งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( echocardiography ) ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กการพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( echocardiography ) ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กการพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( echocardiography ) ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กการพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็ก L047

2 Supplier/ Providers InputsProcessOutputCustomer - พยาบาล - ผู้ช่วยพยาบาล - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เครื่อง echocardiography เครื่องคอมพิวเตอร์ จุดเริ่มต้น เวลานัดหมาย จุดสิ้นสุด รับใบนัด F/U ครั้งต่อไป เจ้าของ นางวิภาวิน วัฒนะประการ ชัย ผู้สนับสนุน หัวหน้าหอผู้ป่วย ไม่มีอุบัติการณ์การ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ สามารถป้องกันได้ ระยะเวลาการรับ บริการตรวจหัวใจด้วย คลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง ลดลง ลูกค้าภายนอก - ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน - แพทย์ - พยาบาล - ผู้ช่วยพยาบาล - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2. ขอบเขตของเรื่อง/โครงการ (SIPOC)

3 คัดกรอง นัดผู้ป่วย เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน เตรียม ความพร้อม 3. Current Value Stream เข้าห้องตรวจ -แพทย์ตรวจ -มีการconfirm บางราย -บางรายให้ยา Chloralhydrate แพทย์ รายงาน ผลการตรวจ บางรายมีการ ตรวจเพิ่ม เช่น วัด O 2 Sat, CXR, EKG, BP 4extremities ไม่ตรวจ เพิ่ม แพทย์ให้ข้อมูล ผลการตรวจ/ แนวทางการ รักษาแก่ ผู้ปกครอง รับ ใบ นัด กลับ บ้าน รับยา Pre Procedure Intra Procedure Post Procedure

4 หัวข้อความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เอกสารสิทธิไม่สมบูรณ์ ต้องนัดตรวจใหม่ Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย เด็กหลับช้าเมื่อถึงเวลาที่ต้องให้รับประทานยานอน หลับจริงๆ แพทย์เสียเวลารอ Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า ไม่มีการคัดกรอง และการระบุตัวผู้ป่วยเพื่อการดูแล รักษาที่เป็นระบบชัดเจน Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing: ขั้นตอนมากเกินจำเป็น 4. Waste ( DOWNTIME)

5 คัดกรอง นัดผู้ป่วย เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน เตรียม ความพร้อม เข้าห้องตรวจ -แพทย์ตรวจ -มีการconfirm บางราย -บางรายให้ยา Chloralhydrate แพทย์ รายงาน ผลการตรวจ บางรายมีการ ตรวจเพิ่ม เช่น วัด O 2 Sat, CXR, EKG, BP 4extremities ไม่ตรวจ เพิ่ม แพทย์ให้ข้อมูล ผลการตรวจ/ แนวทางการ รักษาแก่ ผู้ปกครอง รับ ใบ นัด กลับ บ้าน รับยา Pre Procedure Intra Procedure Post Procedure 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า(VSM) / Flow (หลังปรับปรุง)

6 6. สรุปการดำเนินการด้วย Lean A3 Report

7 การตรวจเด็กแตกต่างจาก ผู้ใหญ่ อายุ < 3 ปี มักไม่ร่วมมือ - ต้องให้ยานอนหลับ - ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด การประเมินจากการเยี่ยม สำรวจภายในของงานพัฒนา คุณภาพ โอกาสพัฒนาของ หน่วยงาน คือ การ พิจารณาทบทวนจัดทำ มาตรฐานของกระบวน การดูแลรักษา เด็กที่รู้เรื่องและไม่ได้ให้ยา - มีความกลัว - ไม่คุ้นเคย - ไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า สร้างสัมพันธภาพ และเบี่ยงเบน ความสนใจโดยใช้ ของเล่นตาม วัย 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action)

8 เวลาในการรับบริการนานขึ้น เฉลี่ย 190 นาที นับตั้งแต่เวลานัดหมายจนกระทั่ง จำหน่ายออกจากหน่วยตรวจ เด็กจะร้องไห้ งอแง เพราะความหิว ความกลัว เด็กไม่ให้ความร่วมมือ ต้องให้ยานอนหลับเพิ่ม ใช้เวลาในการรับบริการนาน บางรายไปนัด follow up คลินิกโรคหัวใจเด็ก หรือนัดฉีดสี (cardiac catheterization) ไม่ทัน ขาดมาตรฐานของการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สำคัญ 6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State)

9 1. ลดระยะเวลาการรับบริการตรวจ 2. ไม่มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ 3. ระบุตัวผู้ป่วยเด็กถูกต้อง ถูกคน 4. ผลการตรวจถูกต้อง ถูกคน 6.3 เป้าหมาย (Target state)

10 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)

11 สาเหตุ: Root cause addressedแนวทางแก้ไข: Proposed solutionวัตถุประสงค์: Supports Objective 1. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ทั้งตัวเด็กและสิทธิประโยชน์ก่อนตรวจรักษา 2. ผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอให้บริการ 3. ระบบการทำงานไม่ชัดเจน มีโอกาสเกิดความบกพร่องใน ปฏิบัติงานได้ 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ 1. สร้างมาตรฐานการให้ข้อมูล 2. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการการปฏิบัติงาน 3. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4. ระบบตรวจสอบและซ่อมบำรุงครื่องมือ 1. ผู้ป่วยมีความพร้อมทำการตรวจ 2. บุคลากรพร้อมให้บริการตามความต้องการของผู้ป่วย 3. ลดอุบัติการณ์ / ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น 4. มีเครื่องมือพร้อมใช้ 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)

12 แนวทางแก้ไข: Solution การปฏิบัติ: Actualว.ด.ป. ที่เริ่มทำ: Date โดยใคร: By ผลลัพธ์: Resultสรุปความก้าวหน้าของการ ทำงาน: Conclusion 1. สร้างมาตรฐานการให้ข้อมูล 2. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน การการปฏิบัติงาน 3. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4. ระบบตรวจสอบและซ่อม บำรุงครื่องมือ 1. ให้ข้อมูลการเตรียมตัวเด็กเพื่อการตรวจ 2. ให้ข้อมูลการเตรียมเอกสารในการใช้สิทธิการ รักษา 1. พัฒนา competency ของบุคลากร 1. สร้างระบบคัดกรองและจำแนกประเภทผู้ตรวจ ให้เหมาะสมกับ case 2. จัดทำ แนวทางการให้ยานอนหลับ สำหรับเด็ก 3. มี Pediatric echo. Manager 1. มีระบบการจัดการเครื่องมือราคาแพง 1 ก. พ.2552 วิภาวิน สุเชาวนี วิภาวิน กาญจนา วันดี ลดเวลาการตรวจ Ped. Echo เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การทำงาน มีความคล่องตัว มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีเครื่อง Echo. พร้อมใช้งาน จัดทำเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานประจำ 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)

13 หลังพัฒนา เวลา (นาที) เดือน - ปี

14 กิจกรรมสำคัญที่ทำ: Outstanding Actions ผู้รับผิดชอบ: By Whom วันที่ทำ: By Date 1. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วิภาวิน สุเชาวนี พฤษภาคม 2552 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ(Outstanding Actions)

15 การเรียนรู้ที่ได้รับ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ นโยบายและการ สนับสนุนจาก ผู้บริหาร ความรู้ ความ เข้าใจใน Lean concept Teamwork ที่ดี 1. บุคลากรสับสนในแนวทางการทำงานที่ปรับใหม่ 2. บุคลากรคิดว่าโครงการนี้เพิ่มภาระงาน 1. บุคลากรสับสนในแนวทางการทำงานที่ปรับใหม่ 2. บุคลากรคิดว่าโครงการนี้เพิ่มภาระงาน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( echocardiography ) ผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กการพัฒนาระบบบริการตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google