งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อ โครงการ การสมัครงาน ออนไลน์ (E-Application) หัวหน้าทีม นางสาวนัยนา ชื่นวัฒนา ผู้ประสานงาน นางสาวดวงพรรณ รัตนสุวรรณ 02-4198864 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อ โครงการ การสมัครงาน ออนไลน์ (E-Application) หัวหน้าทีม นางสาวนัยนา ชื่นวัฒนา ผู้ประสานงาน นางสาวดวงพรรณ รัตนสุวรรณ 02-4198864 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชื่อ โครงการ การสมัครงาน ออนไลน์ (E-Application) หัวหน้าทีม นางสาวนัยนา ชื่นวัฒนา ผู้ประสานงาน นางสาวดวงพรรณ รัตนสุวรรณ 02-4198864 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล L041

2 2. ขอบเขตโครงการ 2. ขอบเขตโครงการ Suppli ers/ Provid ers InputsProcessOutput Custo mers - นัก ทรัพยาก ร - บุคคล - นักวิชาก าร – คอมพิวเ ตอร์ - พ. ธุรการ - ประกาศรับ สมัคร  ตำแหน่งว่าง  คลังข้อมูล ผู้สมัคร - แบบฟอร์มการ สมัครงาน - หลักฐานการ สมัครงาน - บอร์ดประกาศ รับสมัคร - จุดเริ่มต้น : ผู้สมัครยื่น ข้อมูลการสมัคร งาน - จุดสิ้นสุด : เจ้าหน้าที่รับใบ สมัครของ ผู้สมัครงาน - เจ้าของ : นัยนา : ดวง พรรณ : สุ รางค์ : วร เศรษฐ์ - ผู้สนับสนุน : รองคณบดี ฝ่ายทรัพยากร บุคคล และ ฝ่ายสารสนเทศ - ผู้สมัคร สามารถ ยื่นข้อมูล การ สมัคร งาน จาก เดิม 6 ช. ม. ( เวลา ทำการ ) เป็น 24 ช. ม. - ความ พึงพอใจ ของ ผู้สมัคร งาน เพิ่มขึ้น จากเดิม 80% เป็น > 90% - ผู้สมัคร งาน

3 3. แผนภูมิสายธารแห่ง คุณค่า ก่อนการปรับการรับสมัคร เป็น E-Application

4 Befo re เริ่ม 08.30 น. ปิด 16.30 น. รวมเวลารับสมัคร 6 ชัวโมง : วัน, 5 วัน : สัปดาห์, 230 วัน : ปี คุณสมบัติตาม ประกาศ คุณสมบัติต่าง จากประกาศ

5 4.Waste(DOWNTIME ) หัวข้อความสูญเปล่า Defect rework ทำงานซ้ำ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Overproduction การผลิต หรือให้บริการมากเกิน จำเป็น - ยื่นใบสมัครหลายชุด กรณีสมัคร งานตามตำแหน่ง และฐานข้อมูลผู้สมัคร Waiting การรอคอย - ลดเวลาการรอตรวจสอบเอกสาร การสมัครงาน Not using staff talent ภูมิรู้ ที่สูญเปล่า Transportation การเดินทาง - ผู้สมัครเดินไปดูรายละเอียดใน บอร์ดสมัครงาน Inventory วัสดุคงคลัง - ผู้สมัครยื่นสมัครได้วันละ 6 ชม. สัปดาห์ละ 30 ชม. Motion การเคลื่อนไหว - เจ้าหน้าที่ ( คนที่ 1) ส่งเอกสารการ สมัครให้ ( คนที่ 2) ตรวจโดย ละเอียด Excessive processing ขั้นตอนมากเกินจำเป็น - การตรวจเอกสารสมัครงาน ซ้ำซ้อน

6 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า หลังจากปรับ : การรับสมัครเป็น E- Application After รับสมัคร 24 ชั่วโมง รวมเวลารับสมัคร 24 ชัวโมง : วัน, 7 วัน : สัปดาห์, 365 วัน : ปี คุณสมบัติตาม ประกาศ คุณสมบัติต่าง จากประกาศ

7 6.Lean A3 Report

8 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action) : จากการสำรวจผู้สมัครงาน 60 คน จำนวน 112 ความคิดเห็น พบว่า มีการเสนอให้ปรับปรุงการยื่น - รับสมัครงาน สูงสุดจำนวน 70.54 % ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วและการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ด้าน

9 Befor e เช้า เวลา 8.30 – 12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

10 6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State): ชั่วโมงทำการสูญไป 75% ต่อวัน จำนวนชั่วโมงทำการที่เปิดรับสมัครงานต่อหน่วยเวลา

11 6.3 เป้าหมาย (Target state): รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนและ เพิ่มเวลาการรับสมัคร - ลดการตรวจเอกสารซ้ำซ้อน - เพิ่มชั่วโมงทำการที่ใช้รับสมัครงาน - เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้สมัครงาน > 90%

12 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)

13 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach) สาเหตุ : Root cause addressed แนวทางแก้ไข : Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objection - ตรวจสอบเอกสาร สมัครงาน ซ้ำซ้อน 2 ครั้ง - เปิดรับสมัครงานวัน ละ 6 ชัวโมงทำ - การ - ขาดการสื่อสาร ข้อความสำคัญให้ ผู้สมัครทราบ : เช่นวัน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วันสอบ เป็นต้น - Get rid excessive process: เปลี่ยนวิธีการยื่น - รับ สมัคร โดยใช้ โปรแกรม E- Application, ลด กระดาษในการสมัคร งาน, ลด เจ้าหน้าที่ตรวจ เอกสาร - ลด Motion: = 0 - เพิ่มเวลารับสมัคร เป็น 24 ชม. - ให้โปรแกรม E- Application ส่ง ข้อความที่ผู้สมัครควร ทราบ ทันทีหลังจบการ บันทึกข้อมูล - ลดขั้นตอนการ ยื่น - รับ สมัครงาน - เพิ่มชม. รับ สมัครจากเดิม 6 ชั่วโมงทำการ เป็น 24 ชั่วโมง

14 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments) Solu tio n ActualDat e ByResultConcl usio n - Get rid exces siv e proce ss - ใช้โปรแกรม E- Applicati on ในการรับ สมัคร - ลดกระดาษ ที่ใช้ใน การสมัคร งาน - ลด เจ้าหน้าที่ ตรวจ เอกสารสมัคร งาน - ลด Motion: = 0 - ใช้ IT เพื่อให้ ข้อมูล ผู้สมัคร 1 ก. พ. 54 - นัยนา - ดวง พรร ณ - สุ รางค์ - วร เศรษ ฐ์ - ผู้สมัค สามารถ ยื่นข้อมูล การ สมัคร งาน จาก เดิม 6 ชั่วโมงทำ การ เป็น 24 ช. ม. - ความพึง พอใจ ของผู้สมัคร งาน เพิ่มขึ้นจาก เดิม 80% เป็น > 90%

15 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ทำ (Outstanding Actions) Outstanding ActionsBy Whom By Date - ขออนุมัติโครงการรับ สมัครงานออนไลน์ (E-Application) ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 21 ก. ย. 2552 - ฝ่ายสารสนเทศให้ความ อนุเคราะห์ในการ เขียนโปรแกรม (E- Application) ฝ่ายสารสนเทศ 10 พ. ย. 2552 - ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครงานออนไลน์ (E-Application ผ่านทาง HR สื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 9 ก. พ. 2554 - จัดงานเปิดการใช้ โปรแกรม E- Application อย่างเป็นทางการ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 14 ก. พ. 2554

16 6.8 ผลลัพธ์ (Results) เวลาให้บริการเพิ่มขึ้นหลังจากใช้ E- Application ความพึงพอใจการยื่น - รับสมัคร งาน ทาง E-Application ( หน่วยนับ ) เปอร์เซ็นต์ (%) ( ด้าน ) เปอร์เซ็นต์ (%)

17 After รับสมัครตลอด 24 ชม.

18 6.9 สรุปบทเรียน (Lessons Learnt) ปัจจัยความสำเร็จปัญหา / อุปสรรค - ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน - บรรยากาศในการทำงานที่ สนับสนุนให้เกิด การทำงานเป็นทีม มีความสุข ในการทำงาน - ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน - ระยะเวลาดำเนินโครงการ นานเนื่องจาก  มีโปรแกรมเมอร์ประจำ 1 คน  บุคลากรมีงานประจำ  มีการทดลองโปรแกรมและ แก้ไขหลายรอบ - การพัฒนาแบบทีมข้ามสาย งานมีปัญหาการหา เวลาว่างตรงกันเพื่อมาประชุม


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อ โครงการ การสมัครงาน ออนไลน์ (E-Application) หัวหน้าทีม นางสาวนัยนา ชื่นวัฒนา ผู้ประสานงาน นางสาวดวงพรรณ รัตนสุวรรณ 02-4198864 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google