งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supportive Counseling How to support client’s emotion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supportive Counseling How to support client’s emotion"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supportive Counseling How to support client’s emotion
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็กแ ละวัยรุ่น

2 1.Listening skills express feeling empathy attention

3 การฟังอย่างมีส่วนร่วม (Active and empathic Listening)
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช การฟังอย่างมีส่วนร่วม (Active and empathic Listening) 1. การใส่ใจ (Attending) 1.1 การประสานสายตา (eye contact )

4 1.2 แสดงการใส่ใจโดยภาษากาย (body language)
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 1.2 แสดงการใส่ใจโดยภาษากาย (body language) - การแสดงออกทางหน้า “สีหน้า” (facial expression) - ท่านั่ง (posture) - การจัดที่นั่ง และ ระยะห่าง - กิริยาท่าทาง (gesture)

5 1.3 ลักษณะของเสียง (Vocal characteristics)
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 1.3 ลักษณะของเสียง (Vocal characteristics) - เสียงสูง-ต่ำ (pitch , tone) - ความดัง-ค่อย (volume) - ความเร็วของการพูด (speed) - น้ำเสียง (vocal quality) - การเน้น (verbal underlying) - จังหวะการพูด (rhythm, tempo) - เสียงรบกวน (vocal interferences)

6 1.5 การสนทนา ติดตาม (verbal following , tracking)
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 1.4 การเงียบ (silence) 1.5 การสนทนา ติดตาม (verbal following , tracking) 2. การให้กำลังใจ (Encouraging) 2.1 การให้กำลังใจโดยภาษากาย 2.2 การให้กำลังใจโดยคำพูด 3. การถาม (Questioning) 3.1 คำถามปิด (closed question) 3.2 คำถามเปิด (opened question)

7 4. เลือกประเด็น (Focussing) 5. การทวนซ้ำ (Paraphrasing)
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 4. เลือกประเด็น (Focussing) 5. การทวนซ้ำ (Paraphrasing) 6. การสะท้อนความหมาย และ/หรือ ความรู้สึก (Reflecting meaning and/or feeling) 7. การสังเกต(Observing) 8. การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล (Clarifying) 9. การสรุป(Summarizing)

8 2.Counseling techniques
reflect emotion paraphrase generalization reframing

9 3.Verbral support show appreciation encouragement
correct misunderstanding/guilt give realistic hope

10 4.Non-verbral support privacy&save environment touch facial and voice expression Tissue therapy


ดาวน์โหลด ppt Supportive Counseling How to support client’s emotion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google