งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย นาย กิตติพงศ์ เอกไชย 43650035 นางสาว เบญจา บุญเอื้อ 43650167 นางสาว สุดารัตน์ วาจาพัฒนา 43650332 วิชา 204521 Digital System Architecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย นาย กิตติพงศ์ เอกไชย 43650035 นางสาว เบญจา บุญเอื้อ 43650167 นางสาว สุดารัตน์ วาจาพัฒนา 43650332 วิชา 204521 Digital System Architecture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย นาย กิตติพงศ์ เอกไชย 43650035 นางสาว เบญจา บุญเอื้อ 43650167 นางสาว สุดารัตน์ วาจาพัฒนา 43650332 วิชา 204521 Digital System Architecture

2 2 ประวัติของ USB (Universal Serial Bus) (1) Universal Serial Bus Universal Serial Bus ถูกผลิตขึ้นเมื่อปี 1995 โดยบริษัทชั้นนำเช่น Compaq, Hewlett Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC และ Philip จุดประสงค์ จุดประสงค์เพื่อทำการพัฒนาช่องทางการ ส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ไปยัง PC ให้ง่าย เหมือนกับการที่ เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้ โดยเพียงการใช้ปลั๊กสายโทรศัพท์ต่อเข้ากับ เต้าเสียบที่ติดกับฝาผนัง ใช้งานง่าย และมีราคาถูก ความเร็ว ความเร็วสูงกว่า 100 เท่าเมื่อเทียบกับ serial port สนับสนุนการเชื่อม สนับสนุนการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆ ตัว เช่น printer scanner

3 3 System Resources Used by Legacy Pheripheral Devices

4 4 ข้อดีและประโยชน์ของการใช้ USB - ง่ายต่อการติดตั้ง - ไม่ต้องคำนึงถึงการ conflict ของ resource - สามารถตรวจสอบอุปกรณ์อย่างอัตโนมัติ - Plug and play support - hot attachment

5 5 Table 2-1 Application,Relative Performance Required and Desired Attributes

6 6 Various Solutions with Relative Performance and Complexity

7 7 USB System Implement in a PCI-based Platform

8 8 The primary hardware and software in USB -USB Hardware USB Host Controller/Root Hub USB Hubs USB Devices -USB Software USB Device Drivers USB Driver Host Controller Driver

9 9 Communication Flow in a USB System

10 10 USB Device Drivers - issue request to USB driver via IO Request Packets ( IRPs ) - supplying a memory buffer USB Driver - know the charateristics of USB and how to communicate - organize the request into individual transaction USB Host Controller Driver - schedule transactions to be broadcast over USB - build a series of transaction list (one list or frame execute at 1ms) - Each 1 ms frame begin with a start of frame (SOF)

11 11 USB Host Controller/Root Hub The Host Controller Generate the transactions which includes this information -USB Device Address - Type of Transfer - Direction of Transfer - Address of Device Driver ’ s Memory Buffer Read Wri te Read data from a memory buffer -> delivered to the target device Parallel to serial conversion on data -> creates USB transaction -> Forward to root hub to send over the bus

12 12 Rea d Build read transaction -> send to root hub -> hub transmit over USB -> target recognize -> send back data to root hub -> Root hub forward data to host controller -> host controller Convert serial to parallel and transfer data to the device driver ’ s Memory buffer.

13 13 The root hub Provide the connection points for USB devices and this operations -Control power to its USB ports -Enables and disable ports - recognizes devices attached to each ports - sets and report status events Root hub consists of -A hub controller - repeater

14 14 Block Diagram of Major Root hub Functions

15 15 USB Hub Types

16 16 Primary hub Functions

17 17 Hub Repeater

18 18 Communication Flow USB Client USB Driver Host Controller Driver Host Controller Hub Device

19 19 USB Driver Provides interface and services for client software drivers, allocate bus bandwidth, and manages configuration process

20 20 Host Controller Driver Controls operation of the host controller, schedules transactions and monitors completion status of transactions

21 21 Communication Flow

22 22 Transfers Transfer type Isochronous Transfers Bulk Transfers Interrupt Transfers Control Transfer

23 23 Frames USB communication is based on transferring data at regular (1ms) intervals call “ Frames ” Each USB device requires a portion of the USB bandwidth be allocated during these 1ms frames

24 24 Frame Example

25 25 Device Framework USB Bus Interface Layer represent the actual transfer of data across the USB cable between the host system and USB device USB Device Layer represent the portion of USB that comprehends the actual USB communication mechanism and the nature of transfers required by USB functional device. Function Layer represents the relationship between client software and a given device ’ s functional interface

26 26 Device Framework

27 27 ประวัติของ USB (Universal Serial Bus) (2) USB 1.1 รุ่นที่ใช้กันแพร่หลาย USB 1.1 รุ่นที่ใช้กันแพร่หลาย USB 2.0 รุ่นล่าสุดที่คาดว่าจะเป็นที่ นิยมแพร่หลายในอนาคต USB 2.0 รุ่นล่าสุดที่คาดว่าจะเป็นที่ นิยมแพร่หลายในอนาคต

28 28 การเชื่อมต่อของ USB รุ่น 1.1 บทบาทของ system software บทบาทของ system software – ทำหน้าที่กำหนดมุมมองของ IO system ให้กับ แอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยทำการปกปิด รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ – การ ติดต่อกับ USB แล้วจะเป็นไปในรูปแบบของ การค้นพบอุปกรณ์ USB ที่ต่อด้วยแบบอัตโนมัติ เพื่อทำการ load เอา device driver ที่เหมาะสม มาใช้

29 29 การเชื่อมต่อของ USB รุ่น 1.1 บทบาทของ hub บทบาทของ hub – ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของ อุปกรณ์ USB – hub ยังทำหน้าที่ในการจ่าย กระแสไฟให้กับ อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับมันอีกดโดยจะจ่ายกระแสไฟ ให้อย่างน้อย 0.5 W ต่ออุปกรณ์ USB 1 ตัว ภายใต้การควบคุมของ Host PC software, hub สามารถทำการจ่ายกระแสได้ มากถึง 2.5 W – การทำงาน hub ซึ่งทำหน้าที่เป็น Bi- Directional Repeater จะทำการส่ง USB signal ไปยังทิศทางที่ต้องการ เช่น จาก host ไป อุปกรณ์ และ จากอุปกรณ์ ไป host – hub สามารถ ใช้ได้กับ การส่ง แบบ full speed ซึ่งเท่ากับ 12 Mbs และ lowspeed เท่ากับ 1.5 Mbs

30 30 การเชื่อมต่อของ USB รุ่น 1.1 บทบาทของอุปกรณ์ แบบ USB บทบาทของอุปกรณ์ แบบ USB – ทำหน้าที่ในการรับใช้ host PC โดยทำการส่ง ข้อมูลและ รับข้อมูลจาก host PC เมื่อมีการร้อง ขอ โดยการส่งข้อมูล จะทำให้อยู่ในรูปแบบ USB Data, อุปกรณ์ USB 1.1 ทำงานในการรับส่ง ข้อมูลที่ อัตรา 12 Mb/s หรือ ที่ 1.5 Mb/s

31 31 การเชื่อมต่อใน USB 2.0 บทบาทของ system software บทบาทของ system software – บทบาทยังคงเหมือนกับที่มีใน USB 1.1 แต่หาก system software ค้นพบว่าอุปกรณ์ดังกล่างเป็น อุปกรณ์แบบ USB 2.0 มันก็ควรจะให้ ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ดังกล่าว เป็น แบบ USB 2.0 ซึ่งก็คือสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ เร็วขึ้น

32 32 การเชื่อมต่อใน USB 2.0 บทบาทของ USB 2.0 hub บทบาทของ USB 2.0 hub – สามารถรับ high speed ที่ส่งถึงมันและทำการ ส่งต่อให้กับ อุปกรณ์ USB 2.0 และ อุปการณ์ USB 1.0 โดยอัตราการส่ง นี้ทำให้อุปกรณ์ hub มีความซับซ้อนมากขึ้น และ ต้องมี buffer เพื่อ ใช้เป็นที่เก็บ ชั่วคราวให้กับ ข้อมูลที่ส่งเข้ามา แบบ high speed ตัวอย่างง่ายๆ ของการเชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์ USB 2.0, hub แบบ USB 2.0 เพียงทำการทบทวน สัญญาณ high speed สำหรับอุปกรณ์ USB 2.0 แต่ในการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ USB 1.1, hub USB 2.0 มีกลไกสนับสนุน เรื่องของการจัดให้ อัตราการส่ง ไปยังอุปกรณ์มีค่าเหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์ นั้น นั้นหมายความว่า hub จัดการกับแปลงข้อมูลที่ รับมาจาก host ในอัตรา high speed ให้เหลือเป็น low speed แล้วทำการส่งต่อให้อุปกรณ์สำหรับ อุปกรณ์ ที่เป็น USB 1.1

33 33 การเชื่อมต่อใน USB 2.0 บทบาทของอุปกรณ์ แบบ USB บทบาทของอุปกรณ์ แบบ USB – อุปกรณ์ในปัจจุบันบางชนิดไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนไปให้เป็นแบบ USB 2.0 เช่น อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ มนุษย์ อย่างเช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, จอยสติก ซึ่งไม่มีความ จำเป็นต้องใช้เป็น แบบ USB 2.0 เป็นแค่ USB 1.1 ก็เพียงพอแล้ว แต่ในอุปกรณ์บางชนิด เช่น วีดิโอ คอนเฟอเร็นซ์ ต้องการ ความเร็วในการ รับส่งสูงเป็นต้น

34 34 ตารางเปรียบเทียบ USB กับ เทคโนโลยีอื่น

35 35


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย นาย กิตติพงศ์ เอกไชย 43650035 นางสาว เบญจา บุญเอื้อ 43650167 นางสาว สุดารัตน์ วาจาพัฒนา 43650332 วิชา 204521 Digital System Architecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google