งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) จะประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นการพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) จะประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นการพูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) จะประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นการพูด ถึงการประมวลผลข้อมูลจนได้ข้อสนเทศ

3 1.1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาห้องนี้ = B ภาพที่ 1.1 การได้มาซึ่งสารสนเทศ ลำดับที่ชื่อ – สกุลหน่วยกิตเกรด 1 นายมานะ มั่นใจ 3A 2 นายชาญชัย มี นา 3B 3 นายสมพล สมอ แดง 3B+ 4 นายสมบัติ ชุมแสง 3C 5 นางสาวชุติมา อิศรากูล 3C+ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยการหาค่าเฉลี่ย (4+3+3.5+2+2.5)/5 = 3

4 1.1.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technology) ก ข ภาพที่ 1.2 ( ก ) การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ( ข ) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาพที่ 1.2 แสดงให้เห็นเทคโนโลยีการสื่อสาร โดย ภาพ ( ก ) แสดงให้เห็นว่าการส่งข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์จากต้นทางไปยังปลายทางซึ่งอยู่อีก ที่หนึ่ง จะกระทำได้ต้องผ่านเครือข่าย โทรคมนาคม ในภาพเป็นการเชื่อมต่อโดยอาศัย เครือข่ายโทรศัพท์ ส่วนภาพ ( ข ) เมื่อเอา คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันไปยังส่วนต่างๆ ทั่ว โลกและกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นเรา เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากมาย เพื่อ ช่วยในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ต่างๆ จนเกิดคำที่รู้จักกันทั่วไปว่า ยุคของ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ดังจะเห็นจากตัวอย่าง เบื้องต้น  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา (E-education, E-learning)  ด้านการความบันเทิง (E-entertainment)  ด้านธุรกิจ (E-commerce)  ด้านสังคม (Social)  ด้านการขนส่ง (Transportation)  ด้านการทหาร  ด้านการสื่อสาร

6 ในหัวข้อ 1.2 จะเห็นได้ว่าเป็นยุคของ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพื้นฐานการใช้งานจะอยู่ที่ คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาขึ้น มีความเร็วมากขึ้นทำให้สามารถที่จะรับส่ง ข้อมูลได้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาระบบ โทรศัพท์ที่เรียกว่าสามจี (3G) ซึ่งจะเป็นการทำให้ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์มือถือมี ความเร็วใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ กอปรกับฮาร์ดแวร์ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ขนาดเล็กลงประสิทธิภาพมาก ขึ้น ทำให้เกิดอุปกรณ์พกพาขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็น สทาร์ทโฟน (smart phone) หรือแท็บเล็ตพีซี (tablet PC) ก่อให้เกิดกระแสเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ โดยผู้พัฒนาระบบทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับการ พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนอุปกรณ์เหล่านี้ ต่อไปจะ ได้เห็นคำว่า เอ็ม มาแทนคำว่า อี เช่น M-learning, M-banking เป็นต้น จากผลของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มี ความเร็ว ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถที่จะใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

7 3G คือ ระบบการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งเน้นการ ให้บริการทั้งเสียงและข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดย เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้มีอยู่สองค่ายคือ cdma2000 และ wcdma แต่ได้รับความนิยมเป็น อย่างมากเรียกว่า wcdma ซึ่งจะแบ่งเป็น  wcdma(3G) ความเร็วไม่เกิน 2 Mbps  HPDPA / HSUPA (3.5G) ความเร็วประมาณ 14 Mbps  HSPA+ (3.9G) ความเร็วประมาณ 42 Mbps  LTE (4G) ความเร็วประมาณ 100 Mbps หมายเหตุ Mbps คือหน่วยวัดความเร็วในการรับส่ง ข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาจากคำว่า Mega bit per second ( หนึ่งล้านบิตต่อหนึ่งวินาที ) 3G คือ ระบบการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งเน้นการ ให้บริการทั้งเสียงและข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดย เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้มีอยู่สองค่ายคือ cdma2000 และ wcdma แต่ได้รับความนิยมเป็น อย่างมากเรียกว่า wcdma ซึ่งจะแบ่งเป็น  wcdma(3G) ความเร็วไม่เกิน 2 Mbps  HPDPA / HSUPA (3.5G) ความเร็วประมาณ 14 Mbps  HSPA+ (3.9G) ความเร็วประมาณ 42 Mbps  LTE (4G) ความเร็วประมาณ 100 Mbps หมายเหตุ Mbps คือหน่วยวัดความเร็วในการรับส่ง ข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาจากคำว่า Mega bit per second ( หนึ่งล้านบิตต่อหนึ่งวินาที )


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) จะประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นการพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google