งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 The eXceed Camp #1 Kasetsart - Seagate. 2 ผู้สนับสนุน บริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 The eXceed Camp #1 Kasetsart - Seagate. 2 ผู้สนับสนุน บริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 The eXceed Camp #1 Kasetsart - Seagate

2 2 ผู้สนับสนุน บริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด

3 3 เกี่ยวกับค่าย กิจกรรมหลักด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการ และสังคมให้แก่นิสิตของภาควิชา 219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจกรรม “วิศวกรยุคใหม่” กิจกรรมนอกหลักสูตร

4 4 สถานที่จัดค่าย ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. (034) 281650 – 1, 351400 โทรสาร (034) 3514904

5 5 วัตถุประสงค์ เพิ่มทักษะและสร้างทัศนคติของการโปรแกรม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิต

6 6 ประโยชน์ที่คาด เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนิสิตทั้งสอง หลักสูตรของภาควิชา นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการโปรแกรม นิสิตมีความสามารถเทียบได้กับนักเรียนในค่าย คอมพิวเตอร์โอลิมปิกรอบแรก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตด้วยกันและ อาจารย์ในภาควิชา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ในการเป็นพี่เลี้ยงค่าย

7 7 กิจกรรมในค่าย กลุ่มสัมพันธ์ Visual Programming (อ.อภิรักษ์+อ.ธนาวินท์) C# Programming (อ.ดร.ชัยพร) Programming with DBMS (อ.ดร.จิตร์ทัศน์) Group Software Project (อ.ดร.สมชาย+อ. ปรีดา) Presentation (อ.ประดนเดช) Special Lecture (วิทยากรจากซีเกท)

8 8 วิธีการเรียน เรียนเป็นกลุ่มๆละ สามคน ในกลุ่มควรมีความแตกต่างกัน ควรมีทั้งฝีมือ ดีมาก ดี และ ปานกลาง ควรมีทั้งสองหลักสูตรในกลุ่ม เรียนรู้ร่วมกัน

9 9 วิธีการวัดผล วิชาการไม่ใช่เป้าหมายหลัก เป้าหมายหลัก การทำงานเป็นทีม ความเข้าใจวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์  ทักษะ และ จรรยาบรรณ ทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในภาควิชา เครือข่ายความรู้ของนิสิต

10 10 เป้าหมายของภาควิชา Be The First Be The Best Be Different ถ้าเรายังบอกตัวเองไม่ได้ว่าเราเป็นที่หนึ่ง เราดี ที่สุด และเราแตกต่าง คนอื่นจะรู้ได้อย่างไร

11 11 การเตรียมตัว จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับเข้าอยู่ค่ายฯ ได้แก่ เสื้อผ้าสำหรับการพักค้าง 6 คืน ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ ถุงเท้า และรองเท้าผ้าใบ รวมทั้งชุด กีฬาสำหรับออกกำลังกายตอนเช้า ยาประจำตัว

12 12 ข้อปฎิบัติ นิสิตที่เข้าค่ายทุกคนต้องเชื่อฟังพี่เลี้ยง และอาจารย์ และจะไม่อนุญาตให้ออกจากพื้นที่ค่ายอย่างเด็ดขาด กรณีจำเป็นให้แจ้งอาจารย์ทราบ นิสิตเข้าค่ายไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน จึงควรพกเงินติด ตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ของมีค่าไม่ควรนำติดตัวมา เพราะอาจเกิดเหตุสุดวิสัยสูญหาย ได้ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทในระหว่างการเข้าค่าย ถ้ามีการ ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น นิสิตจะถูกตัดคะแนนความ ประพฤติ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มของมึนเมา

13 13 ข้อปฏิบัติ (ต่อ) ห้ามนำเพื่อนต่างเพศมาที่ห้องพัก ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ต้องการอยู่ ทำงานเกินเวลาเรียน สามารถอยู่ได้ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. ไม่อนุญาตให้นิสิตชายและหญิงไปไหนตาม ลำพังสองต่อสอง ในที่ลับตา

14 14 การเดินทาง พรุ่งนี้ ๗.๓๐ น. ที่ภาควิชา ไม่อนุญาตให้นิสิตนำรถยนต์ส่วนตัวไป ภาควิชาได้ประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตที่เข้าค่าย ทุกคนตั้งแต่ เริ่มออกเดินทาง จนกระทั่ง กลับสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

15 15 ที่พัก ที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ห้องปรับอากาศ มีที่นอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว แยกห้องพักหญิงและชายคนละตึก มีรปภ ดูแลบริเวณที่พักตลอดเวลา

16 16 การซักเสื้อผ้า สามารถซักรีดเสื้อผ้าด้วยตนเอง โดยค่ายได้จัดเตรียมสถานที่ซักผ้า ที่ตากผ้าไว้ พร้อมในแต่ละอาคารพัก มีบริการซักรีดได้เช่นเดียวกัน ติดต่อสอบถามที่ห้องบริการซักรีดบริเวณหอพัก อาคาร D

17 17 การเล่นกีฬา ช่วงเช้า นิสิตสามารถเล่นกีฬา ก่อนช่วงรับประทานอาหารเช้า ช่วงเย็น หลังจากการเรียนในแต่ละวัน นิสิตสามารถพักผ่อน เล่นกีฬา ก่อนจะแยกย้ายกันไป อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น แล้วเรียนต่อในภาคกลางคืนต่อไป นิสิตสามารถใช้สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ต บอลและมีโต๊ะสำหรับเล่นปิงปอง

18 18 อาหาร มีอาหารเช้า กลางวัน เย็น บริการจัดนั่งเป็นโต๊ะๆ ละ 6 คน มีพนักงานเสิร์ฟ และเจ้าหน้าที่โภชนาการ ควบคุมคุณภาพและปริมาณอาหาร มีบริการขนม พร้อมทั้งนม หรือน้ำผลไม้ ในระหว่างทำกิจกรรมเช้าและบ่าย อาหารว่างก่อนเข้านอนทุกคืน

19 19 เอกสาร และ ซอฟต์แวร์ ลดการใช้กระดาษ เอกสารทั้งหมดจะใส่ไว้บนเว็บ (เท่าที่ทำได้) เว็บไซต์ http://exceed.cpe.ku.ac.th

20 20 เอกสาร คู่มือการโปรแกรม MSDN หนังสือ “ การโปรแกรมด้วยภาษา C# ” เล่มไหนก็ได้ ซอฟต์แวร์ Visual Studio.NET 2003 (Prerequisite,1,2) SQL Server 2005 MSDN Jan2005 (1, 2, 3) Academic Resource Kit

21 21 กิจกรรมวันนี้ สำรวจจำนวนโน๊ตบุ๊ค ติดตั้งซอฟต์แวร์ Visual Studio.Net 2003 SQL Server 2005 ชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าย ซักซ้อมความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt 1 The eXceed Camp #1 Kasetsart - Seagate. 2 ผู้สนับสนุน บริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google