งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supportive CounselingHow to support client’s emotion ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ กุมารแพทย์และ จิตแพทย์เด็กแ ละวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supportive CounselingHow to support client’s emotion ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ กุมารแพทย์และ จิตแพทย์เด็กแ ละวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supportive CounselingHow to support client’s emotion ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ กุมารแพทย์และ จิตแพทย์เด็กแ ละวัยรุ่น

2 1.Listening skills 1.Listening skills  express feeling  empathy  attention

3 ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช การฟังอย่างมีส่วนร่วม (Active and empathic Listening) 1. การใส่ใจ (Attending) 1.1 การประสานสายตา (eye contact )

4 ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 1.2 แสดงการใส่ใจโดยภาษากาย (body language) - การแสดงออกทางหน้า “ สีหน้า ” (facial expression) - ท่านั่ง (posture) - การจัดที่นั่ง และ ระยะห่าง - กิริยาท่าทาง (gesture)

5 ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 1.3 ลักษณะของเสียง (Vocal characteristics) - เสียงสูง - ต่ำ (pitch, tone) - ความดัง - ค่อย (volume) - ความเร็วของการพูด (speed) - น้ำเสียง (vocal quality) - การเน้น (verbal underlying) - จังหวะการพูด (rhythm, tempo) - เสียงรบกวน (vocal interferences)

6 ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 1.4 การเงียบ (silence) 1.5 การสนทนา ติดตาม (verbal following, tracking) 2. การให้กำลังใจ (Encouraging) 2.1 การให้กำลังใจโดยภาษากาย 2.2 การให้กำลังใจโดยคำพูด 3. การถาม (Questioning) 3.1 คำถามปิด (closed question) 3.2 คำถามเปิด (opened question)

7 ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ หน่วยจิตเวชเด็ก ภุมารฯ ศิริราช 4. เลือกประเด็น (Focussing) 5. การทวนซ้ำ (Paraphrasing) 6. การสะท้อนความหมาย และ / หรือ ความรู้สึก (Reflecting meaning and/or feeling) 7. การสังเกต (Observing) 8. การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล (Clarifying) 9. การสรุป (Summarizing)

8 2.Counseling techniques  reflect emotion  paraphrase  generalization  reframing

9 3.Verbral support  show appreciation  encouragement  correct misunderstanding/guilt  give realistic hope

10 4.Non-verbral support  privacy&save environment  touch  facial and voice expression  Tissue therapy


ดาวน์โหลด ppt Supportive CounselingHow to support client’s emotion ผศ. นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ กุมารแพทย์และ จิตแพทย์เด็กแ ละวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google