งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แนะนำทีมบริหารและ หน่วยงานที่กำกับ. 2  หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง ปัญญา (Research Innovation and Intellectual Property Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แนะนำทีมบริหารและ หน่วยงานที่กำกับ. 2  หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง ปัญญา (Research Innovation and Intellectual Property Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แนะนำทีมบริหารและ หน่วยงานที่กำกับ

2 2  หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง ปัญญา (Research Innovation and Intellectual Property Management Unit: RIIPMU)  วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ทรัพย์สินทางปัญญา  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการพิเศษ

3 3  ฝ่ายบริหารงานบริการ วิชาการและการถ่ายทอด เทคโนโลยี (Academic Service and Technology Transfer Management Division: ASTTMD)  บริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โครงการพิเศษที่ เกี่ยวข้องกับบริการ วิชาการและการถ่ายทอด เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการ

4 4  หน่วยองค์กรสัมพันธ์ (Corporate Relation Unit: CRU)  ประชาสัมพันธ์  ชุมชนสัมพันธ์  การระดมทุนเพื่อการ พัฒนาคณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร รอง คณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

5 5 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul is for the Benefit of Mankind


ดาวน์โหลด ppt LOGO แนะนำทีมบริหารและ หน่วยงานที่กำกับ. 2  หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง ปัญญา (Research Innovation and Intellectual Property Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google