งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรม และเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service Center, ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรม และเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service Center, ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรม และเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service Center, ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ปัญหา 108 ใดที่ท่านเจอใน การทำวิจัย ? 1. ไม่มีมือออกแบบและเขียนแบบ เครื่องมือและเครื่องจักร 3. ไม่รู้จะสร้างเครื่องมือหรือ เครื่องจักรที่ไหน 4. ได้เครื่องมือหรือเครื่องจักร ไม่ทันตามแผน 5. แก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรได้ที่ไหนบ้าง 2. ถ้าจะสร้าง ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ ( ต้องใส่ในข้อเสนอฯ ) 6. ปัญหาชวนปวดหัวอื่น ๆ อีกมากมาย

3 สาระพันปัญหา เหล่านี้ล้วนเป็น กำแพงปิดกั้น การ “ อยาก ” ทำวิจัย และ

4 ETS-Center พร้อมที่จะคอย ช่วยท่าน เพื่อ “ ทะลวง ” กำแพงดังกล่าว เชิญมารู้จัก ETS-Center ให้มากขึ้นอีกนิดซิครับ

5 ETS-Center ช่วยท่าน ในขั้นตอนไหน ? 1. การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน 2. การได้มาซึ่งเครื่องมือและเครื่องจักร ให้ ETS-Center รับใช้ท่าน 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสังเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลวิเคราะห์

6 วัตถุประสงค์ : เพื่อรับปรึกษา ออกแบบ จัดหา จัดสร้างเครื่องมือ และเครื่องจักร สำหรับ การวิจัยและเชิงพาณิชย์ อื่น ๆ

7 Tools &Machines

8 โครงสร้างของศูนย์ ( ระยะ 1-3 ปี )

9 กลยุทธ์และแผนงานของ ศูนย์ : กลยุทธ์ : ให้คำปรึกษา จัดหา และดำเนินงานสร้างเครื่องมือ และเครื่องจักรให้นักวิจัยพึง พอใจและศูนย์สามารถเลี้ยง ตัวเองได้ภายในสิ้นปีที่ 3

10 ภาควิชาฯ ศิษย์เก่าฯ ผู้ประกอบการฯ

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. นักวิจัยมีความสะดวกในการจัดหาหรือจัดสร้าง เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการวิจัย ที่ สามารถทำวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตาม แผนงานที่กำหนด 2. เป็นการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์และ บุคลากรในคณะฯ ให้มีมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดี ในการทำวิจัย 3. สามารถฝึกฝนอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ให้สามารถใช้ความรู้ในการให้คำปรึกษาเพื่อ พัฒนาตนเองได้ 4. เกิดศูนย์ใหม่ในคณะฯ ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง และ สามารถบริการนักวิจัยทั้งในและนอก มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า และการประชาสัมพันธ์คณะฯ และนำมาซึ่งรายได้ กลับสู่คณะฯ เพื่อใช้สนับสนุนการวิจัยต่อไป

12 แผนงาน : ( เร่งด่วน 3 ปี ) ปีที่ 1: เตรียมความพร้อม ( ศึกษา รูปแบบของศูนย์ สำรวจความต้องการ จัดวางแผนงาน และประชาสัมพันธ์ เบื้องต้น รับบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ จัดเตรียมสถานที่ และ เริ่มรับงาน ) ปีที่ 2: ขยายงาน ( จัดเตรียมสถานที่ และเครื่องจักรพื้นฐาน ) สิ้นปีที่ 3: เลี้ยงตัวเองและหารายได้ กลับสู่คณะฯ

13 สโลแกน : 3 ต ( ตรงเวลา ตรง วัตถุประสงค์ ตรงใจ ) ตรงเวลา : พยายามให้ลูกค้าได้ของ ตามแผนงานที่กำหนด ตรงวัตถุประสงค์ : ของที่ได้สามารถ ทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงใจ : มีจิตบริการและลูกค้าต้องมี ความพึงพอใจกว่าร้อยละ 80

14 อยู่ได้เพราะเราทุกคนชาว วิศวฯ ช่วยกันสร้าง

15


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการทางวิศวกรรม และเทคโนโลยี (Engineering and Technology Service Center, ETS-Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google