งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจหัวใจด้วย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (holter monitoring) หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจหัวใจด้วย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (holter monitoring) หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจหัวใจด้วย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (holter monitoring) หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6 น.ส. เกษรี ปั้นลี้ (หัวหน้าโครงการ)พ.ญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร น.ส. พวงพยอม สิทธิชารัตน์นางกาญจนา หวานสนิท นางสุธีรา พฤทธิ์ไพศาล นางเทียมจันทร์ เหวันต์ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ผู้สนับสนุน ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ สุเชาวนี อิทธิวิทย์ นางสุเชาวนี อิทธิวิทย์ L046

2 Supplier/ Providers InputsProcess Output Customer - พยาบาล - ผู้ช่วยพยาบาล - ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร - แพทย์ เครื่อง Holter คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นบันทึกข้อมูล จุดเริ่มต้น ลงทะเบียน จุดสิ้นสุด ผู้ป่วยได้รับ ผลการตรวจ เจ้าของ นางสาวเกษรี ปั้นลี้ ผู้สนับสนุน หัวหน้าหอ ผู้ป่วย 1.แนวทางการ ปฏิบัติงาน ชัดเจน 2.ระยะเวลาใน การรอผลการ ตรวจเร็วขึ้น 3.สถิติการ ให้บริการ เพิ่มขึ้น 4.การส่งซ่อม บำรุงเครื่อง และอุปกรณ์ รวดเร็วขึ้น 5.การชำรุดของ เครื่อง / อุปกรณ์ น้อยลง ลูกค้าภายนอก - ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน - แพทย์ - พยาบาล - ผู้ช่วยพยาบาล - ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร 2. ขอบเขตของเรื่อง / โครงการ (SIPOC)

3 RN PN แพทย์ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ รับแฟ้มการตรวจ - ติด red dot - ติดสาย ECG ปลดการเชื่อมต่อ ของสาย ECG และ เครื่อง แปลงข้อมูลจาก raw data เป็นผลการตรวจ ผู้ป่วยมาติด หรือ มาถอด Holter ใช่ สิ้นสุด load ข้อมูล ให้คำแนะนำ - การดูแลเครื่อง - การปฏิบัติตัว set monitor ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ของข้อมูล ? ติด ถอด เครื่องว่าง ไม่ใช่ 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow ( ก่อนปรับปรุง )

4 หัวข้อความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เครื่อง Holter / สายสื่อชำรุด ทำให้ติด เครื่องซ้ำ Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย - ระยะเวลารอคิวนัดตรวจ นับตั้งแต่วันที่ แพทย์มีคำสั่งให้ติดเครื่องจนถึงวันที่ได้ ติดเครื่อง (waiting list) นานประมาณ 1 เดือน ( ค่าเฉลี่ย = 30.2 วัน ) - เวลาที่ใช้ในการแปลผลการตรวจนาน Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า - ขาดบุคลากรที่มีทักษะการใช้เครื่อง การ อ่านและการแปลผล - บุคลากรไม่ชำนาญในการใช้เครื่องมือ Transportation: การเดินทาง - สิทธิ์การรักษาไม่ผ่าน Inventory: วัสดุคงคลัง - ขาดการจัดการเตรียมความพร้อมของ เครื่องมือ Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing: ขั้นตอนมากเกินจำเป็น 4. Waste ( DOWNTIME)

5 RN PN แพทย์ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ รับแฟ้มการตรวจ - ติด red dot - ติดสาย ECG ปลดการเชื่อมต่อ ของสาย ECG และ เครื่อง แปลงข้อมูลจาก raw data เป็นผลการตรวจ ผู้ป่วยมาติด หรือ มาถอด Holter ใช่ สิ้นสุด load ข้อมูล ให้คำแนะนำ - การดูแลเครื่อง - การปฏิบัติตัว set monitor ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ ของข้อมูล ? ติด ถอด เครื่องว่าง ไม่ใช่ 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow ( หลังปรับปรุง )

6 6. สรุปการดำเนินการด้วย Lean A3 Report

7 ระยะเวลารอคิวนัดตรวจนาน ระยะเวลารอผลการตรวจนาน ไม่พึงพอใจในบริการ ระบบจัดการยังมีโอกาสพัฒนา 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action)

8 ลดระยะเวลารอคิวนัดตรวจ ลดระยะเวลารอผลการตรวจ มีการบริหารจัดการเครื่อง Holter ที่เหมาะสมและคุ้มค่า 6.3 เป้าหมาย (Target state)

9 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา (Gap Analysis)

10 สาเหตุ : Root cause addressed แนวทางแก้ไข : Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objective 1. ขาดจัดการ บริการตรวจ Holter ที่ดี 2. ขาด ผู้เชี่ยวชาญใน การแปรผล ข้อมูล 3. เครื่อง Holter ไม่เพียงพอใน การให้บริการ 1. พัฒนาระบบการ จัดการบริการ 2. พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร 3. บริหารจัดการ เครื่อง Holter 1. เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริการ 2. ลดระยะเวลา การรอคอยการ ตรวจ 3. ลดระยะเวลา การแปรผลการ ตรวจ 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)

11 แนว ทางแก้ไ ข : Solutio n การปฏิบัติ : Actual ว. ด. ป. ที่ เริ่ม ทำ : Dat e โดย ใคร : By ผลลัพธ์ : Result สรุปความก้าวหน้า ของการทำงาน : Conclusion พัฒนาระบบการ จัดการบริการ 2. พัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร 3. การบริหาร จัดการเเครื่อง Holter 1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติ 3. การบริหารจัดการปรับอัตรากำลัง ตามภาระงาน และตามช่วงเวลา 1. มีการแนะนำ (orientation) ระบบ งานแก่แพทย์ผู้หมุนเวียนมา ให้บริการอ่านผล Holter 2.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2.3 จัดให้มีคู่มือการใช้งานเครื่อง และการแปลผลตรวจ 2.4 กำหนดระยะเวลาการออกผล ตรวจ 1. จัดซึ้อเครื่อง Holter ทดแทน 2. ระบบการประสานงานระหว่าง อุปกรณ์การแพทย์ของ โรงพยาบาลกับบริษัท 3. มีระบบการบำรุงรักษา (maintenance) เครื่องมือ / อุปกรณ์ 1 พ. ย.48 น. ส. พวง พะยอม นางสุธีรา นางสุเชาวนี พญ. ศรีสกุล ศ. นพ. รุ่งโรจน์ น. ส. เกษรี ศ. พญ. ดวง มณี นางสุเชาวนี นาง กาญจนา นางเทียม จันทร์ - มีแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจน - การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น - ระยะเวลาในการรอผลการตรวจเร็วขึ้น -( ปี 2548 = 18 วัน, ปี 2549 = 12 วัน, ปี 2550 = 7 วัน ) สถิติการให้บริการเพิ่มขึ้น ปี 2548 = 580 ราย, ปี 2549 = 658 ราย - ระยะเวลาการส่ง ซ่อมเครื่องและอุปกรณ์ รวดเร็วขึ้น - การชำรุดของเครื่อง / อุปกรณ์น้อยลง 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)

12 กิจกรรมสำคัญที่ทำ : Outstanding Actions ผู้รับผิด ชอบ : By Whom วันที่ทำ : By Date 1. การจัดทำมาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงานเกษรี 2548 2. ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการ ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน เกษรี 2549 3. ปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยอยู่เสมอเกษรี 2550 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ (Outstanding Actions)

13 ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target ) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ( มากกว่าหรือเท่ากับ 3 รอบการวัดผล ) 1. ระยะเวลาการการรอ ตรวจ 2. ระยะเวลาการรอผล ตรวจ 3. อัตราการใช้เครื่อง Holter 4. ความคุ้มทุนของเครื่อง Holter 7 วัน 3 วัน 100% 100% (1.46 ปี ) 3 วัน 1 วัน 100% 8. ผลลัพธ์ (Results)

14 1. ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาที่สะท้อนผลลัพธ์ของงาน และใช้วิกฤตเป็น โอกาสในการพัฒนางาน 2. เข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ องค์รวม และสหสาขา วิชาชีพ 3. พัฒนาด้านความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม 4. เพิ่มจิตสำนึกต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ โดยพิจารณารอบด้าน ทั้งภาพกว้างและประเด็นเจาะลึก 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9. สรุปบทเรียน (Lessons Learnt)

15

16 ประดิษฐ์อุปกรณ์ ในการป้องกัน การดึงสายสื่อ (leads) ในผู้ใช้บริการ ที่เป็นเด็กเล็ก ทำให้ลดอุบัติการณ์การมาติดเครื่องซ้ำ


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจหัวใจด้วย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (holter monitoring) หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google