งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ Next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ Next

2 ความเป็นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบ ฐานข้อมูล เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูล เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะฯ โดยเริ่มจากระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบ ฐานข้อมูล เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูล เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะฯ โดยเริ่มจากระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ Next

3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล  หน่วยวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ให้ ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล ทั้งในส่วนของ โครงการวิจัยและผลงานทาง วิชาการ Next

4 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล  หน่วยวิจัยและนวัตกรรมทดลองใช้ระบบ ฐานข้อมูล  จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลให้ บุคลากร  เปิดระบบฐานข้อมูลให้บุคลากรทดลอง ใช้ระยะหนึ่งแล้ว จึงกำหนดแนวปฏิบัติใน การให้บุคลากรของคณะฯ ใช้ระบบ ฐานข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ คณะฯ Next

5 1. ข้อมูลงานวิจัย และผลงานทาง วิชาการ  ให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาที่รับผิดชอบกรอก รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยทุกแหล่งทุน ให้ครบถ้วนลงในระบบฐานข้อมูล ก่อนส่ง ข้อเสนอโครงการให้คณะฯ  สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงิน รายได้คณะฯ และงบประมาณแผ่นดิน จะต้อง ลงข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อทราบผลการอนุมัติ ทุนแล้ว คณะฯ จึงจะดำเนินการทำสัญญารับ ทุน ให้นักวิจัยต่อไป  เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบ ในการ Update ข้อมูลของสถานะโครงการวิจัย ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ แนวปฏิบัติการใช้ระบบ ฐานข้อมูล Next

6 แนวปฏิบัติการใช้ระบบ ฐานข้อมูล ( ต่อ ) 2. ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา / เจ้าของบทความที่รับผิดชอบกรอก รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อม Upload full paper  กรณีการขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการให้ ดำเนินการผ่านทางระบบฐานข้อมูลเท่านั้น 3. วันเริ่มใช้ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย  ให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาที่รับผิดชอบหรือหัวหน้า โครงการวิจัยให้เริ่มดำเนินการใช้โปรแกรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป 4. การกรอกข้อมูลย้อนหลัง : ข้อมูลวิจัยและ ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2549  หน่วยวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการป้อนข้อมูลย้อนหลัง ตามที่คณะฯ มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 Next

7 การเข้าระบบฐานข้อมูล เข้าเว็บไซต์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.ph p http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.ph p Next

8


ดาวน์โหลด ppt โดย แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google