งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิอัน ชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิอัน ชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิอัน ชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ

3 อริสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่ เหมาะสม คือ การไม่ทำอะไรสุดโต่ง เช่น ร่ำรวยเกินไป หรือ ยากจนเกินไป ควรปฏิบัติตามกฎของการเดินสายกลาง (golden mean of moderation)

4 จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐาน คุณค่าแห่งความดีงามของการกระทำ หนึ่ง ๆ และหรือพฤติกรรมโดยรวม

5 ธุรกิจ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่ดำเนินการผลิตสินค้า หรือและบริการเพื่อผลตอบแทนในการ ลงทุนในรูปของกำไร

6 จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง มาตราบานการผลิตสินค้าและการบริการ ให้บริหาร เพื่อผลตอบแทนตามคุณค่า ของการลงทุนโดยเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ผู้บริโภค ผู้รับบริการ รัฐบาล และสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิง เศรษฐกิจร่วมกัน

7 จรรยาบรรณธุรกิจ มิได้ หมายความเฉพาะความชอบธรรมของตัว ธุรกิจเท่านั้น แต่หมายรวมถึงกลไกใน การจัดการกับองค์ประกอบ และหน้าที่ ขององค์ประกอบแต่ละประการด้วย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของธุรกิจเอง

8 ความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญ ความรู้จัก เพียงพอ ความยุติธรรม ความมีสติ

9 สิ่งของที่ปรากฏอยู่ในสังคมบางอย่าง อาจมีค่ามาก บางอย่างอาจมีค่าน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของ ตลาด ซึ่งเป็นกลไกที่สามารถอธิบายได้ อย่างชัดเจน แต่จริยธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ มีคุณค่ามิอาจซื้อหาหรือกำหนดคุณค่าที่ แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของ แต่ละบุคคล

10 1. จริยธรรมก่อให้เกิดความมุ่งมั่นของ พนักงานในองค์กร 2. จริยธรรม ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร 3. จริยธรรมก่อให้เกิดความมั่นใจของ นักลงทุน 4. จริยธรรมก่อให้เกิดความสงบสุข ของสังคม 5. จริยธรรมก่อให้เกิดความเจริญของ ประเทศชาติ

11 1. เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการแข่งขัน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การผลิต 3. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ ผู้บริโภค 4. เพื่อรักษาสมดุลของ สภาพแวดล้อม

12 กฎหมายและจริยธรรม มี ความหมายแตกต่างกันอยู่หลาย ประการแต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การจัดระเบียบสังคมให้สมาชิกทุกคน ในสังคมมีความสุขอยู่อย่างปกติสุข

13 1. การบังคับใช้ 2. เหตุแห่งการเกิด 3. บทลงโทษ 4. การยกย่องสรรเสริญ 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการ ตัดสิน

14 ภาพแสดงความแตกต่างระหว่าง จริยธรรมและกฎหมาย กฎหมายจริยธรรม 1. มีการบังคับใช้ 1. ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ 2. เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 2. เกิดขึ้นจากการสืบทอด 3. มีบทลงโทษที่ชัดเจน 3. บทลงโทษขึ้นอยู่กับสมาชิกใน สังคม 4. ปฏิบัติตามจะได้รับการชื่น ชม 4. ปฏิบัติตามจะได้รับการยกยิ่ง สรรเสริญ 5. ตัดสินด้วยคำว่าผิดหรือไม่ ผิด 5. ตัดสินด้วยคำว่า ควรหรือไม่ควร

15 เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้อง รู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย


ดาวน์โหลด ppt การประกอบธุรกิจย่อมต้องมีสิ่งที่ กำกับ เพื่อขจัดการล่วงละเมิดสิทธิอัน ชอบธรรมที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนั้นคือ จริยธรรมธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google