งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักชนิดของผลผลิตทางการเกษตร รู้สาเหตุของความ เสียหายที่เกิดกับ ผลผลิตและการป้องกัน รู้จักโรคของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รู้การป้องกันพอสังเขป วัตถุประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักชนิดของผลผลิตทางการเกษตร รู้สาเหตุของความ เสียหายที่เกิดกับ ผลผลิตและการป้องกัน รู้จักโรคของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รู้การป้องกันพอสังเขป วัตถุประ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รู้จักชนิดของผลผลิตทางการเกษตร รู้สาเหตุของความ เสียหายที่เกิดกับ ผลผลิตและการป้องกัน รู้จักโรคของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รู้การป้องกันพอสังเขป วัตถุประ สงค์

3 2. Neerguard, P. 1970. Seed Pathology. New York :APS Press. 2. Neerguard, P. 1970. Seed Pathology. New York :APS Press. หนังสืออ่านประกอบ 1. จริงแท้ ศิริพานิช. 2542. สรีรวิทยาและเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยวผักและ ผลไม้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. จริงแท้ ศิริพานิช. 2542. สรีรวิทยาและเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยวผักและ ผลไม้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 นอกเหนือจากความ ผิดปกติ หรือโรคพืชที่ เราพบในแปลงแล้ว บาง คนอาจเคยเห็นโรคพืช ในแปลง บางคนไม่เคย เห็น แต่เมื่อเก็บเกี่ยว มาแล้ว นำมาวางขาย เราอาจพบความผิดปกติ หรือโรคบ้าง

5 เคยเห็นอย่างนี้บ้างหรือไม่..... ?

6

7 ผลผลิต ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า ความเสียหายของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว post harvest losses of agricultural product หลัง เก็บเกี่ยว เสียหาย

8 cereal crop ( ผลผลิตทางพืชไร่ ) ผลผลิตทางการเกษตร แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผลผลิตทางการเกษตร แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ perishable crop ( ผลผลิตทางพืชสวน )

9 - มีน้ำเป็น องค์ประกอบ 10-20% - อัตราการหายใจ, คายความร้อนต่ำ - ค่อนข้างแข็งแรง ทนทาน - ขนาดเล็ก 1 กรัม - เก็บได้นานกว่า 1 ปี - การสูญเสียมักเกิด จากเชื้อรา แมลง และสัตว์ฟัน แทะ เปรียบเทียบลักษณะของผลผลิต, FAO 1998 พืชไร่ - มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 70-95% - อัตราการหายใจ, คายความร้อนสูง - อ่อนนิ่ม บอบช้ำ - ขนาดใหญ่ 5 กรัม -5 กิโลกรัม - 2 - 3 วัน ถึง 1 เดือน - การสูญเสียมักเกิดจากการเสื่อม สภาพทางสรีระ การเน่าเสียโดย เชื้อรา แบคทีเรีย และการบอบช้ำ พืชสวน

10 I. Post harvest losses in perishable crops 2. ความเสื่อมสรีระ 1. บาดแผล จากเก็บเกี่ยว ขนส่ง เพื่อคายความร้อน ถ้า % RH ภายนอกต่ำกว่าภายใน ผลผลิตก็จะคายน้ำมาก ใบ ผลมักเหี่ยว 2.1 ยังคงมีการ transpiration

11 เพื่อใช้แป้งและน้ำตาลเป็น แหล่งพลังงาน ถ้า temp. สูงจะหายใจมาก เสื่อมเร็ว 2.2 ยังคงมีการ respiration เช่น หน่อไม้ฝรั่ง เก็บตั้งทิ้งไว้ fiber จะเพิ่ม มีการสร้าง ethylene เร่งให้ผลสุก 2.3 แก่ มีเส้นใยเพิ่ม 2.4 ผลสุก

12 heating injury สูญเสีย chlorophyll ( ทำให้เหลือง ) 2.5 สิ้นอายุขัย 2.6 เกิดจากอุณหภูมิสูง หรือต่ำเกินไป chilling injury พืชเมืองหนาว ทนได้ 0 - 2  C ปกติพืชเมืองร้อน ทนได้ 10-12  C

13 ตู้เย็น 415

14 ตู้เย็น 415

15 Freez e nor mal

16 แบคทีเรีย 3. โรค รา ( พบในผัก ผลไม้ ) ( พบในผัก )

17 during and post-harvest infection สำหรับโรคนั้นเราสามารถ จัดกลุ่มโดยดู จากช่วงระยะเวลาในการเข้า ทำลาย (infection period) ได้เป็น 2 กลุ่ม pre-harvest infection (latent infection)

18 โรค anthracnose ของมะม่วง มะละกอ ฝรั่ง 1. pre-harvest infection (latent infection) : เชื้อเข้าทำลายก่อนเก็บ เกี่ยว แต่ไม่แสดงอาการ แสดงอาการเมื่อผลสุก Colletotrichum gloeosporioides ตัวอย่าง

19

20

21 2. during and post harvest infection Erwinia carotovora subsp. carotovora Penicillium italicum ตัวอย่าง โรค soft rot ของผัก โรค blue mold rot ของสาลี่

22

23 Control ก่อนเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยว 2.1 โดยวิธีทางกายภาพ 2.2 โดยใช้สารเคมี 2.3 โดยการควบคุมบรรยากาศ

24 1. ก่อนเก็บเกี่ยว เก็บส่วนที่เป็นโรคทำลาย เพื่อลดปริมาณ เชื้อในแปลง / สวน เก็บส่วนที่เป็นโรคทำลาย เพื่อลดปริมาณ เชื้อในแปลง / สวน พ่นยา เพื่อกำจัดเชื้อ ห่อผล

25 2. หลังเก็บเกี่ยว 2.1 โดยวิธีทางกายภาพ 2.2 โดยการใช้สารเคมี 2.3 โดยการควบคุมบรรยากาศ

26 - เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิ ต่ำ ( เพื่อลดการหายใจและลด การคายน้ำ 2.1 โดยวิธีทางกายภาพ - อบในห้องไอน้ำร้อน (vapour heat treatment) เพื่อฆ่าเชื้อ และไข่แมลง : มะม่วงส่งญี่ปุ่น ) - แช่ในน้ำร้อน ฆ่าเชื้อและไข่แมลง (hot water treatment) แล้วเก็บ ในอุณหภูมิต่ำ 2. หลังเก็บเกี่ยว

27 2.1 โดยวิธีทาง กายภาพ ( ต่อ ) - เคลือบผลด้วยไขผึ้งบาง (Waxing) : ediblewax ลดการ คายน้ำและช่วยลดการหายใจ เล็กน้อย

28

29 - ฉายรังสี radiation จาก แหล่งกัมมันตรังสี คือ cobalt 60 รังสีคือ gamma ray ( ฆ่า เชื้อและไข่แมลง ) 2.1 โดยวิธีทาง กายภาพ ( ต่อ )

30 - รมด้วยควัน SO 2 ใน ลำใย - รมด้วยควัน Acetic â เช่นองุ่น - ชุบสารเคมี 2.2 โดยใช้ สารเคมี

31 2.3 โดยการควบคุมบรรยากาศ (Controlled atmosphere; CA หรือ modified atmosphere; MA) หลักการ คือ ลด O 2 และเพิ่ม CO 2 - O 2 ปริมาณ ? - N 2 ปริมาณ ? - CO 2 ปริมาณ ? ในบรรยากาศมี

32 เดิมเก็บที่ 12  c เก็บได้ 7 วัน เมื่อเก็บที่ O 2 10%, CO 2 10% 2 สัปดาห์ เดิมเก็บที่ 12  c เก็บได้ 7 วัน เมื่อเก็บที่ O 2 10%, CO 2 10% 2 สัปดาห์ ที่ประสบผลสำเร็จในไทย Asparagus

33 Modified atmosphere


ดาวน์โหลด ppt รู้จักชนิดของผลผลิตทางการเกษตร รู้สาเหตุของความ เสียหายที่เกิดกับ ผลผลิตและการป้องกัน รู้จักโรคของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รู้การป้องกันพอสังเขป วัตถุประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google