งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Component-Oriented Programming with C#

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Component-Oriented Programming with C#"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Component-Oriented Programming with C#
Exceed Camp #2, CPE, KU Day 2

2 Components Reusable object that performs a specific function
Designed to work with other components and applications Associated with properties, events, and attributes

3 Component Properties Component List Event List Property List
Properties' Names Properties' Values

4 Accessing Properties Obtaining Values Modifying Values
Via properties window Using C# statements Some properties are read-only. They cannot be modified

5 Modifying Properties Via the properties dialog Using C# statements
textBox1.Width = 150;

6 Handling Events

7 Assignment สร้างโปรแกรมชื่อ ComponentDemo ซึ่งสาธิตการทำงานของคอมโพเนนท์ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 10 ชนิด สำหรับแต่ละคอมโพเนนท์ที่นำมาสาธิตในโปรแกรมจะมีข้อกำหนดดังนี้ สาธิตการอ่านและเปลี่ยนค่า property ของคอมโพเนนท์นั้น ๆ อย่างน้อยหนึ่งค่า แสดงการตอบสนองต่อ event อย่างน้อยหนึ่งชนิดที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนท์นั้น Sample


ดาวน์โหลด ppt Component-Oriented Programming with C#

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google