งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Systemic Lupus Erythmatosus Ratanavadee Nanagara, M.D. Allergy-Immunology-Rheumatology Unit Department of Medicine, Faculty of Medicine KhonKaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Systemic Lupus Erythmatosus Ratanavadee Nanagara, M.D. Allergy-Immunology-Rheumatology Unit Department of Medicine, Faculty of Medicine KhonKaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Systemic Lupus Erythmatosus Ratanavadee Nanagara, M.D. Allergy-Immunology-Rheumatology Unit Department of Medicine, Faculty of Medicine KhonKaen University

2 1. ให้การวินิจฉัยโรค SLE ได้โดยใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก 3. รู้วิธีประเมินความรุนแรงของโรค 2. รู้วิธีการแปลผลการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการที่ใช้บ่อย Learning Objective 6. รู้วิธีการประเมินผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบของโรค และ อาการแทรกซ้อนจากการรักษาได้เป็นอย่างดี 4. รู้วิธีการใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5. สามารถบอกข้อบ่งชี้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษา SLE ได้

3 การวินิจฉัยโรค SLE การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ ยาอื่นๆ : antimalarial, dapsone, ACEI, ASA Scope  

4 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody 4 / 11 skin 88% 85% 76% LE-cells

5 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody 4 / 11 skin PE 88%

6 Malar rash

7

8 Discoid LE

9

10

11

12 Scarring alopecia

13 Discoid LE Scarring alopecia

14 Discoid LE

15

16 Photosensitivity

17

18 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody 4 / 11 PE 85%

19 Arthritis

20

21 Jaccoud arthropathy

22 Arthritis Non-erosive arthropathy

23 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody (LE cells) 4 / 11 PE, UA 76%

24 Lupus nephritis Pitting edema ปัสสาวะออกน้อย เป็นฟอง บวม BP 

25 Lupus nephritis Pitting edema ปัสสาวะออกน้อย เป็นฟอง บวม BP  ตรวจปัสสาวะ protein >2+ sediment RBC cast ประเมิน BUN / Cr 24 hours urine protein, Cr

26 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody 4 / 11 CBC Blood smear CBC Blood smear 76%

27 CBC WBC 3,000-4,000 Lymph < 1,500 Platelet 80,000-90,000 Hb AIHA Coombs’ test Auto-agglutination

28 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody 4 / 11 Hx, CXR, echo

29 Pleuritis / Pericarditis เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้า CXR rub Bilateral pleural effusion Lower lobe infiltration Pericardial effusion

30 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody 4 / 11 Hx, CT, LP

31 Neuropsychiatric SLE seizure / psychosis Diagnosis by Rule out CNS infection metabolic cause electrolyte imbalance

32 Neuropsychiatric SLE seizure / psychosis พิจารณาเจาะตรวจ น้ำไขสันหลัง พิจารณาเจาะตรวจ น้ำไขสันหลัง

33 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antibody 4 / 11 LE-cells LE-cells used in body fluid examination pleural effusion, pericardial effusion

34 ข้อควรพิจารณาในการวินิจฉัย “ACR criteria 1997” Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antibody ต้องทราบความจำเพาะต่อการวินิจฉัย ถ้าไม่จำเพาะจะมีวินิจฉัยแยกโรคมาก ค่อนข้างจำเพาะ กว่าอาการอื่น

35 การวินิจฉัยโรค SLE การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ ยาอื่นๆ : antimalarial, dapsone, ACEI, ASA Scope 

36 การจัดแบ่งอาการตามความรุนแรง รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงมาก อาการทั่วไป ผื่นผิวหนัง ข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ serositis AIHA thrombocytopenia lupus nephritis Severe LN, NPSLE Severe thrombocytopenia Pneumonitis + pulm.hemorrhage Muti-organ involvement Failure to mod. dose pred MI / GI vasculitis / myelitis NSAID Pred 5-10 mg/d Topical drugs antimalarial NSAID Pred 5-10 mg/d Topical drugs antimalarial Pred 0.5-1 mg/k/d High dos steroid Pred 1 mg/k/d Dexa. 20-40 mg/d Pulse methylpred. Immnosuppressive High dos steroid Pred 1 mg/k/d Dexa. 20-40 mg/d Pulse methylpred. Immnosuppressive

37 การจัดแบ่งอาการตามความรุนแรง รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงมาก อาการทั่วไป ผื่นผิวหนัง ข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ serositis AIHA thrombocytopenia lupus nephritis Severe LN, NPSLE Severe thrombocytopenia Pneumonitis + pulm.hemorrhage Muti-organ involvement Failure to mod. dose pred MI / GI vasculitis / myelitis NSAID Pred 5-10 mg/d Topical drugs antimalarial NSAID Pred 5-10 mg/d Topical drugs antimalarial Pred 0.5-1 mg/k/d High dos steroid Pred 1 mg/k/d Dexa. 20-40 mg/d Pulse methylpred. Immnosuppressive High dos steroid Pred 1 mg/k/d Dexa. 20-40 mg/d Pulse methylpred. Immnosuppressive HT Azothemia Proteinuria >3 gm/d HT Azothemia Proteinuria >3 gm/d Seizure Acute psychosis CNS vasculitis Seizure Acute psychosis CNS vasculitis < 50,000

38 การวินิจฉัยโรค SLE การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ ยาอื่นๆ : antimalarial, dapsone, ACEI, ASA Scope 

39 ตัวอย่างการใช้ coticosteroid (severe group) daily, split dose ประเมิน severity Once daily dose Pred 30 mg/d Pred 5- 10 mg/d หยุดยา ประเมิน response ดี... ลด 5-15%/ สัปดาห์ ดี... ลด 5 mg/ สัปดาห์ ดี...altern ate day wks / mon ดี...altern ate day wks / mon Prednisolone (5) 4 x 3 12 OD 6 OD 1 EOD minor flare: split low dose minor flare: daily low dose

40 ตัวอย่างการใช้ coticosteroid (severe group) Severe LN / RPGN ( HT, azothemia, massive proteinuria ) CNS vasculitis : stroke, ชัก, psychosis Lupus pneumonitis with pulmonary hemorrhage R/O infection / metabolic / electrolyte imbalance / drug Pulse corticosteroid Methylprednisolone 1 gm IV in 1 hour x 3 days Dexamethaso ne 100-150 mg IV x 3 days ตามด้วย oral pred 1 mg/k/d มักจะให้ร่วมกับ immunosuppressive มักจะให้ร่วมกับ immunosuppressive

41 ข้อบ่งชี้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 1. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก : severe LN, RPGN, severe pneumonitis, NPSLE, multiorgan involvement 2. ไม่ตอบสนองต่อ steroid หรือ ลด steroid ไม่ได้ 3. เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ steroid มาก

42 การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน : cyclophosphamide Pulse monthly Pulse biweekly (split low dose) Pulse biweekly (split low dose) Oral daily dose 800-1,000 mg infusion in 30 min (test dose 200 mg initially) 400-500 mg infusion in 30 min 50-100 mg (1-2 tab) / day 300-500 mg (6- 10 tab) 3-5 tab day 1,2 & day 15,16 or al IV

43 การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน : cyclophosphamide Pulse monthly 800-1,000 mg infusion in 30 min 3-6 mon. Every 6 weeks 3 mon s. Every 2 mons. 3 mon s. Every 3 mons. totally 2 years then off. totally 2 years then off. Monitor CBC, UA, LFT (hemorrhagic cystitis) Infection: หยุดชั่วคราว

44 การวินิจฉัยโรค SLE การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ ยาอื่นๆ : antimalarial, dapsone, ACEI, ASA Scope 

45 Antimalarial : chloroquin 250 mg/day Dapsone: 50-100 mg/day ACEI : Enalapril 5-20 mg/day (titrate) Low dose aspirin Other medication frequently used Calcium supplement, antipeptic ulcer Sun screen (SPF > 15)

46 การวินิจฉัยโรค SLE การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ ยาอื่นๆ : antimalarial, dapsone, ACEI, ASA Scope 

47 Follow up and monitoring NSAID : CBC, Creatinine, stool occult blood Corticosteroid : BP, UA, blood chemistry & lipid profile, BMD Antimalarial drug : ตรวจตาทุก 6 – 12 เดือน Cyclophosphamide : CBC, UA, liver enzymes

48 Bull’s eye retinopathy

49 Follow up and monitoring Clinical: SLE activities, BP การติดเชื้อ, AVN อาการข้างเคียงจากยา Lab: CBC, UA, ESR (stool parasites, occult blood) Blood chemistry: BUN/Cr, serum albumin, lipid profiles, FBS

50 Follow up and monitoring Clinical symptoms ต้องแยกจาก infection metabolic & electrolyte imbalance อาการข้างเคียงจากยา เช่น : ไข้ อ่อนเพลีย ปวดหัว ชัก ไอเหนื่อยหอบ ไอเป็นเลือด ปวดข้อ แขนขาอ่อนแรง มือสั่น นอนไม่หลับ ปวดท้อง ท้องเสีย เม็ดเลือดขาว & เกร็ดเลือดต่ำ azothemia

51 1. ให้การวินิจฉัยโรค SLE ได้โดยใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก 3. รู้วิธีประเมินความรุนแรงของโรค 2. รู้วิธีการแปลผลการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการที่ใช้บ่อย Learning Objective 6. รู้วิธีการประเมินผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบของโรค และ อาการแทรกซ้อนจากการรักษาได้เป็นอย่างดี 4. รู้วิธีการใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5. สามารถบอกข้อบ่งชี้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษา SLE ได้

52


ดาวน์โหลด ppt Systemic Lupus Erythmatosus Ratanavadee Nanagara, M.D. Allergy-Immunology-Rheumatology Unit Department of Medicine, Faculty of Medicine KhonKaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google