเท่านั้น ลูกจ้างส่วนราชการจะไม่ได้ รับสิทธิ์ในการเปลี่ยน เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะต้องไม่กระทบ สิทธิที่มีอยู่เดิม แต่ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนให้ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากข้อจำกัด จากการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แต่จะ ต่างจากข้าราชการ เพราะได้รับงบประมาณ สนับสนุน

15 เรื่องอื่นฯ


ดาวน์โหลด ppt พบปะสนทนา บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google