งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาชีวเคมี ระบบการนำ จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิจัยด้านชีวเคมีทาง การแพทย์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล มุ่งเน้นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาชีวเคมี ระบบการนำ จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิจัยด้านชีวเคมีทาง การแพทย์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล มุ่งเน้นการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ภาควิชาชีวเคมี ระบบการนำ จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิจัยด้านชีวเคมีทาง การแพทย์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล มุ่งเน้นการ เรียนการสอนที่ทันสมัย และการวิจัยที่ได้ มาตรฐานสากล มีหน้าที่ ร่วมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ทำการ วิจัย และให้บริการทางวิชาการอย่าง มีคุณภาพ และทันสมัยได้มาตรฐานสากล

3 พันธกิจประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 1. ด้านการศึกษาทันสมัย ได้มาตรฐาน เป็นที่พึง พอใจของนักศึกษา 2. ด้านการวิจัยมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ 3. ด้านงานบริการ ทางวิชาการ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 4. ด้านงานธุรการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

4 ทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล ภาควิชาชีวเคมีมีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 47 คน ปฏิบัติงานจริง 41 คน โดยแบ่งเป็น 1.อาจารย์ 15 คน (ศึกษาต่อ 6 คน) (MD – PhD 4 คน) 2. แพทย์ใช้ทุน 6 คน 3. นักวิทยาศาสตร์ (ป.เอก) 2 คน 4. นักวิทยาศาสตร์ (ป.โท) 7 คน 5. นักวิทยาศาสตร์ (ป.ตรี) 3 คน 6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน 8. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 คน 9. ช่างอิเล็คทรอนิคส์ 1 คน 10. คนงาน 7 คน

5 จำนวน255025512552 นักศึกษาปริญญาโท211917 นักศึกษาปริญญาเอก889 นักศึกษาต่างชาติ236 รายวิชาที่รับผิดชอบ1099 โครงการวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์ 81110

6 ความเสี่ยง/ ความท้าทายที่ สำคัญ กิจกรรมที่ตอบสนอง และจัดเป็นจุดเน้นใน การพัฒนางาน เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 1. ด้านการศึกษา“โครงการเพิ่มสัดส่วน นศ.ปริญญาโทที่จบ การศึกษาภายใน 3 ปี และ นศ.ปริญญาเอก ที่จบการศึกษาภายใน 4/6 ปีให้ได้ถึง 75 %” 1.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร บัณฑิตศึกษาและการกระบวนการ จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลให้ สอดคล้องกับนโยบาย competency based education ของคณะฯ 1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ความสามารถของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ให้สามารถสำเร็จ การศึกษาภายในเวลา 3 ปี สำหรับ ปริญญาโท และภายในเวลา 4/6 ปี สำหรับปริญญาเอก อย่างน้อย 75% 1.3 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกการมีวิริยะ อุตสาหะให้กับ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อันจะนำไปสู่ การพัฒนาศักยภาพ และ ความสามารถของนักศึกษาต่อไป 1.1 นศ. ป.โท ชีวเคมี (นานาชาติ) จบการศึกษาภายใน 3 ปี ถึง 75% 1.2 นศ. ป.เอก ชีวเคมี (นานาชาติ) จบการศึกษาภายใน 4/6 ปี ถึง 75%

7 ความเสี่ยง/ ความท้าทายที่สำคัญ กิจกรรมที่ตอบสนอง และจัดเป็นจุดเน้นใน การพัฒนางาน เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 2. ด้านการวิจัย“โครงการเพิ่มงานวิจัยที่ สามารถสร้างผลงาน ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มี impact factor ให้ได้อย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี” 2.1 เพื่อเพิ่มงานวิจัยที่ สามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มี impact factor ให้ได้อย่าง น้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี 2.2 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการ สร้างจิตสำนึก การเพิ่ม งานวิจัยให้กับบุคลากร อัน จะนำไปสู่การพัฒนาขีด ความสามารถของภาควิชาฯ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการ รวมกลุ่มวิจัย และเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานเป็น ทีมอย่างมีบูรณาการ 2.4 เพื่อพัฒนาระบบ data base ของงานวิจัยของ ภาควิชาฯ 2.1 จำนวนผลงาน ตีพิมพ์เผย แพร่ระดับ นานาชาติที่มี impact factor อย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี 2.2 บุคลากรทุกท่านมี จิตสำนึกใน การเพิ่ม งานวิจัย อันจะนำไป สู่ การพัฒนาขีดความ สามารถของภาควิชาฯ 2.3 มีการรวมกลุ่มวิจัย และเพิ่มศักยภาพในการ ทำงานเป็นทีมอย่างมี บูรณาการ 2.4 มีการ update ระบบ data base งานวิจัยของ ภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง ทุก 3 เดือน

8 งานวิจัยเทคโนโลยี 1. Oxidative stress, antioxidants, anti- apoptosis in various diseases e.g. thalassemia, Alzheimer’s disease, metabolic syndrome, diabetes mellitus, osteoporosis, cardiovascular diseases, etc. ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น tissue culture HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Real-time PCR Stem cell culture Aptamer and siRNA technology etc. 2. Herbal medicine 3. Stem cell biology and its application 4. Molecular studies on various diseases e.g. cancer, diabetes mellitus, osteoporosis, cardiovascular diseases, obesity, metabolic syndrome, atherosclerosis, the molecular basis of elevated fetal hemoglobin levels, etc. 5. Mitochondrial biology 6. Aptamer and siRNA technology and its application in biomedicine

9 งานการศึกษา การวิจัย กระบวนการหลัก ตัวชี้วัด กิจกรรมทบทวน

10 กระบวนการหลักที่สำคัญ (Key Processes) ของหน่วยงาน กระบวนการ สำคัญ (Key Process) สิ่งที่คาดหวัง (Process Requirement) ความเสี่ยง สำคัญ (Key Risk) ตัวชี้วัดสำคัญ (Performance Indicator) ด้าน การศึกษา เตรียมการเรียน การสอน สอนนักศึกษา ประเมินผลการ สอน ผู้เรียนสามารถ อธิบายสาระสำคัญ ของเนื้อหาวิชา และ สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้ อัตราส่วนของ อาจารย์ต่อ นักศึกษาไม่ เพียงพอ อาจารย์ บางส่วนให้ ความสำคัญกับ การเรียนการสอน รองลงมาจากงาน อื่นๆ สัดส่วนเนื้อหา กับจำนวนชั่วโมง สอนไม่เหมาะสม ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนการ สอนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เกิน 80% นักศึกษาสอบผ่านตาม เกณฑ์ของภาควิชา 100% สัดส่วนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาสำเร็จ การศึกษาภายใน 3 ปี (ป. โท) และ 4/6 ปี (ป.เอก) เท่ากับ 75% นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษานำเสนอ ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการต่อคน เพิ่มจำนวนนักศึกษา ต่างชาติ อย่างน้อย 20% ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร

11 กระบวนการ สำคัญ (Key Process) สิ่งที่คาดหวัง (Process Requirement) ความเสี่ยง สำคัญ (Key Risk) ตัวชี้วัดสำคัญ (Performance Indicator) 2. ด้านการ วิจัย การเขียน โครงการวิจัย การขอทุนวิจัย การทำวิจัย การเขียน รายงาน การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย เป็นไปตาม แผนงาน/โครงการ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ขาดทุนวิจัย จำนวนอุปกรณ์ และเครื่องมือทาง ห้องปฏิบัติการไม่ เพียงพอกับภาระ งาน เพิ่มเงินทุนวิจัยที่ ได้รับจากภายนอกคณะฯ : ภายในคณะฯ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติที่มี impact factor อย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี

12 ตัวชี้วัด สำคัญ เป้าหมายการเทียบเคียง ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ (ย้อนหลัง 3 ปี) 255025512552 ด้าน การศึกษา ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเกิน 80% เป็นการ เทียบเคียงภายใน (Internal Benchmarking) 90% นักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ ของภาควิชา 100% 100% นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการต่อคน 100% เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ6.9%11.1%23.1% นศ. ป.โท ชีวเคมี (นานาชาติ) จบการศึกษาภายใน 3 ปี 65%70% นศ. ป.เอก ชีวเคมี (นานาชาติ) จบการศึกษา ภายใน 4/6 ปี 62%68%70%

13 กิจกรรมทบทวน ประเมิน เรียนรู้ (Performance) กิจกรรม ยกตัวอย่างเหตุการณ์/ เรื่องที่มีการทบทวนอย่าง เป็นรูปธรรม ผลลัพธ์/ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้น (เน้นเชิงระบบ) การเรียนการสอน การประชุมข้อสอบ แบบสอบถามจาก นักศึกษาแพทย์ และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีข้อสอบที่ได้มาตรฐาน, ถูกต้อง และมีคุณภาพดี ปรับปรุงเนื้อหา และการ จัดการเรียนการสอน โดย การเน้นผู้เรียนเป็นหลัก การวิจัย Research forum มีการสัมมนาทางวิชาการ ของ ภาควิชาฯ 2 ครั้ง/ปี

14 เพิ่มอัตราส่วนทุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอกคณะฯ : ภายในคณะฯ ทุนภายในคณะฯทุนภายนอกคณะฯ หมายเหตุ : ทุนวิจัยที่ได้รับระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2552

15 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 0.5 เรื่อง/คน/ปี หมายเหตุ : งานวิจัยระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2552

16 งานสำนักงานภาควิชา กระบวนการหลัก ตัวชี้วัด กิจกรรมทบทวน

17 กระบวนการหลักที่สำคัญ (Key Processes) ของงานธุรการ 1. รับงาน รับ/ตรวจสอบ/จำแนก/ ส่งต่อเพื่อดำเนินการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน/งบประมาณ งานบริการการศึกษา งานสารสนเทศ งานอาคารสถานที่ งานบำรุงรักษาวัสดุ และ ครุภัณฑ์ งานบริการทั่วไป 1. รับงาน รับ/ตรวจสอบ/จำแนก/ ส่งต่อเพื่อดำเนินการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน/งบประมาณ งานบริการการศึกษา งานสารสนเทศ งานอาคารสถานที่ งานบำรุงรักษาวัสดุ และ ครุภัณฑ์ งานบริการทั่วไป 2. ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอน/ ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติงาน ของเรื่องนั้นๆ 2. ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอน/ ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติงาน ของเรื่องนั้นๆ 3. นำเสนอผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจสั่งการ 3. นำเสนอผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจสั่งการ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายใน ดำเนินการ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายใน-ภายนอกภาควิชาฯ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายใน ดำเนินการ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายใน-ภายนอกภาควิชาฯ 5. กำกับ/ควบคุม ติดตาม/ตรวจสอบ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอก ภาควิชา ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 5. กำกับ/ควบคุม ติดตาม/ตรวจสอบ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอก ภาควิชา ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

18 ตัวชี้วัด งานธุรการ ตัวชี้วัดสำคัญเป้าหมายการเทียบเคียง ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ (ย้อนหลัง3 ปี) 255025512552 1.จำนวนบันทึกโต้ตอบ ทั่วไปที่ถูกตีกลับเนื่องจาก ไม่ถูกต้อง <5% ต่อปี จำนวนเรื่องที่ถูกตีกลับ เทียบกับจำนวนเรื่อง ส่งออกทั้งหมด 7 /1360 (0.51%) 20/1707 (1.17%) 5/1018 (0.49%) 2.จำนวนเรื่องที่ต้องใช้เวลา ในการสืบค้นเกิน 2 นาที 0 เรื่องนับเวลาตั้งแต่เริ่มค้นหา เอกสารที่จัดเก็บไว้ตาม ความต้องการของ ผู้รับบริการจนพบ เอกสาร 200 3.จำนวนเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR)ภาควิชาที่ถูกตีกลับ เนื่องจากไม่ถูกต้อง <5 เรื่อง ต่อปี นับเฉพาะเรื่องที่ ผิดพลาดโดยสำนักงาน ภาควิชา 323 4.จำนวนรายการงบลงทุนที่ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ ได้ทันในปีงบประมาณ 0%นับเฉพาะรายการที่ ได้รับอนุมัติ(งบลงทุน) และการดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ 000

19 ตัวชี้วัดสำคัญเป้าหมายการเทียบเคียง ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ (ย้อนหลัง3 ปี) 255025512552 5.จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่ ปรากฏว่าสูญหาย 0%0%นับรายการครุภัณฑ์ที่ พบว่าสูญหายไม่ สามารถค้นหาได้ 000 6.จำนวนเรื่องเบิกเงินที่ถูกตี กลับเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน <5%<5%นับเป็นจำนวนเรื่องที่ ผิดพลาดโดย สำนักงานภาควิชา ภายในปีงบประมาณ 5%3%1% 7.จำนวนเรื่องแจ้งซ่อมที่ใช้ เวลานับตั้งแต่รับเรื่องจน ดำเนินการแจ้งซ่อมสำเร็จ เกิน 1 วันทำการและติดตามงาน 0%0%นับตั้งแต่สำนักงาน ภาควิชาได้รับแจ้ง 000 8.ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการโดยภาพรวมของ สำนักงานภาควิชา >80%>80%ผลการสำรวจจาก แบบสอบถาม 62.0%70.77%73.33%

20 กิจกรรมยกตัวอย่างเหตุการณ์/ เรื่องที่มีการ ทบทวนอย่างเป็นรูปธรรม ผลลัพธ์/ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น (เน้นเชิงระบบ) การบันทึกการใช้ ห้องประชุมในปฏิทิน ภาควิชาในระบบ SiNet การจองห้องโดยวิธีลงในแฟ้มมีประสิทธิภาพ น้อย ผิดพลาดได้ง่าย ข้อมูลไม่มีความ ปลอดภัย เมื่อบันทึกข้อมูลการใช้ห้องในปฏิทิน ทำให้สามารถเปิดดูได้ทันที จากทุก เครื่องที่มีโปรแกรม SiNet การให้บริการใบลา ในระบบ SAP บุคลากรที่ลาจะต้องเสียเวลาในการบันทึก ใบลา บางครั้งข้อมูลบางอย่างต้องสอบถาม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จึงทำให้ไม่สะดวก ประหยัดเวลา อำนวยความสะดวก มี ความถูกต้องให้แก่บุคลากรที่จะลา ระบบติดตามการใช้ เงินงบประเภทต่างๆ ในระบบ SAP การติดตามและรายงานการใช้เงินงบประมาณ ประเภทต่างๆ ต้องใช้เวลามากเนื่องจากต้อง ค้นข้อมูลจากเอกสารต่างๆ สามารถติดตามข้อมูลการใช้เงินงบ ประเภทต่างๆ รวดเร็วแม่นยำ ถูกต้อง อีกทั้งข้อมูลยังมีความปลอดภัย การสแกนเอกสาร แทนการถ่ายสำเนา การส่งเอกสารที่มีข้อมูลหลายหน้า เช่น เอกสารงานวิจัย,เอกสารการเรียนการสอน และเอกสารขอซื้อขอจ้าง เป็นต้น แต่เดิมจะ นำไปถ่ายสำเนาเก็บเป็นจำนวนมากทำให้เกิด ความสิ้นเปลืองกระดาษและทำให้พื้นที่ในการ จัดเก็บไม่เพียงพอ ค้นหาเอกสารไม่พบ จัดเก็บไม่เรียบร้อย ยากต่อการค้นหา มีความสะดวกในการจัดเก็บและ ค้นหา เอกสารมีความปลอดภัย ประหยัดพื้นที่ จัดเก็บ สอดคล้องตาม นโยบายคณะฯ การใช้กระดาษอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยประหยัดกระดาษ ได้ถึง 50%

21 ความภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ รางวัล / ความภาคภูมิใจ ชื่อ/ประเภท ผลงาน ตอบสนองจุดเน้น คณะฯ (ระบุหัวข้อ) ปีที่ได้รับ รางวัล โครงการติดดาว (นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน) การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการ เครื่องมือวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ S3 – Produce Impact Research S4 – Provide the Qualified & Needed Medical Knowledge & Technology 2552 ผลงาน วิทยานิพนธ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อ วงการวิชาการ (ป.เอก) “การศึกษาชีวภาพความ พร้อมของการดูดซึม และนำไปใช้ และผลใน การยับยั้งการอักเสบ และภาวะดื้อต่ออินสุลิน ของสารแซนโธนจาก มังคุดในเซลล์ไขมัน มนุษย์” (รศ.ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ เป็นผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์) S3 – Produce Impact Research S4 – Provide the Qualified & Needed Medical Knowledge & Technology 2552

22 รางวัล / ความภาคภูมิใจ ชื่อ/ประเภทผลงานตอบสนองจุดเน้น คณะฯ (ระบุหัวข้อ) ปีที่ได้รับ รางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อ วงการวิชาการ (ป.โท) “การยับยั้งการผลิตคอลลาเจนใน เซลล์สร้างเส้นใยจากแผลคีลอยด์ โดยใช้การแทรกแซงอาร์เอ็นเอ” (ผศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์) S3 – Produce Impact Research S4 – Provide the Qualified & Needed Medical Knowledge & Technology 2552 รางวัล ดีมาก ระดับ ปริญญาโท (กลุ่ม วิทยาศาสตรสุขภาพ) จากการประกวดการ เสนอผลงานวิจัย ระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 1. “ฤทธิ์ป้องกัน oxidative stress ของสารสกัดมังคุดต่อเซลล SK- N-SH ที่ถูกชักนําด้วยสาร  - amyloid” (ศ.พญ.นีโลบล เนื่องตัน เป็นผู้ควบคุม วิทยานิพนธ์) 2. “การยับยั้งการผลิตคอลลาเจน ในเซลล์สร้างเส้นใยจากแผลคี- ลอยด์โดยใช้การแทรกแซงอาร์- เอ็นเอ” (ผศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุม วิทยานิพนธ์) S3 – Produce Impact Research S4 – Provide the Qualified & Needed Medical Knowledge & Technology 2552

23

24 “การศึกษาชีวภาพความพร้อมของ การดูดซึมและนำไปใช้ และผลใน การยับยั้งการอักเสบและภาวะดื้อ ต่ออินสุลิน ของสารแซนโธนจาก มังคุดในเซลล์ไขมันมนุษย์” (รศ.ดร. รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ เป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์)

25 “การยับยั้งการผลิตคอลลาเจน ในเซลล์ สร้างเส้นใยจากแผล คีลอยด์ โดยใช้การแทรกแซง อาร์เอ็นเอ” ผศ.ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ “การยับยั้งการผลิตคอลลาเจน ในเซลล์ สร้างเส้นใยจากแผล คีลอยด์ โดยใช้การแทรกแซง อาร์เอ็นเอ” ผศ.ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

26 แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป แผน/กิจกรรมวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดระยะเวลา แผนการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา 1.ปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขา ชีวเคมี 2. เพิ่มจำนวนนักศึกษา ต่างประเทศ 3. พัฒนาการประเมินการ สอนโดยนศพ.ชั้นปีที่ 2 - เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้ให้มี มาตรฐานระดับนานาชาติ อย่าง ต่อเนื่อง -เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาชาว ต่างประเทศในหลักสูตร บัณฑิตศึกษา - เพื่อทำแบบประเมินการสอนที่ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ ความต้องการของ นศพ. - มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ มาตรฐานการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน ระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง -มีนักศึกษาชาวต่าง ประเทศ ศึกษา ร่วมกับนักศึกษาไทย 20% - มีแบบประเมินการสอนที่ได้ มาตรฐาน สอดคล้องกับความ ต้องการของ นศพ. 1 ปี แผนการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัย...... 1. จัดให้มีการสัมมนาทาง วิชาการ (research forum) อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง - เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน การพัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ - มีการสัมมนาทางวิชาการของ ภาควิชาฯ 2 ครั้ง/ปี อย่างต่อเนื่อง 2 ปี

27 แผน/กิจกรรมวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดระยะเวลา 4. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน การสอน นศพ. -เพื่อหารูปแบบของ กิจกรรมการเรียนการ สอนที่เหมาะสมที่สุด สำหรับ นศพ. -มีกิจกรรม KSA ที่ ดีขึ้นและมุ่งเน้นการ นำไปใช้ทางคลินิก 1 ปี แผนการปฏิบัติงานด้าน การวิจัย 1. จัดให้มีการสัมมนาทาง วิชาการ (research forum) อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง - เพื่อเสริมสร้างความ ร่วมมือในการพัฒนา งานวิจัยของภาควิชาฯ - มีการสัมมนาทาง วิชาการของ ภาควิชาฯ 2 ครั้ง/ปี อย่างต่อเนื่อง 2 ปี

28 โครงการพัฒนาคุณภาพสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ได้จากความสำเร็จของ กระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การจัดการเอกสารด้วยระบบ SiNet การใช้ปฏิทินภาควิชาในระบบ SiNet ช่วยในการ ปฏิบัติงาน ระบบติดตามการใช้เงินงบประเภทต่างๆ การจัดฐานบุคลากรภาควิชา

29 กิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาด เรียบร้อย ของสถานที่ ทำงาน ชั้น 13 สำนักงานภาค ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติเรื่อง แนวทางการจัดการขยะภายใน ภาควิชาชีวเคมี ได้รับอนุมัติเมื่อ 13 สิงหาคม 2552

30 ใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ในเรื่องงานวิจัย การประชุมอบรม ประวัติบุคคล งานเอกสารหนังสือเวียนใน homepage มีประชุมภาควิชาทุกวันพุธแรกของเดือน มี webpage และ webboard

31 ทางด้านร่างกาย สนับสนุนให้ออกกำลังกาย จัดให้มีการเต้นแอโรบิด ทุกบ่ายวันศุกร์ ส่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม Training for the Trainer รุ่นที่ 1 เพื่อมาเป็น ครูสอนให้บุคลากรภายในภาควิชา ริเริ่มโครงการ “มาฝึกโยคะกันเถอะเพื่อสุขภาพที่ดี” เพื่อสอนโยคะระดับพื้นฐาน ให้กับผู้ที่สนใจ และผู้ที่เริ่มต้นฝึกโยคะ บุคลากรของภาควิชา มีความสงบด้านจิตใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทางด้านจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าวัดทำบุญอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อทำให้จิตใจ ผ่องใสมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการสร้าง ความสามัคคี

32 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมของ สำนักงานภาควิชา เป้าหมาย มากกว่า 80% มีผล การสำรวจจากแบบสอบถาม ปี2550 = 62.0% ปี 2551 = 70.8% ปี 2552 = 73.3%

33 โอกาสพัฒนาจากการเยี่ยมสำรวจในครั้งก่อน ทางสำนักงานภาควิชา ได้ดำเนินการแล้ว จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ ปีละครั้ง พิจารณาจัดเก็บข้อมูลความผิดพลาด เช่น เอกสารหาย เป็นต้น ห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการแล้ว การ label สารเคมี การบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นของ ตู้แช่แข็งทุกตู้ การทิ้งขยะโดยแยกประเภท


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาชีวเคมี ระบบการนำ จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิจัยด้านชีวเคมีทาง การแพทย์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล มุ่งเน้นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google