งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ Lean เรื่องกระบวนการรับเวร-ส่งเวร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯชั้น 11/1 L038.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ Lean เรื่องกระบวนการรับเวร-ส่งเวร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯชั้น 11/1 L038."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ Lean เรื่องกระบวนการรับเวร-ส่งเวร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯชั้น 11/1 L038

2 CURRENT STATE : สภาพข้อมูลปัจจุบัน Suppliers/ Providers InputProcessOutputCustomers -พยาบาล -ผู้ปฏิบัติงาน การพยาบาล -Kardex -ฟอร์มปรอท -Document -ใบ MARS -ใบ ยส, ยว -ใบรับรองแพทย์ -อุปกรณ์ การแพทย์ -OK ของและ เอกสาร จุดเริ่มต้น: หัวหน้า ward ขึ้นเวร จุดสิ้นสุด : เวรดึกลงเวร 1.ประสิทธิภาพ การรับ-ส่งเวร >55% 2. การส่งต่อ ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง 80% 3. ความสุขใน การทำงาน ของ บุคลากร> 80% ลูกค้าภายนอก -ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน -พยาบาล -ผู้ปฏิบัติงาน การพยาบาล -แพทย์ -นศ. พยาบาล

3 กระบวนการก่อนขึ้นเวรของพยาบาล หัวหน้า หอผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของเวชสถิติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผู้ป่วยรายที่จะได้รับการตรวจ/ผ่าตัด ในเวร ติดตามความถูกต้องในการปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วย พยาบาล หัวหน้า เวร ตรวจสอบความถูกต้องของเวชสถิติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผู้ป่วยรายที่จะได้รับการตรวจ/ผ่าตัด ในทีม1 ตรวจสอบความถูกต้องของ Document Kardex และผู้ป่วยทีม 1 ตรวจสอบใบเบิกยาเสพย์ติด(ยส) ใบเบิกยามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท(ยว) ใบรับรองแพทย์ แผนตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและอัคคีภัย พยาบาล หัวหน้า ทีม2 ตรวจสอบความถูกต้องของเวชสถิติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผู้ป่วยรายที่จะได้รับการตรวจ/ผ่าตัด ในทีม2 ตรวจสอบความถูกต้องของ Document Kardex และผู้ป่วยทีม 2 RN3 OK รถ Emergency ตรวจสอบ specimen ที่รอส่งตรวจในเวร RN 4Round ใบ MARS และยา Pre- Medication

4 กระบวนการก่อนขึ้นเวรของ ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล PN 1OK อุณหภูมิตู้เย็นและดูแลห้องน้ำผู้ป่วย PN 2ดูแลขยะ PN 3ตรวจสอบของนึ่ง PN 4ดูแลและ OK อุปกรณ์ทั่วไป

5 กระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนขึ้นเวร

6 กระบวนการที่จะปรับปรุง

7 ตรวจสอบเวช สถิติผู้ป่วย 5 นาที ตรวจสอบ รายงาน ผู้ป่วยตรวจ/ ผ่าตัด 5 นาที ติดตามผล การสอนการ ปฏิบัติตัวก่อน และหลัง ผ่าตัด 15 นาที ตรวจสอบ ความถูก ต้อง Document ผู้ป่วย 20 นาที ตรวจสอบใบ ยส ยว ใบรับรอง แพทย์ 5 นาที OK อุณหภูมิ ตู้เย็น และ ดูแลห้องน้ำ ผู้ป่วย 5.1 นาที ตรวจสอบ ใบ MARS ยา pre med. 10 นาที OK specimen ค้างส่ง ตรวจ0.5 นาที OK รถ emergency 10 นาที ตรวจสอบ แผน อัคคีภัย 5 นาที ดูแลขยะ 10 นาที ตรวจสอบ ของนึ่ง 10 นาที ส่งเวร 30 นาที OK อุปกรณ์ 15 นาที 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 9 9 8 8 7 7 6 6 11 12 PRE 2. Value Stream Mapping : PRE-LEAN 13 ขั้นตอน เวลา 189.8 นาที operation การตรวจสอบ การรอคอย Delay 189.8 นาที 1313 1313 มีคุณค่า ไม่มีคุณค่า แต่จำเป็น สูญเปล่า รอคอย ส่งเวร 44.2 นาที

8 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าก่อนปรับปรุง:กระบวนการรับ-ส่งเวร 13 กระบวนการ(Total turn around time : TAT) ใช้เวลา 189.8 นาที - เวลาที่ใช้ในกระบวนการ (Process time : PT) 145.6 นาที - ระยะเวลาการรอคอย (Delay time : DT) 44.2 นาที 6.15 น. หัวหน้า ward ขึ้นเวร 6.30 น. หัวหน้าทีมขึ้นเวร 6.45 น. RN,PN ขึ้นเวร หมายเหตุทุกคนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายก่อนรับเวร เวรดึกส่งเวร โดยละเอียด PT = 115.6 min PT= 30 min44.2 min

9 OR Nurse station = Head = Incharge เวรดึก =หัวหน้าทีม 1 = หัวหน้าทีม 2 หัวหน้า ทีม 1 เดิน round หัวหน้าทีม 2 เดิน round = บุคลากรอื่นๆ

10 การคำนวณประสิทธิภาพงาน : PRE- LEAN % ประสิทธิภาพ = x 100 เวลาทั้งหมดของ Flow Process จากจุดเริ่มต้น จน เสร็จสิ้น Value Time = 90นาที Total Time = 189.8นาที = ( 90 / 189.8) x 100 Efficiency = 47.4 % ผลรวมของเวลาที่เป็น Value

11 Waste ( DOWNTIME) หัวข้อตัวอย่างความสูญเปล่า Defect Rework (ทำงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง) หัวหน้าพยาบาล round case ตรวจ/ผ่าตัด และหัวหน้า ทีมมา round ซ้ำ Overproduction (การผลิตหรือให้บริการมากเกิน จำเป็น) - Waiting (การรอคอย)รอคอยส่งเวร Not Using Staff Talent (ภูมิรู้ที่สูญเปล่า) -มีการส่งประวัติผู้ป่วยมากเกินความจำเป็น - งาน overload อยู่ที่หัวหน้าทีมซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ องค์ความรู้ Transportation (การเดินทาง)- Inventory (วัสดุคงคลัง)- Motion (การเคลื่อนไหว)หัวหน้าทีม 2ทีมเดิน round ผู้ป่วยแต่ละทีมและกลับมา รับเวรที่ counter พยาบาล Excessive Processing (ขั้นตอนที่มากเกินจำเป็น) หัวหน้าทีม round kardex,document,ผู้ป่วยและ กลับมารับเวรที่ counter พยาบาลโดยพยาบาลเวรดึก ส่งเวรใน kardex

12 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง : กระบวนการรับ-ส่งเวร 6.30 น. หัวหน้า ward ขึ้นเวร 6.35 น. หัวหน้าทีมขึ้นเวร 6.40 น. RN,PN ขึ้นเวร * หมายเหตุทุกคนขึ้นมาปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อน รับเวร PT = 105.6 min Process time=(PT) เวลาที่ใช้ในกระบวนการ 135.6 นาที Delay time= (DT) ระยะเวลาการรอคอย 14.2 min Total turn around time= (TAT) รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) 149.8 min เวรดึกส่งเวรที่ เตียงผู้ป่วย PT = 30 min 14.2 min ลดเวลารอคอย 30 นาที ลดProcess time 10 นาที

13 กระบวนการก่อนขึ้นเวรของพยาบาลหลังปรับปรุง กระบวนการ หัวหน้า หอผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของเวชสถิติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผู้ป่วยรายที่จะได้รับการตรวจ/ผ่าตัด ในเวร ติดตามความถูกต้องในการปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วย พยาบาล หัวหน้า เวร ตรวจสอบความถูกต้องของเวชสถิติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผู้ป่วยรายที่จะได้รับการตรวจ/ผ่าตัด ในทีม1 ตรวจสอบความถูกต้องของ Document Kardex และผู้ป่วยทีม 1 พยาบาล หัวหน้า ทีม2 ตรวจสอบความถูกต้องของเวชสถิติผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผู้ป่วยรายที่จะได้รับการตรวจ/ผ่าตัด ในทีม2 ตรวจสอบความถูกต้องของ Document Kardex และผู้ป่วยทีม 2 RN3 OK รถ Emergency ตรวจสอบ specimen ที่รอส่งตรวจในเวร ตรวจสอบใบเบิกยาเสพย์ติด(ยส) ใบเบิกยามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท(ยว) ใบรับรองแพทย์ RN 4Round ใบ MARS และยา Pre- Medication

14 กระบวนการก่อนขึ้นเวรของ ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลหลังปรับปรุง กระบวนการ PN 1OK อุณหภูมิตู้เย็นและดูแลห้องน้ำผู้ป่วย PN 2ดูแลขยะ แผนตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและอัคคีภัย PN 3ตรวจสอบของนึ่ง PN 4ดูแลและ OK อุปกรณ์ทั่วไป

15 แบบฟอร์มการรับเวร – ส่งเวร ชื่อ – นามสกุล โรค และการผ่าตัด Focus risk ในเวรและสิ่งที่ต้องดูแลต่อเนื่อง แพทย์ต่างแผนกที่มาตรวจเยี่ยม หรือ Suggest (ถ้ามี)

16 OR Nurse station เวรดึกส่งเวร Start 6.45 น. = Head = Incharge เวรดึก =หัวหน้าทีม 1 = หัวหน้าทีม 2 = บุคลากรอื่นๆ

17 การคำนวณประสิทธิภาพงาน : POST- LEAN % ประสิทธิภาพ = x 100 เวลาทั้งหมดของ Flow Process จากจุดเริ่มต้น จน เสร็จสิ้น Value Time = 90นาที Total Time = 149.8นาที = ( 90 / 149.8) x 100 Efficiency = 60.1 % ผลรวมของเวลาที่เป็น Value

18 เหตุผลการทำ กระบวนการในการรับ- ส่งเวรมีระยะ เวลานานทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ของบุคลากร งาน overload อยู่ที่หัวหน้าทีมเป็น ส่วนใหญ่

19 สภาพการณ์ปัจจุบัน(Post Lean) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับ-ส่งเวรลดลง 40 นาที 149.8 นาที จากเดิม 189.8 นาที

20 เป้าหมาย (Target state): ความปลอดภัย ได้คุณภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน ประสิทธิภาพของการรับ-ส่งเวร >55% คุณภาพและความครบถ้วนในการรับ-ส่งเวร ผู้ป่วย 80% ความสุขในการทำงานของบุคลากร> 80%

21 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis) การรับ-ส่งเวรล่าช้า คน ภาระงานอยู่ที่หัวหน้าทีมมาก เกินไป กระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนมีการ Round เอกสารมากไป บุคลากรส่งรายละเอียดมากเกินความ จำเป็น

22 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach) สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางไข: Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objective 1.กระบวนการทำงาน ซ้ำซ้อน: หัวหน้าทีม round kardex,document,ผู้ป่วยและ กลับมารับเวรที่ counter พยาบาลโดยพยาบาลเวรดึกส่ง เวรใน kardex 2. ส่งเวรผู้ป่วยมากเกินความ จำเป็น 3. งาน overload อยู่กับ หัวหน้าทีม 4. มี motion ในการรับ- ส่ง เวรมากไป 1.Get rid excessive process ปรับ flow การทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยมีการส่งเวร round document และผู้ป่วยพร้อมกัน 2. มีการจัดรูปแบบในการส่งเวร ใหม่และมีการใช้ visual management โดยมีการเขียน สัญลักษณ์บนกระดาน เช่นการ consult แพทย์ต่างแผนก 3.กระจายงานโดยแบ่งหน้าที ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร 4. ลด motion โดยการส่งเวรที่ เตียงผู้ป่วย ลดระยะเวลาในการรับ-ส่ง เวร

23 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments) SolutionActualDateByResultConclusion 1.Get rid excessive process 2. Visual management 3. ลด motion ปรับ flow การ ทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยมีการส่งเวร round document และ ผู้ป่วยพร้อมกัน มีการเขียน สัญลักษณ์บน กระดาน เช่นการ consult แพทย์ ต่างแผนก รับ- ส่งเวรที่ เตียงผู้ป่วย มค 53 ทุกคน หัวหน้า เวรดึก ทุกคน -ลด ระยะเวลาใน การรับ-ส่ง เวร ประสบ ความสำเร็จ

24 กิจกรรมสำคัญที่ทำ (Outstanding Action) Outstanding Action By whomBy date -สรุปและแจ้งแนว ทางการรับ -ส่งเวร ให้แก่บุคลากร ภายในหอผู้ป่วย สินีมค 53 -แจ้งแนวทางการ ทำงานที่ปรับใหม่ใน การรับ-ส่งเวรให้แก่ บุคลากรในหอผู้ป่วย สินีมค 53

25 ผลลัพธ์ (Results) 1.ประสิทธิภาพการรับ-ส่งเวร >55% 2.ความสุขในการทำงานของบุคลากร> 80% 3.การส่งต่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 80%

26 สรุปบทเรียน (Lessons Learnt) ปัจจัยความสำเร็จปัญหา/อุปสรรค -ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน -มีบรรยากาศในการทำงานและมี คุณภาพดีขึ้นซึ่งทำให้มีความสุข ในการทำงาน - บุคลากรไม่มีสมาธิในการรับเวร เนื่องจากบางครั้งมี นศ.ขึ้นฝึกงาน ทำให้มีบุคลากรจำนวนมาก - บุคลากรยังสับสนในหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt โครงการ Lean เรื่องกระบวนการรับเวร-ส่งเวร 100 ปีสมเด็จพระศรีฯชั้น 11/1 L038.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google