งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศการ ฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 22 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศการ ฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 22 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศการ ฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 22 กันยายน 2548

2 กำหนดการในวันนี้  แนะนำแนวปฏิบัติทั่วไป  ตอบข้อซักถาม

3 จุดประสงค์ของการ ฝึกงาน  เพิ่มประสบการณ์ด้านอาชีพ  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา ตนเอง  ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสถาน ประกอบการ  ฯลฯ

4 การจัดหาและ จัดสรรสถานที่ฝึกงาน  คณะฯขอความอนุเคราะห์จาก สถานประ กอบการ  สถานที่ฝึกงานในต่างประเทศ  นักศึกษาบางส่วนติดต่อเอง  ภาควิชาดูแลการจัดสรร สถานที่ฝึกงาน จากข้อมูลที่ คณะฯรวบรวม

5 นักศึกษาควรมีทักษะ อะไรบ้าง  ทักษะด้านความรู้ทาง วิชาการ  ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  ทักษะด้านการปฏิบัติ  ทักษะด้านการเขียนรายงาน  ทักษะด้านการนำเสนอ  มีบุคลิกภาพที่ดี  ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม องค์กร

6 การเตรียมตัว  ศึกษาข้อมูลบริษัท และการ เดินทาง  เตรียมชื่อ ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ ของบุคคลที่จะต้อง ติดต่อ  แต่งกาย และไว้ทรงผมสุภาพ  รายงานตัวตาม วันเวลา ที่ กำหนด  ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฝึกงาน

7 ข้อปฏิบัติในระหว่างฝึกงาน  แต่งกาย และไว้ทรงผมสุภาพ  เข้าปฏิบัติงานตรงเวลา  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานที่ ฝึกงาน  บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดบันทึก การฝึกงาน และให้ผู้ควบคุมลงชื่อ ตามวันที่กำหนด  การลา และการเที่ยวในระหว่าง ฝึกงาน  การขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน

8 ข้อปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการ ฝึกงาน  แสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  ให้ผู้ควบคุมลงชื่อในสมุดบันทึก การ ฝึกงาน  ส่งสมุดบันทึกการฝึกงาน และ รายงานการฝึกงานตามแบบที่ แต่ละ ภาควิชากำหนดภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากกลับจากการ ฝึกงาน

9 การนิเทศการฝึกงาน  ระหว่างการฝึกงาน จะมีอาจารย์ เดินทางไปนิเทศการฝึกงาน  ควรอยู่พบอาจารย์ที่ไปนิเทศ การฝึกงาน  ควรให้ข้อมูลแก่อาจารย์ที่ไป นิเทศการฝึกงานให้มากที่สุด

10 เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการ ฝึกงาน  โทรศัพท์ติดต่อคณะฯ ที่ 0-7428-7083 ~ 5 0-7428-7083 ~ 5 หรือ 0-7428-7004 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 0-1541-6048 ตลอดเวลา

11 ข้อควรจำ ➢ การฝึกงาน นอกจากจะได้ประสบ การณ์แล้ว ยังเป็นโอกาสในการ ประชาสัมพันธ์ตัวเอง และเป็น โอกาสของการแสดง ความสามารถ ซึ่งมีผลต่อการ สมัครงานในอนาคตได้ ➢ การกระทำในทางเสื่อมเสียจะมี ผลต่อ ภาพพจน์ของ มหาวิทยาลัยอย่างยาวนาน

12 จำนวนรับของสถานที่ ฝึกงาน

13 คำถาม ?

14 ปฏิทินด้านการฝึกงาน

15 สถานที่ฝึกงานใน ต่างประเทศ ➢ ประเทศจีน ฝึกงานที่ JUST ฝึกงานที่ JUST ➢ ประเทศเซอร์เบียแอนด์ มอนเตเนโกร


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศการ ฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 22 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google