งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำทีมบริหารและหน่วยงานที่กำกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำทีมบริหารและหน่วยงานที่กำกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำทีมบริหารและหน่วยงานที่กำกับ
1

2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการพิเศษ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา (Research Innovation and Intellectual Property Management Unit: RIIPMU) วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการพิเศษ 2

3 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Academic Service and Technology Transfer Management Division: ASTTMD) บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 3 3

4 รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
หน่วยองค์กรสัมพันธ์ (Corporate Relation Unit: CRU) ประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การระดมทุนเพื่อการพัฒนาคณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 4 4

5 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
Our Soul is for the Benefit of Mankind ขอบคุณครับ 5 5


ดาวน์โหลด ppt แนะนำทีมบริหารและหน่วยงานที่กำกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google