งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6
L046 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจหัวใจด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (holter monitoring) น.ส. เกษรี ปั้นลี้ (หัวหน้าโครงการ) พ.ญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร น.ส. พวงพยอม สิทธิชารัตน์ นางกาญจนา หวานสนิท นางสุธีรา พฤทธิ์ไพศาล นางเทียมจันทร์ เหวันต์ ผู้สนับสนุน ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ นางสุเชาวนี อิทธิวิทย์ หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6

2 2. ขอบเขตของเรื่อง/โครงการ (SIPOC)
Supplier/ Providers Inputs Process Output Customer -พยาบาล -ผู้ช่วยพยาบาล -ผู้ปฏิบัติงานบริหาร -แพทย์ เครื่อง Holter คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นบันทึกข้อมูล จุดเริ่มต้น ลงทะเบียน จุดสิ้นสุด ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจ เจ้าของ นางสาวเกษรี ปั้นลี้ ผู้สนับสนุน หัวหน้าหอผู้ป่วย แนวทางการปฏิบัติงานชัดเจน ระยะเวลาในการรอผลการตรวจเร็วขึ้น สถิติการให้บริการเพิ่มขึ้น การส่งซ่อมบำรุงเครื่องและอุปกรณ์รวดเร็วขึ้น การชำรุดของเครื่อง / อุปกรณ์น้อยลง ลูกค้าภายนอก -ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน

3 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow (ก่อนปรับปรุง)
RN PN แพทย์ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ รับแฟ้มการตรวจ - ติด red dot - ติดสาย ECG ปลดการเชื่อมต่อของสาย ECG และเครื่อง แปลงข้อมูลจาก raw data เป็นผลการตรวจ ผู้ป่วยมาติด หรือ มาถอด Holter ใช่ สิ้นสุด load ข้อมูล ให้คำแนะนำ - การดูแลเครื่อง - การปฏิบัติตัว set monitor ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ? ติด ถอด เครื่องว่าง ไม่ใช่

4 4. Waste ( DOWNTIME) - สิทธิ์การรักษาไม่ผ่าน
หัวข้อ ความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เครื่อง Holter / สายสื่อชำรุด ทำให้ติดเครื่องซ้ำ Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย ระยะเวลารอคิวนัดตรวจ นับตั้งแต่วันที่แพทย์มีคำสั่งให้ติดเครื่องจนถึงวันที่ได้ติดเครื่อง (waiting list) นานประมาณ 1 เดือน (ค่าเฉลี่ย = 30.2 วัน) เวลาที่ใช้ในการแปลผลการตรวจนาน Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า - ขาดบุคลากรที่มีทักษะการใช้เครื่อง การอ่านและการแปลผล - บุคลากรไม่ชำนาญในการใช้เครื่องมือ Transportation: การเดินทาง - สิทธิ์การรักษาไม่ผ่าน Inventory: วัสดุคงคลัง - ขาดการจัดการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing:ขั้นตอนมากเกินจำเป็น

5 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า(VSM) / Flow (หลังปรับปรุง)
RN PN แพทย์ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ รับแฟ้มการตรวจ - ติด red dot - ติดสาย ECG ปลดการเชื่อมต่อของสาย ECG และเครื่อง แปลงข้อมูลจาก raw data เป็นผลการตรวจ ผู้ป่วยมาติด หรือ มาถอด Holter ใช่ สิ้นสุด load ข้อมูล ให้คำแนะนำ - การดูแลเครื่อง - การปฏิบัติตัว set monitor ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ? ติด ถอด เครื่องว่าง ไม่ใช่

6 6. สรุปการดำเนินการด้วย Lean A3 Report

7 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action)
ระยะเวลารอคิวนัดตรวจนาน ระยะเวลารอผลการตรวจนาน ไม่พึงพอใจในบริการ ระบบจัดการยังมีโอกาสพัฒนา

8 6.3 เป้าหมาย (Target state)
ลดระยะเวลารอคิวนัดตรวจ ลดระยะเวลารอผลการตรวจ มีการบริหารจัดการเครื่อง Holter ที่เหมาะสมและคุ้มค่า

9 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)

10 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)
สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางแก้ไข: Proposed solution วัตถุประสงค์: Supports Objective ขาดจัดการบริการ ตรวจ Holter ที่ดี ขาดผู้เชี่ยวชาญในการ แปรผลข้อมูล เครื่อง Holter ไม่ เพียงพอในการ ให้บริการ พัฒนาระบบการจัดการ บริการ พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร บริหารจัดการเครื่อง Holter เพิ่มประสิทธิภาพการ บริการ ลดระยะเวลาการรอ คอยการตรวจ ลดระยะเวลาการแปร ผลการตรวจ

11 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)
แนวทางแก้ไข: Solution การปฏิบัติ: Actual ว.ด.ป. ที่เริ่มทำ: Date โดยใคร: By ผลลัพธ์: Result สรุปความก้าวหน้าของการทำงาน: Conclusion พัฒนาระบบการจัดการ บริการ 2. พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร 3. การบริหารจัดการเเครื่อง Holter กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ การบริหารจัดการปรับอัตรากำลังตามภาระงาน และตามช่วงเวลา 1. มีการแนะนำ (orientation) ระบบ งานแก่แพทย์ผู้หมุนเวียนมาให้บริการอ่านผล Holter 2.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2.3 จัดให้มีคู่มือการใช้งานเครื่อง และการแปลผลตรวจ 2.4 กำหนดระยะเวลาการออกผลตรวจ 1 . จัดซึ้อเครื่อง Holter ทดแทน 2. ระบบการประสานงานระหว่างอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลกับบริษัท 3. มีระบบการบำรุงรักษา (maintenance) เครื่องมือ / อุปกรณ์ 1 พ.ย.48 น.ส.พวงพะยอม นางสุธีรา  นางสุเชาวนี พญ.ศรีสกุล ศ.นพ.รุ่งโรจน์ น.ส.เกษรี ศ.พญ.ดวงมณี นางกาญจนา นางเทียมจันทร์ มีแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจน การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ระยะเวลาในการรอผลการตรวจเร็วขึ้น (ปี 2548 = 18 วัน, ปี 2549 = 12 วัน, ปี 2550 = 7 วัน) สถิติการให้บริการเพิ่มขึ้น ปี 2548 = 580 ราย , ปี 2549 = 658 ราย - ระยะเวลาการส่งซ่อมเครื่องและอุปกรณ์รวดเร็วขึ้น - การชำรุดของเครื่อง / อุปกรณ์น้อยลง

12 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ(Outstanding Actions)
ผู้รับผิดชอบ: By Whom วันที่ทำ: By Date การจัดทำมาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน เกษรี 2548 2. ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน 2549 3. ปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2550

13 (มากกว่าหรือเท่ากับ 3 รอบการวัดผล)
8. ผลลัพธ์ (Results) ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ (มากกว่าหรือเท่ากับ 3 รอบการวัดผล) ระยะเวลาการการรอตรวจ ระยะเวลาการรอผลตรวจ อัตราการใช้เครื่อง Holter ความคุ้มทุนของเครื่อง Holter 7 วัน 3 วัน 100% 100% (1.46 ปี) 1 วัน

14 9.สรุปบทเรียน (Lessons Learnt)
1. ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาที่สะท้อนผลลัพธ์ของงาน และใช้วิกฤตเป็น โอกาสในการพัฒนางาน 2. เข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ องค์รวม และสหสาขา วิชาชีพ 3. พัฒนาด้านความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม 4. เพิ่มจิตสำนึกต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ โดยพิจารณารอบด้าน ทั้งภาพกว้างและประเด็นเจาะลึก 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

15 วิวัฒนาการของเครื่อง
Holter monitoring

16 ประดิษฐ์อุปกรณ์ ในการป้องกัน การดึงสายสื่อ (leads)
ในผู้ใช้บริการที่เป็นเด็กเล็ก ทำให้ลดอุบัติการณ์การมาติดเครื่องซ้ำ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google