งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฐมนิเทศการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 22 กันยายน 2548

2 กำหนดการในวันนี้ แนะนำแนวปฏิบัติทั่วไป ตอบข้อซักถาม

3 จุดประสงค์ของการฝึกงาน
เพิ่มประสบการณ์ด้านอาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา ตนเอง ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสถาน ประกอบการ ฯลฯ

4 การจัดหาและ จัดสรรสถานที่ฝึกงาน
คณะฯขอความอนุเคราะห์จาก สถานประ กอบการ สถานที่ฝึกงานในต่างประเทศ นักศึกษาบางส่วนติดต่อเอง ภาควิชาดูแลการจัดสรรสถานที่ ฝึกงาน จากข้อมูลที่คณะฯ รวบรวม

5 นักศึกษาควรมีทักษะอะไรบ้าง
ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการปฏิบัติ ทักษะด้านการเขียนรายงาน ทักษะด้านการนำเสนอ มีบุคลิกภาพที่ดี ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม องค์กร

6 การเตรียมตัว ศึกษาข้อมูลบริษัท และการ เดินทาง
เตรียมชื่อ ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ ของบุคคลที่จะต้อง ติดต่อ แต่งกาย และไว้ทรงผมสุภาพ รายงานตัวตาม วันเวลา ที่ กำหนด ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฝึกงาน

7 ข้อปฏิบัติในระหว่างฝึกงาน
แต่งกาย และไว้ทรงผมสุภาพ เข้าปฏิบัติงานตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานที่ ฝึกงาน บันทึกการปฏิบัติงานในสมุดบันทึก การฝึกงาน และให้ผู้ควบคุมลงชื่อ ตามวันที่กำหนด การลา และการเที่ยวในระหว่าง ฝึกงาน การขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน

8 ข้อปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
แสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ให้ผู้ควบคุมลงชื่อในสมุดบันทึก การ ฝึกงาน ส่งสมุดบันทึกการฝึกงาน และ รายงานการฝึกงานตามแบบที่ แต่ละ ภาควิชากำหนดภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากกลับจากการ ฝึกงาน

9 การนิเทศการฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน จะมีอาจารย์ เดินทางไปนิเทศการฝึกงาน
ควรอยู่พบอาจารย์ที่ไปนิเทศการ ฝึกงาน ควรให้ข้อมูลแก่อาจารย์ที่ไป นิเทศการฝึกงานให้มากที่สุด

10 เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการฝึกงาน
โทรศัพท์ติดต่อคณะฯ ที่ ~ 5 หรือ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ตลอดเวลา

11 ข้อควรจำ การฝึกงาน นอกจากจะได้ประสบ การณ์แล้ว ยังเป็นโอกาสในการ ประชาสัมพันธ์ตัวเอง และเป็น โอกาสของการแสดงความสามารถ ซึ่งมีผลต่อการสมัครงานในอนาคต ได้ การกระทำในทางเสื่อมเสียจะมีผล ต่อ ภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย อย่างยาวนาน

12 จำนวนรับของสถานที่ฝึกงาน

13 คำถาม ?

14 ปฏิทินด้านการฝึกงาน

15 สถานที่ฝึกงานในต่างประเทศ
ประเทศจีน ฝึกงานที่ JUST ประเทศเซอร์เบียแอนด์มอน เตเนโกร


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google