งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G etting the Most Out of Siriraj Medical Library Porntip Anaprayot/ Siriraj Medical Library Faculty of Medicine Siriraj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G etting the Most Out of Siriraj Medical Library Porntip Anaprayot/ Siriraj Medical Library Faculty of Medicine Siriraj."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G etting the Most Out of Siriraj Medical Library http://www.medlib.si.mahidol.ac.th Porntip Anaprayot/ Siriraj Medical Library Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University E-mail: lipan@mahidol.ac.th

2 Main Page

3

4 http://www.medlib.si.mahidol.ac.th

5 1.URL : www.medlib.si.mahidol.ac.th OR www.si.mahidol.ac.th (click at Siriraj Medical Library)www.si.mahidol.ac.th 2.Staff/Residents ID + Library Barcode 3.Mahidol Internet Account 4.Register : My Siriraj Account your name in English, follow by.(dot) then the first 3 characters from your lastname (i.e porntip.ana) Password as you like 5.Register : My RefWorks (RWSirirajH,username,password) 6. www.ovid.com,sipe,sipd88 Tools for access SiML Web Portal

6 The Library System Functions like a Post Office of DHL Goal: fast delivery of print materials Know where books are a all times Fast turnaround

7 Campus-wide Wi-Fi Not just rooms & buildings The entire campus must be technology flexible Wireless Wi Fi Campus new What's new

8 FIRSTConsult -- The revolutionary web- and PDA-based clinical information system that provides continuously updated, evidence-based guidance on the latest in patient evaluation, diagnosis, and management— all written and designed for rapid access at point of care ! new What's new

9 Online Product – Subscription Based Used @ point of care Web & PDA Different because: …focuses on Differential Diagnosis Updated Weekly An “electronic Ferri ” new What's new

10 Updated via Wi Fi Instant News Updates RSS Feeds give you only the news you want to see Remember the movie “Minority Report”, when the police were chasing Tom Cruise and the man on the train is reading a digital paper that immediately announces Tom’s an escaping criminal… Digital Newspapers new What's new

11 SMS Library Notification Service Document Delivery new What's new

12 Self Renew new What's new

13 Self Check-Out ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยเครื่อง ยืมอัตโนมัติ 1 2 3 4 new What's new

14 E-Resources Links to E-resources, Both within MU Library And Siriraj Medical Library E-Databases new What's new

15 E-Databases

16 E-Journal

17 e Books are about to Take off eBooks – New for 2006 Soon all of Springer’s new book titles will be available online E-Books new What's new

18 How to improve your medical research 1. ทางเข้าสู่แหล่งข้อมูล Web Portal ของห้องสมุด = http://www.medlib.si.mahidol.ac.th 2. แนะนำแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง (References) ตัวอย่างเช่น Books@OVID MDConsult แหล่งข้อมูลประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการตอบคำถามประเภท อะไร (what), ที่ไหน(where), ทำไม(why) ตัวอย่างเช่น - โรคหลอดลมอักเสบคืออะไร - สาเหตุขอโรคคืออะไร - อาการเป็นอย่างไร เป็นต้น

19 แหล่งข้อมูลที่ใช้เพื่อการค้นหาผลงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ส่วนใหญ่ กลุ่มบทความวารสาร (Journals) ตัวอย่างเช่น Journals@OVID Blackwell Synergy MDConsult กลุ่ม Evidence Based (Reviews) ตัวอย่างเช่น ClinicalResource@OVID The CoChrane Library FirstConsult ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลประเภทนี้ใช้ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการ ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เช่น จำเป็นหรือไม่ที่ผู้ป่วยโรคหลอดลม อักเสบต้องใช้ยาปฏิชีวนะ How to improve your medical research

20 Current Situation: General Library Automation Can be accessible 24/7/365 Resources Some digital Some link to abstracts, full text Books – link to cover, TOC, e-books, etc. Journals – from printed to electronic online Electronic Databases – abstracts and full text Resources Integration and Linking Services are in need for users

21 somewhere between the two Current Situation: Hybrid Library Not just a traditional library (printed materials only) Not just a traditional library (printed materials only) Not just an electronic library (digital materials only) Not just an electronic library (digital materials only) But.. But..

22 Current Situation: From the User’s Point of View Where do I look for information? How do I make a query? How do I get accurate results? How do I compare lists of results? How do I navigate to related resources? How do I obtain the actual materials?

23 Seamless, integrated, transparent network that allows searches to link quickly and painlessly to any document they seek Linking Technology Links to relevant sources and services, such as OPACs, Union Catalogs, Electronic Resources and Document Delivery Services, where users can obtain a copy of the document Linking Services Current Situation: User’s Expectations

24 Thailand Union Catalog - A union database that combines records of information from geographically distributed academic libraries into a single unified database - one-stop searching Search books, journals or articles and find out from which library (Location) it is available. (Inter-Library Loan) Books – link to full text searchable E-Books online, directories, search engines and online bookstores. Journals – link to Medical Resources Online (Ovid Medline / PubMed, etc.) Articles – link to CrossRef using DOI (Digital Object Identifier) and get full text of the article. Current Situation of Library Services

25 Thailand Union Catalog with Linking Services Thailand Union Catalog - A union database that combines records of information from geographically distributed academic libraries into a single unified database - one-stop searching Search books, journals or articles and find out from which library (Location) it is available. (Inter-Library Loan) Books – link to full text searchable E-Books online, directories, search engines and online bookstores. Journals – link to Medical Resources Online (OvidSP Medline / PubMed / PubList, Ideal Library, etc.) Articles – link to CrossRef using DOI (Digital Object Identifier) and get full text of the article. New Trends of Library Services

26 The INTERFACE is the NEW King! Soon, you will see huge competition among publishers, ILS vendors and the web browsers (Google, Yahoo, Microsoft) to see whose interface becomes the ‘de facto’ interface on the university campus We will still have to pay for the content, but prices will depend on HOW the materials are being accessed Will your library accept ADVERTISEMENTS, if it means you therefore pay less for the content?

27 Rights Management Knowledge bases Networks OPACS Data Security Search Engines Cross-file Searching Enduser Interfaces

28 GOALS The GOALS of the DIGITAL Library: Provide ANSWER, not data Provide a minimum of information with the highest quality Provide the information in the format most pertinent to the task at hand Provide information that is readily updated Enhance the communication of the scholarly and other information

29 Information Resources For Medical Library in 2000’s Two types of Information Sources Huge numbers of : Printed (monographs & serials) Electronic (CD-ROMs, intranet, internet, & etc.) Types of Electronic Information Fast growing numbers of digital contents: E-books E-journals, E-TOC Online databases, WEB Resources E-news, Medical RSS, Blogs, PodCast, Alerts, E-learning materials & courses Local databases, Institutional Repository, Medical Portals, and many more

30 Print & Online materials will both be heavily used The library must do two things: Train users how to locate the information (online first, print second) Deliver the print quickly when requested

31

32 End User [Students, Researchers, Scientists, Professors etc.] Relevant Information/Articles ILS Web OPAC Physical Resources Access e-Resources Access Current Library Scenario Thesis & Projects No Integrated Solution??? Print Digitized Content Search Engines Google Scholars Yahoo! MSN

33 To be Considered  Copy Rights Management  Consortium Purchasing

34 Thank you

35

36 Main Page

37 TOP MENU Main Menu

38 TOP MENU Main Menu

39 About us General Information about SiML

40 E-Resources Links to E-resources, Both within MU Library And Siriraj Medical Library

41 E-Services List of E-Services

42 E-Services A-Z Services

43

44 Knowledge Sharing

45 Ask A Question, Enquiry or Feedback Ask A Question

46 Personal data populated into the form Feedback

47 Quick Links for Most Use Resources, (OPAC, Databases, e-journals, etc) Quick Links

48 Special Collections and Special Links

49 Quick Links News Area

50 Quick Links Library Events, Training, etc.

51 Library Events, Training Announcement

52 Single Search.. Quick Search for Novice Users, to Selected Resources Single Search

53 Users key in any required keyword (s) Quick Search

54 Super Search.. More Single Search Solutions Advanced Search

55 Super Search.. Search for any Required Listed Resources Super Search

56 Only for Siriraj Communities 2. Member Login SiML Member Login

57 Member Log In SiML Member Login

58 Direct Link to MU Online Catalog Online Catalog

59 Welcome Screen, My e -Library My e -Library

60 Personal Data and related library activities, messages, news, etc. My e -Library

61 Edit / update Users’ data, for SMS library notification, we need your mobile number My Profile

62 Document Delivery Request

63 My Request Status My Request

64 Other Requests Status My Request

65 Other Features In My E-Library My e -Library

66 My RefWorks

67 3. Active Menu Active Menu

68 Go Backward or Upper Menu

69 Mahidol Mail and Site Search Mail & Site Search

70 Clickable Site Search Result Site Search

71


ดาวน์โหลด ppt G etting the Most Out of Siriraj Medical Library Porntip Anaprayot/ Siriraj Medical Library Faculty of Medicine Siriraj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google