งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดที่ 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม หมวดที่ 1.1 ข้อมูลจากประมาณ การภาควิชา หมวดที่ 1.2 ข้อมูลจากการบริการวิชาการภายใน คณะ ( แบบมีประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดที่ 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม หมวดที่ 1.1 ข้อมูลจากประมาณ การภาควิชา หมวดที่ 1.2 ข้อมูลจากการบริการวิชาการภายใน คณะ ( แบบมีประกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 หมวดที่ 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม หมวดที่ 1.1 ข้อมูลจากประมาณ การภาควิชา หมวดที่ 1.2 ข้อมูลจากการบริการวิชาการภายใน คณะ ( แบบมีประกาศ ) หมวดที่ 1.3 ข้อมูลประเภทโครงการ ( โครงการที่มีสัญญาจ้าง ) หมวดที่ 2 บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หมวดที่ 3 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ เก็บค่าลงทะเบียน เก็บค่าลงทะเบียน หมวดที่ 4 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุม เชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า หมวดที่ 5 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิง ปฏิบัติการในลักษณะว่าจ้าง

5 หมวดที่ 7 บริการศึกษาวิจัย สำรวจ การ วางแผน การจัดการ หมวดที่ 8 บริการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม หมวดที่ 9 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต หมวดที่ 10 บริการอื่นๆ หมวดที่ 11 วิทยากร หมวดที่ 10.1 ที่ปรึกษา / กรรมการ วิชาชีพ / กรรมการวิชาการ / กรรมการ วิทยานิพนธ์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ( นับเป็น กิจกรรม ) หมวดที่ 10.2 ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม เช่น ที่ปรึกษา บริษัท ตรังยูซี จำกัด ( นับเป็น โครงการ )

6

7 ผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลบริการ วิชาการแต่ละประเภท สำหรับข้อมูลหมวดที่ 1.1, 1.2 และ หมวดที่ 2 นั้น โปรแกรม KPIs จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Atlantis ระบบอินทราเน็ตของคณะฯ แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูล ที่ได้จากการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยคลังคณะฯ และที่ภาควิชา / หน่วยงานออกใบเสร็จ แต่ทั้งนี้ขอให้ หน่วยคลัง และภาควิชา / หน่วยงาน จัดเก็บข้อมูล ดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลดังนี้ สำหรับข้อมูลหมวดที่ 1.1, 1.2 และ หมวดที่ 2 นั้น โปรแกรม KPIs จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Atlantis ระบบอินทราเน็ตของคณะฯ แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูล ที่ได้จากการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยคลังคณะฯ และที่ภาควิชา / หน่วยงานออกใบเสร็จ แต่ทั้งนี้ขอให้ หน่วยคลัง และภาควิชา / หน่วยงาน จัดเก็บข้อมูล ดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลดังนี้ - ระบุชื่อกิจกรรม - ระบุชื่อกิจกรรม - ระบุหมวดของกิจกรรม เป็นลักษณะของงานเป็น ประเภทการวิเคราะห์ / ทดสอบ / ตรวจสอบและตรวจ ซ่อม หรือการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ - ระบุชื่อหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ - ระบุจำนวนรายรับหรืออัตราค่าบริการวิชาการ

8 ผู้รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลบริการ วิชาการแต่ละประเภท

9 ข้อมูลหมวดที่ 1.3 ข้อมูลบริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมประเภทโครงการที่มีสัญญาจ้าง และหมวดที่ 3–9 โครงการที่ไม่มีสัญญาจ้าง และมี สัญญาจ้าง ข้อมูลหมวดที่ 1.3 ข้อมูลบริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อมประเภทโครงการที่มีสัญญาจ้าง และหมวดที่ 3–9 โครงการที่ไม่มีสัญญาจ้าง และมี สัญญาจ้าง

10 ข้อมูลการเป็นวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร คือ ข้อมูลที่ หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภายในคณะฯ ได้มี หนังสือขอความอนุเคราะห์เชิญบุคลากรของคณะ วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร หรือผู้ช่วยวิทยากรใน กิจกรรมนั้นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2

11 ข้อมูลการเป็นที่ปรึกษาองค์กรวิชาการ / วิชาชีพ / คณะทำงาน คือ ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอก หรือ หน่วยงานภายในคณะฯ ได้มีหนังสือเชิญบุคลากรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรวิชาการ / วิชาชีพ หรือคณะทำงานภายใต้โครงการต่างๆ ดังแสดง ในตารางที่ 3

12 ข้อมูลการเป็นผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยโครงการ ( ตัวอย่างของโครงการ iTAP) คือ ข้อมูลที่หน่วยงาน ภายนอก หรือหน่วยงานภายในคณะฯ ได้มีหนังสือเชิญ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ คำปรึกษาหรือวินิจฉัยโครงการต่างๆ เช่น โครงการ iTAP หรือโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4

13 ข้อมูลการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ คือ ข้อมูลที่ หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภายในคณะฯ ได้มี หนังสือเชิญบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็น กรรมการวิทยานิพนธ์ ดังแสดงในตารางที่ 5

14 ข้อมูลการเป็นกรรมการวิชาการ คือ ข้อมูลที่ หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภายในคณะฯ ได้มี หนังสือเชิญบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็น กรรมการวิชาการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 6

15 ข้อมูลการเป็นกรรมการวิชาชีพ คือ ข้อมูลที่ หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานภายในคณะฯ ได้มี หนังสือเชิญบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็น กรรมการวิชาชีพต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7

16

17 การเข้าใช้งานโปรแกรม KPIs งานบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ สามารถเข้าใช้งาน โปรแกรม KPIs งานบริการวิชาการได้ โดยเข้าไปที่ www.eng.psu.ac.th ( หน้าเว็บไซต์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ) ไปที่ Link ระบบ ( ดังแสดงในรูป ) จะ ปรากฏแถบเมนูเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล KPIs และสามารถ เข้าโดยตรงที่ https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php เพื่อกรอกข้อมูลบริการวิชาการประเภทต่าง ๆ ดังนี้

18


ดาวน์โหลด ppt หมวดที่ 1 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม หมวดที่ 1.1 ข้อมูลจากประมาณ การภาควิชา หมวดที่ 1.2 ข้อมูลจากการบริการวิชาการภายใน คณะ ( แบบมีประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google